Kamar Mandi lan Embasnyané Bantang Kakawian

Olih: I Putu Supartika
Sumber Gagambaran; pixabay.com
Yéning idadané jagi makekawian (masesuratan) utawi rikala makekawian nanging macet ring tengahing margi, minab idadané perlu ka kamar mandi. Napi mawinan? Sangkaning titiang percaya, kamar mandi wantah sinalih tunggil genah becik sumangdané ngamolihang idé utawi bantang kakwian, lan genah becik sané prasida ngicén pamargi rikala jagi ngalanturang kakawian sané macet utawi mandeg. Yadiastun wénten sané nganikaang idé punika prasida kapanggih rikala jalan-jalan, rikala meneng ring tengah cariké sané jimbar, ring taman, utawi ring gunungé, nanging kamar mandi taler becik kadadosang pinaka genah rikala ngaruruh idé. Sira nganikaang nénten prasida ngamolihang idé ring kamar mandi?
Jakti, kamar mandi punika genah masiram, utawi wénten sané nganggén genah makoratan utawi mawarih, nanging saking genahé punika taler prasida ngamedalang kakawian. Sakadi tulisan cutet titiangé puniki sané bantangné embas ring kamar mandi. Sambil nyikatin pantingan, utawi nyongkok, utawi masabunan pacang maklebeh indik bantang tulisan sané becik. Contoné rikala idadané nyikatin pantingan, pastika pikayunané pacang makeber ngindang ideh-ideh. Tangané iteh nyikatin pantingan, kayuné iteh kaawang-awang. Rikala pikayunané punika ngumbara kaawang-awang pastika pacang maklebeh utawi metu idé sané durung naanin kasurat utawi kakawi. Wus punika, rauh saking kamar mandi idanané pacang prasida makekawian.
Abu Bakar, dramawan lan pangawi naanin ngenikaang yéning rikala makekawian macet, utawi kélangan idé, dané pacang ka kamar mandi. Lan rikala mawali saking kamar mandi, dané prasida ngalanturang kakawiané punika. Indiké punika kauningayang olih dané rikala dados narawakia workshop tétater ring SMA PGRI Amlapura, kirang langkung duang warsa sané sampun lintang.
Lianan ring Abu Bakar, tiang taler naanin ngwacén ring intenét yéning penulis skrip, sutradara miwah aktor Woody Allen saking Amérika Serikat polih idé sané kreatif rikala dané masiram nganggén shower ring kamar mandi. Dané kantos a jam masorsor ring kamar mandi sumangdané polih idé sané kréatif. Indiké punika pinaka conto sané nyihnayang, yéning kamar mandi punika sayuwakti becik anggén genah ngaruruh idé rikala masesuratan.
Ring kamar mandi, nénten ja idé masesuratan kémanten pacang kapanggih, idé lianan taler prasida kapanggihin. Archimedes, matematikawan saking Yunani sané sampun kaloktah taler polih idé saking kamar mandi lan idé punika embas manados Hukum Archimedes. Rikala macelempung ring bak kamar mandiné, dané wau éling yéning massa jenis benda punika prasida kaitung saking toyané sané makebyos rikala barang utawi bendané punika kacelempungang ka toyané sané mawadah. Saking idé sané kapanggih ring kamar mandi, ngawinang Archimedes kaloktah ring sajebag jagaté puniki.
Sapunapi, napiké idadane mapikayunan mangda sakadi Archimedes utawi Abu Bakar, utawi Woody Allen? Yéning mapikayunan sakadi punika ngiring ka kamar mandi, ngaruruh idé raris surat utawi dadosang kakawian sané kreatif tur becik.


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Buratwangi, Majalah Suara Saking Bali, lan Majalah Satua.

No comments