Puisi-puisi Jayanti DAFest IHDN Dénpasar; Lango Ring Kabhinnékan

Sumber gagambaran; pixabay.com
Puisi Saking Pasemaya Fakultas Dharma Acarya Institut Hindu Dharma Negeri Dénpasar

Pupulan puisi sané wénten ring ajeng ida dané sareng sami puniki wantah pupulan puisi sané kakaryanin ri sajeroning DAFest, Fakultas Dharma Acarya Festival 2019. Sujatine puisi-puisi sané kasarengin ring pupulan puisi puniki wantah puisi-puisi mabasa Bali sané kasarengin ring lomba puisi sané mapaiketan ring DAFest punika. Sakéwanten, pamilet lomba puisi nénten ja akéh pisan wantah limang diri kémanten, punika mawinan panitia sané ngremba lomba puisi puniki kasarengin mangda taler makarya puisi, panitia sané nyarengin nyurat puisi wénten kutus diri. Tatujoné wantah ngramenin pamargin acara lomba punika. Raris sané ngamolihang jayanti ring lomba puisi punikiinggih punika jayanti 1. Ida I Déwa Nyoman Merta Semara Bawa antuk puisi sané mamurda Lango Ring Kabhinnekan, 2. Cok Istri Utami Déwi antuk puisi sané mamurda Rasa Semaya, 3. I Déwa Ayu Dwi Jayanti antuk puisi sané mamurda Rasa Tan Karasa. Saking panitia sané nyarengin nyurat puisi taler kapilih asiki puisi sané pinih becik, sané ngamolihang inggih punika Nugiani antuk puisi sané mamurda Asah, Asih, Asuh.
Lomba nyurat puisi Bali modern kamargiang ring Kampus IHDN Denpasar ring rahina Anggara, tanggal 21 Mei 2019. Tema sané dados unteng utawi sepat rikala ngripta puisi ring lombané puniki wénten 3, inggih punika Asah asih asuh, Rasa Samaya, miwah Tresna. Makatetiga tema punika mapaiketan ring tema DAFest warsa 2019 inggih punika Kebersamaan.
Saking puisi-puisi puniki dumogi prasida ngawinang urip sastra Bali modern sayan galang, taler mangda prasida nundun manah para truna truniné nyarengin matembung rasa ring kalangan sastra Bali modern. Ngawit saking akidik raris nglimbak sayan akeh, raris sayan “buduh” masasuratan ring sastra Bali modern.

Panuréksa
Gita Purnama
Agus Darma Putra
Dwi Mahendra Putra


Ida I Déwa Nyoman Merta Semara Bawa
Lango Ring Kabhinnékan

Wantah cihna rasa ati
Sané tan suud uli nguni
Nyihnayang rasa puniki
Ring parikan alit

Rahinané mangkin
Ring pakilitan sami
Sané tan surud uli nguni
Nyihnayang rasa ati

            Pinaka cihna manunggal
            Panunggalan rasa manyama braya
            Manunggal ring pikenoh
            Manunggal ring pikayun
           
            Raket ring pasikian
            Pasikian ring pakilitan
            Pinaka kawisésan
            Nyujuk ipian

Ipian sané kaapti
Byakta ngwangun asih
Setata éling
Setata bakti

Bhinnéka tunggal ika tan hana dharma mangrwuwa
Siki ring pakinayan
Ngwangun pasemetonan
Setata pageh riwekasan

IHDN Dénpasar 2019Cok Istri Utami Dewi
Rasa Semaya

Galah sané lintang
Kumbangé ngindang
Makeber liang
Ngintarin kembang
Miik mangundang
             Nanging dimangkin
            Ija I kumbang
            Kalané mangundang
            Bagiané kaengkebang
            Layu I kembang kalahin kembang
Tatuné lantang
Sebeté nembang
Liang kakutang
Manahé sungsut
Buka makendang
            Bungané kembang
            Nyapanin I kumbang
            Mawali ngrayang
            Bagiané makundang kundang
            Sebeté payu masaput liang


IHDN Dénpasar 2019I Dewa Ayu Dwi Jayanti
Rasa Tan Karasa

Mawit saking jiwa sané murni
Nika kabaos rasa
Rasa tan kerasa
Mawit saking manah sané suci
Suci sakadi raré sané wawu embas
Tan uning napi
Tan uning sagét sampun karasa ring manah
Nika rasa, ainggih nika sampun rasa
            Galah memargi
            Peteng lemah tan kerasa
            Sané ngusak asik jiwa lan raga
Rasa punika tan kerasa sampun wénten
Wénten ring jiwa miwah raga
Nika wantah rasa sané nénten biasa
Nika sampun sané karasayang mangkin
Wantah rasa
Ainggih wantah rasa kémanten
Rasa sané kerasa ring raga puniki sakadi gamang
Raga tan prasida nyaksiang
Sakéwala hati prasida ngrasayang
Rasa puniki kabawos rasa tresna
Rasa tresna
Rasa sané tan kerasa sagét marasa


IHDN Dénpasar 2019Komang Rahayu Trisnayanti
Asah, Asih, Asuh

Dini iraga manyama
Manyama leked ajak tatelu
Boyo ja iraga
Saling majogjog
Lan saling pisuhin

Saling tulungin
Madasar iraga manyama
Sampunang kanti
Iraga saling puikin
Karna  ningehan munyi disisi


Jani melahan iraga  manyama
Apang tusing mapalasan
Lan maselselan ring pungkur wekas
Mapunduh dini ajak makejang saling asah, asih lan asuh


IHDN Dénpasar 2019
No comments