Nak Wikan; eda maboya, eda nungkasin

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; www.artmajeur.com
Suba kasub unduk Jro Patén dadi anak wikan. Anak wikan ento, basa anggo ngalusang gagaén balian. Ah, suba pada tawang jani liu anaké ngaku dadi balian sakéwala tusing nyak orahang balian. Cukup iraga orahina ma “jero”, suba pada ngerti tatuekné.
Jro Patén bisa nerang, bisa ngubadin, bisa nenung, bisa ngawacakin, bisa ngalukat, bisa mayuh, bisa magenepan kuting nebusin atma, maraosan ngajak déwa. Buuuiiiiihhh...déwa sekala I Jro! Unduk tenung mati, eda buin sangsaya. Anaké lakar mati buin awuku suba tawanga, apa buin ane lakar mati buin akejepan. Tetengerné suba gisina. Mawinan makejang anaké ngugu I Jro, tusing ada bani tungkas. Wiréh I Jro mula ahlinya ahli, nyen bani maboya?
Ibi sandikalané Jro Patén aturina apang nyingakin Wayah Dugdug. Suba makelo I Wayah gelem, uli telun suba tusing nyak madahar, bayuné suba klebit-klebit, angkihané suba di kolongan. 
Di pasaréané I Wayah nyempang, masundang di tangkah kurenané. Suba lemet pesaja! 
Jro Patén ngaranasika, nyikiang idep. Lantas I Jro nyemak pagelangan limané I Wayah. Ngidem, nenger bayu uripné I Wayah.
Apakpakan basé....
Béh... I Wayah suba mulih ka karang wayah. Suba mati!” kéto panikané I Jro, ngawinang makejang anaké ngeling. Kurenan, pianak, mantu lan cucu ngeling pagroéng, ngamé-amé I Wayah. 
Wayah... Wayah... Las pesan Wayah ngalahin mati!” kéto ajaka makejang ngeling masesambatan.
Mireng makejang mangelingin, I Wayah krisik-krisik, kisap-kisap matakon adéng, tambis sing pireng. 
Ngujang Wayah pangelingin? Wayah nak tondén mati!” kéto raosné kelem di kolongan.
Kurenané majadengan ngeling, telektekanga muané I Wayah. Sagét ia ngaraos berangti, “Siep! Suba karoan Bli orahanga mati tekén Jro Patén, enu masi uyut! Ber gugu naké! Eda tungkas, Jro Patén nak seken-seken wikan!”
I Wayah katinjot, lantas tiwang. Makejang percaya I Wayah sujati suba mati. Ditu lantas ia masuntik formalin.
Jro Patén sayan kasub...

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem. Makarya dados guru.

No comments