Lawat-lawat; Titi

Olih: IGA Darma Putra
Potrekan Supartika
Yén dot ngentasin tukad ané yéhné gedé, titi anggon. Melah-melahang ngaé titi, apang tusing ugal-agil mabalik kasengkalan. Kéto masih, lakar titiné apang sumeken pilihin. Apang seken-seken akas. Dija ada unduk ngaé titi malakar aji semat lidi. Sinah kedékin gumi. Kéto baan mreténin titiné apanga saja nyidayang anggon sarana ngentasin tukad agung.
Yén keneh-kenehang, ada masih ané tusing bakat baan ngenehang. Kudiang koné ngaé titi apanga nyidayang ngentasin sagarane jimbar. Sinah kena lancaban ombak sagara ané krura. Suba kéto kudiang jani madaya apanga tulus pajalané ngentasin sagara.
Di sastra, ada tutur-tuturan satua Sang Rama Déwa. Ida mairingan sarwa pétu jagi megat sagara. Tusing ada lénan pikayunan idané jagi ngarya titi. Suba masih liu anaké nawang, kasidan pikayunan idané. Titiné pragat, makejang bala wadwanidané ngiringang mentas ka Alengka.
Kéto sajan cara di satuané kuno-kuno. Dadi anggon pratiwimba nyalanang idupé di sakala. Mula saja ida sang Rama Déwa pawikan turmaning wicaksana. Ida kocap sané ngawasayang jagaté. Darman sang maraga sadu mulan saja buka kéto. Apang anut gegunan ajak geginané. Tegarang takonang tekén anak ané nawang satua sang Rama Déwané ento. Apa mirib ada kilitan titiné ané karyanang ida ajak dharma niti?
Pradé tusing ada titi, dadi ganti aji padahu. Padahu ento anggon ngentasin sagara jimbar. Sakéwala apang seken masih lakar padahuné ento akas. Apanga nyidayang nempuh ombakan sagara ané galakan tekén buaya agung.
Suba masih kaloktah, sagarané tusing ngoyong-ngoyong. Ombaké cara saling macanda, sakéwala nyajang. Pelih baan nyandén, bisa awaké kena gulung. Patuh cara maplalianan ajak ombakan keneh. Kadén saja kenehé ané daleman tekén sagara ento suba degdeg ening, tau-tau awaké kena lancuban laut kelem. Yén suba kelem, tusing nyidayang inget tekén awak padidi. Ento koné madan kapetengan. Awinan suba liu ada sasuluh ané ngorahang tusing dadi maplalianan ngawag-awag aji keneh. Ila-ila dahat.
Ada masih titi ané tusing malakar baan kayu utawi beton. Titine ento lakarné aji budi. Budi ento keneh ané seken-seken nulus. Keneh ané nulus tusing ngaku-ngaku. Awinan baosanga ragané belog. Ia belog sing ulian seken-seken belog. Ia marasa belog ulian ada dogén ané tusing bakat baana ngenehang aji keneh. Ia marasa kuangan ulian ada dogén patakon ané tusing bakat baana nyautin.
Ulian marasa belog ento, liunan anaké dueg matilesang raga. Tusing nyak ngédéngang awakné bisa. Nyak mesib cara tutur di sastra-sastrané. Koné anaké dueg ento cara padi. Sayan nguntul, sayan liu isinné. Sakéwala yén tlektekang seken-seken, ada masih padi ané nguntul ulian bongkolné elung. Apa buin kena linusan angin baret. Bisa empak padiné nyaru-nyaru ebah nyeréndéng apang kadéna liu isinné.
Narka-narka enjekan batis kedis. Kadén sajan ento tampak kuntul, tau-tau kékéhan siap ngalih amah. Apa buin ngalih enjekan batis yuyu di sisin pasih. Kadung bakat tugtug sagét ilang macelep ka songné. Bakat tugtug macelep, sagét teka yéh pasihe ngalancab. I yuyu mulan umahné ditu tusing ja ia kénkén. Idéwék ané niru-niru pragat suba ditu.
Ento mirib awinan liu tutur-tuturan satua apang iraga tusing milu-milu tuung. Apang seken saja tawang malu gegunané. Suba kéto mara bakat baan ngitungang geginan apa lakar jemak. Kéto masih musti bisa nyikutang awak. Apang tusing gedénan keneh nagih ngelut gunung agung. Apa buin mara nawang satua Rama Déwa megat sagara, prajani iraga buka kapupungan nyemak gandéwa lantas mentangang panah puyung.
Ento madan satua, ento madan wimba. Wimba ento patuh koné ajak lawat. Yén ningalin lawat, adéng-adéng nakonang. Eda kadropon. Lawat karung misi kunyit, bisa kadén kucit.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments