Puisi-Puisi Ni Putu Gatriyani; Ngelidin Matanai

Potrekan Wira Suryantala

Manah

Manah…
Tan prasida ngwatesin manah
Kadi segarané sané linggah
Liang, sebet, jelé tur melah
Kadasarin sangkaning manah

Manah …
Manah obah makada punyah
Matingkah tur maparisolah
Ngranayang byuta iraga di lemah
Ilang pangrasa sujatiné kalah.Rejang Rénténg

Mapayas jegég buka nak bajang
Alep manis boya ja mentéréng
Yadiastun lingsir, manahé girang
Rejang rénténg sida kaaturang
Suara gamelan sané nyihnayang
Sasolahan sampun kemargiang
Astiti bhakti majeng ring Ida Hyang
Mapangayah sané kaaptiangNgelidin Matanai

Manes, ngemanesin…
Diastun panes sida ngetisin
Galang, masunar ngalangin
Yadiastun galang, sinah makelidin
Ngaé ulap, ia ngulapin
Yadiapin ulap, pastika ngalapin
Ngelidin matanai
Ulian rasa tan patepi
Matanai pinaka saksi
Pajalan idupé sané sujati


Ni Putu Gatriyani
Dosén ring Program Studi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments