Lontar Kala Ireng (13)

Olih: I Madé Sugianto
Sumber gagambaran; pixabay.com
Garjita pisan pikayunan Gusti Prabu Pandan Wangi santukan panjak puriné ngancan sutrepti. Sang lelana, Gedé Merta, kasarengin panjak ngerincikang wewidangan kedatuanné mangda puriné ngancan becik mawali kajatimula. Swabawan sang prabu ngancan binar. Nénten kantun bendu mikayunin okan idané sané ical saking puri. Katarka putri Pandan Arum kabelegandang satru, kasujatianné maguru ring Gunung Bayur.
Gedé Merta nyalanang swadharmané, nagingin pangaptin sang prabu apang ngajahin prajurité kawisésan. Semengan, prajurité kaajahin mamencak. Kakawitin antuk paplajahan nyagur, nyetut, nendang, lan nepis. Sanjané prajurité kaurukang macadeng, apang paplajahan ituni semengan ngancan karesepang. Selegenti nendang, nyagur, nyetut, nyeluh, apang paturu cacep nyerang lan nangkis.
Disubané paturu cacep nyerser nganggon lima puyung, paplajahanné kantincapang nganggon sanjata. Sijumu makejang prajurité kaajahin nganggon keléwang, tumbak, keris, lan panah. Ditu sinah prajurité ané cacep masanjata keléwang, tumbak, keris, lan panah. Lantur kapunduhang apang sayan dueg nganggon sanjatané soang-soang. Ané bisa nganggon pedang, salanturné kaurukang kakembangan ngadokang pedang, kéto masih prajurité masanjata keris muang panah, kaajahin kakembangan apang ngancan cacep lan andel ngadokang sanjatané.
Gedé Merta masih ngurukang prajurité maperang. Prajurit masanjata pedang paling simalu, lantur prajurit masanjata tumbak, paling siduri masanjata panah. Yéning musuhé ngelah bénténg, prajurit masanjata panah paling simalu. Panahé kaisinin api apang musuhé pesu. Disubané pesu mara prajurit masanjata pedang lan tumbak katitahang nyerser. Rikala mlajahin mamencak lan maperang, liu prajurité ngemasin lih, lung tulang, sebuh, muang matatu. Nanging prajurité tetep demen mlajah kerana suud mlajah kapica ubad tekén guruné. Gedé Merta cacep ngracik ubad. Di wewidangan puriné liu entik-entikan ubad, ada don piduh, tapak liman, sambung tulang, camplung, muang ané lénan.
Byur ortané ka dura nagari, prajurit Puri Pandan Wangi pada andel. Cacep tekéning kanuragan muang ngrincikang winaya pingit anggon ngalahang musuh. Ento mawinan puriné ané uwug tan pagantulan nyikiang raga ka Puri Pandan Wangi. Ada masih ngutus prajurit ané kaandelang apang nunas ajah ring sang lelana sané jenek di Puri Pandan Wangi. Sakadi aran kadatuanné, ngancan dina ngancan ngamiyikang Puri Pandan Wanginé. Wewidangan Puri Pandan Wangi ngancan jimbar kerana akéh panglingsir puri rauh tangkil tur nyerahang kadatuan mangda panjaknyané sutrepti masikian dados panjak Pandan Wangi.
Ada masih raja sané duka mirengang Puri Pandan Wangi ngancan kasumbung. Ento mawinan Raja Puri Kuda Kumala nitahang papatih lan prajuritné ngebug Puri Pandan Wangi. Raja Puri Kuda Kumala sané wimuda yusa kantun bendu santukan tresnané katulak olih putri Pandan Arum, okan Sang Prabu Pandan Wangi. Napimalih byur ortiné Puri Pandan Wangi ngancan jimbar, nyumangkinang Sang Prabu Kuda Kumala menggah piduka. Para papatih, baudanda mantri, lan prajurit sampun kapupulang. Nénten wénten purun nulak jagi ngebug Puri Pandan Wangi. Ri sampun sami sregep sanjata muang bekel, Patih Badak Sura lan prajurit sané kaandelang mamargi ka Puri Pandan Wangi.
Telik sandi Puri Pandan Wangi sané mirengang muang nyaksiang prajurit Kuda Kumala jagi ngebug puri, raris nguningayang ring Sang Prabu Pandan Wangi. Mirengang atur telik sandi puriné, sungsut pikayunan sang prabu. Prajurit Puri Kuda Kumala sampun kasumbung sakti mawisésa. Akéh puri sampun kajajah, sami raja sané kakasorang nyerahang kadatuan. Sang Prabu nénten las yéning Puri Pandan Wangi jagi kaambil tur kakuasaang olih Puri Kuda Kumala. Sané pinih katakutin, perang ngawinang buut, binjut, tur pralaya. Akéh prajurit muang panjak pacang kilangan rerama, kilangan kulawarga. Nika banget kakayun-kayunin. Yéning nyerahang puri mangda prajurit muang panjak nénten katibén baya, sinah kaucap nénten prawira.
Nyingakin Gusti Prabu bendu, Patih Wreda raris matur. Mapinunas ring Gusti Prabu mangda tan sungsut ring kayun. Patih Wreda nguningayang, sasukat Gedé Merta ngurukang mamencak lan nganggon sanjata, prajurité ngancan andel. Sampun taler kaurukang maperang, yéning musuh rauh, prajurit sampun sergep sanjata tur pastika prasida ngasorang musuh.
“Sami sampun nguningin, Patih Badak Sura kalintang sakti. Kebal, nentén matatu keni sanjata. Sampunang nika bangetanga. Titiang precaya Gedé Merta mrasidayang ngalahang Patih Badak Sura,” atur Patih Wreda.
Patih Wreda nguningayang, sang lelana punika maduwé kawisésan taler waged ngrincikang winaya. “Ngiring nunas ring Ida Hyang Parama Kawi mangda Gedé Merta lan prajurité sida ngasorang mesehé!”
“Dumadak Gedé nyidang mapitulung!” Sang Prabu ngandika.
Patih Wreda nitahang prajurité ngelurin Gedé Merta apang tangkil ka balé paséban. Ida Sang Prabu meled uning winaya ané karincikang anggén ngarepang i musuh. Maorta Patih Badak Sura lan prajurit Puri Kuda Kumala sampun neked ring alas Adeng. Katarka malih kalih rahina sampun tiba ring bancingah puri.
Gedé Merta tangkil ring balé paseban. Ipun nguningayang winaya ngarepang prajurit Puri Kuda Kumala. Kagiat Sang Prabu mirengang winayané. Sang Prabu nénten cumpu.
“Sing ada daya ané lénan. Tusing prawira ngarepang musuh sané sregep sanjata. Nirguna prajurité ajahin mamencak yén kawisésanné tusing adokang. Gelah tusing cumpu!”
Gedé Merta nguningayang ring Sang Prabu. Winaya pingit punika pinaka utsaha ngelidin perang. Pangaptiné ten akéh sané ngemasin padem. Ngiringang pianak kilangan bapa, nguangang somah kilangan kurenan. Santukan perang pastika sampun ngwetuang pikobet, kilangan arta brana muang kulawarga.
“Wantah madaging sakadi atur Gedé Merta. Winaya puniki patut kamargiang!” atur Patih Wreda rikala Sang Prabu.
Gedé Merta ngrincikang winaya nganggén ajian Wanara Punyah. Istri-istriné katitahang maadolan ring bancingah puri. Pastika sampun prajurit Kuda Kumala bedak layah santukan sampun suwé mamargi. Katarka jagi ngramuk ngambil ineman lan ajengan-ajengan. Samaliha ngrapu ngajeng. Gedé Merta sampun ngrincikang wisya jagi kadagingin ring ajeng-ajengan lan inem-inemané. Wisya punika nénten ngawé padem. Wantah ngawé bayuné nglemet, pastika nénten prasida maperang tanding. Risampun nglemet raris kategul, nénten kamatiang. Yéning ngmargiang winaya puniki pastika nénten wénten anak alit kilangan rerama muang somah kilangan kurenan. Prajurit katitahang nénten mamati-mati paturu prajurit.
Mirengang atur Gedé Merta sakadi punika, Sang Prabu cumpu. Napimalih kategesang apang yudhané nénten wénten prajurité ngemasin padem. Ajian Wanara Punyah sané kamargiang wantah ngaénang prajurité nglemet. Bayuné uwon. Ngarepang musuh nénten nganggén sanjata wantah nganggén kaweruhan.
“Yén winayané tusing maranén, kénkén paitungan Gedéné?” (masambung...)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments