Puisi-Puisi Ni Wayan Apriani; Buah Basang

Sumber gagambaran; pixabay.com
Buah Basang

Sia bulan mangantosang
Buah tresnané sayang
Tuun ka guminé manadi wang

Legané tan sinipi
Kala raréné embas tengahing wengi
Nyerit...
Macengér...
Waluya ngatagin reramanipuné
“Bapa, tiang suba teka mai”

Nyagjag reramané gegésonan
Raréné ané kaaptiang
Pinaka buah basang
Mogi sida manados wang
Sadhu budi sakayang-kayang.Ngempu

Kangin kauh kaja kelod
Nutug pajalan rarené opog
Karag-kirig sléag-sléog
Kuala lacur pangempune royod

Glebag-glebug raréné majalan
Makejang tuara dadi halangan
Dratdat-drutdut menék tuun
Ngawinang pangempuné pengeng uyun-uyun

Maglebug raréné ulung
Macengér ngeling gelur-gelur
Pangempuné éncol nyagjagin
Raréné kasangkol raris kausapin
Gendang-gending....
Saget raréné sirep aris
Pangempuné geris-geris.Pemilu

Semengé kalintang dingin
Angin ngasirsir banban
Sayaga mendak Sang Hyang Surya
Sané jagi nyaksiang
Karya agung pemilihan umum

Pasliwer kramané ring margi
Makamen mabusana adat Bali
Pakedék pakenyung sami
Ngamiletin pésta démokrasi

Sapasira sané dados jayanti?
Sampunanang lali ring janji!
Satya kukuh ring ibu pertiwi
Mangda jagate ajeg lestari.Mapi Ririh

Kipak-kipek tolah tolih
Magaé bedik nagih lebih
Sabilang takonin mabet ririh
Sing marasa tekén déwék pelih
Mirib apang énggal sugih
Diastun suba maan gajih
Acepok tusing taén jerih
Demen ningalin pisaga sedih
Keneh loba tuara bani ngidih
Apang ada aba mulih
Makejang aluh élah alih
Batis gejir-gejir lima ilih-ilih
Sambil ngisi roko akatih
Diastun déwéké kalintang ririh
Matiné tuah mabekel kasa putih
Ih....!Wayang

Rahina tatas kamantyan umuning mŗdangga kala śangkha ghūrņitatara
Gumuruh ikang gubar bala samūha mangkat anguhuh padāsru rumuhun...

Tak...  tak...  tak...
Cepalané makletak ngentak-ngentak
Nanjekang wayang apang tusing usak
Sawiréh sekané liu nginem tuak
Ngélog kayonané ngigel
Nuutang tanjek nganutin angsel
Ki Dalang ngatémél ngemang tutur
Kuala lacur tuturé suba luntur
I Pianak sawai-wai masaut jantur
Dengang rengas misi gelur-gelur
Wayang pinaka bayang
Bayang satmaka lawat
Yén anaké mabalih wayang
Tulya ipun nolih lawat
Lawat sirané ké nika?


Ni Wayan Apriani
Dosén ring Program Studi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments