Tukad Pamegat

Olih: I W. Wikana-Seraya
Potrekan I Putu Supartika

Tanpa tanda jasa. Kéto sesenggakané ané mula cocok tikula baan Pan Darma. Diastun ja Pan Darma umurné langkung tekén séket tiban. Awakné suba ngancan buyutan. Buina ané jani suba maimbuh penyakit ané nimpalin awakné. Nanging unduk tugas dadi guru, Pan Darma tusing ja taén kanti engsap. Rasa wirangné lakar ngajain sisiané mula saja gedé.
 Tondén makruyuk munyin siapé, Pan Darma suba bangun. Satondén majalan ngojog genahé ngalih pangupa jiwa, Pan Darma simalu majalan ka peken ngatahin somahné mablanja. Mablanja sarwa lakar jukut, lakar anggona ngaé dagangan. Sawiréh gaginan somahné tuah dadi dagang sayur keliling. Dagang sayur majalan.
Yén ngadokan gajiné Pan Darma dogén. Sinah tusing ja lakar genep anggona biaya idup. Biaya pianak masekolah. Sisan biaya idupné totonan, mara nyidang anggona mayah utang. Liwat kajokan pipisné anggona mayah. Ento makada Pan  Darma, sambilanga nyemak gagaén lén.
Pan Darma mula dadi kurenan, dadi rerama polos. Somah, pianakné makadadua sanget sayanganga. Kéto masih pianakné makadadua sanget nyayangang Pan Darma. Apabuin sayang somahné tekén Pan Darma, mula tanpa tanding.
Tusing ja dadi bapa, dadi kurenan di jumahné dogén rasa sayangné Pan Darma tekek kagisiang. Teked di genahé ngalih pangupa jiwa, Pan Darma tusing taén masolah jelé. Rasa sayangné. Solah polosné patuh tetep tekek kagisiang di awakné Pan Darma. Timpal-timpalné ané patuh dadi guru, di genahé ngalih pangupa jiwa makejang demen tekén Pan Darma. Apabuin murid-murid ané ajahina baan Pan Darma, makejang pada demen. Tusing pesan taén galak. Tusing taén kenyat rikala ngajahin murid. Ento makada muridé tusing pesan kanti ada taén ané ngelah sebet.
Tusing buka biasané semengané ento karasa maelénan. Matan Ainé kanti suba suud kruyuk siapé masih tusing pesu ngatonang praraiané. Semengé peteng. Gulemé tebel nyaputin langité. Pasuécan Batara Indra marupa sabeh semengan sampun tedun. Guminé belus, anginé karasa dingin.
Siapé, semuté, karasa buin ngalih tongos maengkeb, ngengkebang awakné dingin, awakné ané belus. Nanging Pan Darma suba sayaga lakar majalan nyalanin ipiané. Nguber pangupa jiwa, anggon bekel nyambung idup.
“Luh...Bli lakar majalan. Yén ujané tileh bales cara né. Sampunang suba I Luh majalan madagang. Bli suba malu ngalih isin paoné,” banban alus Pan Darma matuturan, lakar mapamit ngajak somahné.
“Nggih Bli! Yén tileh ujané tusing engsek. Tiang lakar nglautang ngumbah praboté ané suba makerem ibi. Nyanan yén ujané suba dadian, mara tiang lakar majalan madagang,” alus masih Mén Darma nyautin somahné.
“Nggih Luh. Bli lakar majalan,” sambilanga Pan Darma nyaluk mantelné apanga tusing belusan teked di sekolahan.
“Alon-alon Bli. Toya di rurungé sinah suba ageng.”
Pajalané Pan Darma alon banban. Toya di rurungé ageng. Ujané masih sayan malesang.
Teked suba Pan Darma di sekolah genahné nuduk ipian. Timpalné suba pada tepukina makumpul di ruang guru. Diapin ja Pan Darma suba semengan majalan. Nanging tusing taén Pan Darma ngamalunin teked di sekolahan. Tusing ja ulian pepesan marérénan di jalanan. Apabuin kanti singgah kema mai. Nanging mula ulian genah umahné Pan Darma ajak genah nuduk pangupa jiwané majohan.  Uli kota makuli ka désa.
Tumbén jani tepukina sebeng timpal-timpalné maéndahan. Patuh buka sebeng gumi dina semengané ento. Bapak, Ibu guru pada-pada remrem. Ada masih ané kanti ngetélang yéh mata.
Bengong Pan Darma ngatonang sebeng timpal-timpalné. Tusing cara biasané tepukina buka semengané totonan. Yén suba Pan Darma teka. Ada dogén biasané ané nyapatin. Ada dogén ané jail nyandain.
“Pak Adé....to nguda timpal-timpalé makejang masebeng sedih? Apabuin ibu-ibu guruné. Makejang ngeling adi tepuk tiang...??”
Kitak-kituk Pak Adé tusing ada masaut. Sebengné nguntul sedih. Ngojog lantas Pan Darma maekin Pak Rai ané dadi kurikulum di sekolahané ento.
“Pak Tut Rai...nak kénkén sujatiné niki...? Adi makejang tepuk tiang sebengné patuh cara sebeng guminé...?? Jeg makejang remrem. Nak kénkén sujatiné Pak?”
Tusing masih maan pasaut patakoné Pan Darma. Lén Ibu-Ibu guruné, Pak Adé ané dadi Waka Kesiswaané, Pak Tut Rai ané dadi Waka Kurikulum. Jeg makejang sedih tusing ada masaut.
“Pak Tut Darma...! Meriki nggih ka ruangan tiangé,” atasané Pan Darma ané dadi Kepala Sekolah teka nyambatin Pan Darma apanga masuk ka ruangané.
Tok...tok...!! “Permisi Pak nggih.”
“Nggih Pak. Driki malinggih,” kasak kosok Kepala Sekolahané ngrapiang buku ané ada duur méjané.
“Pak Tut...! Kapertama tiang selaku pimpinan driki nunas iwang, nunas ampura majeng ring Pak Tut. Tiang sanget aprésiasi kinerja Pak Tuté driki dados gurun tiangé. Tiang kari demen pesan ngajak Pak Tut driki. Kéto masih Bapak, Ibu guru ané lénan. Apabuin para sisiané makejang. Pak Tut guru polos. Guru ané sanget nyayangang sisiané,” pegat-pegat atasané Pan Darma mesuang satua. Sahasa tusing ja uli dasarin keneh apa ané tuturanga.
Kenehné Pan Darma sayan ngetug tekén apa ané tuturanga tekén pimpinané. Apabuin nolih sebeng timpal-timpalné di sisi, makejang masebeng sedih.
“Pak Tut...tiang tusing ja buin lakar ngengkebang unduké niki. Niki mula suba kewajiban tiangé dadi atasan Bapak nekedang apa ané teka uli di duur. Diastun ja keneh tiangé tusing ja las lakar nekedin Bapak,” sambilanga mesuang map, lantas enjuhina Pan Darma.
“Nika isiné nota dinas Pak. Pak pindahanga ka genahé di désa kangin.”
Makesyor bayuné Pan Darma  nerima isin mapé totonan. Tusing taén karambang déwékné lakar maan nota dinas buina sada ngejohang. Pelih tusing taén. Ngawi biuta di sekolahan, di sisi masih tusing ja demen. Nah, nak mula kéto pajalané ngalih gagaén. Mula suba pedumané Pan Darma tepuk unduk buka kéto. Pedih...sedih kenehné Pan Darma lakar ninggalin genah ané suba uli selaé tiban anggona ngalih pangupa jiwa. Makejang di tongosé ditu, kadi rasa suba dadi keluarga.
Ané ngaénang Pan Darma lakar baat pajalané ngojog genahé ané anyar totonan. Baan déwékné jani suba nikul penyakit di awakné. Apabuin genahné magaé jani suba sayan ngejohang. Ento suba mula titahné. Dadi rakyat cenik. Apabuin suba titah uli di duur. Diastun ja ngejohang, tusing ja lakar ngirigang Pan Darma nyalanin gaginané ngalih pangupa jiwa. Apanga tetep nyidang ngisinin isin paon di jumahné. Nyidang ngemaang biaya pianakné masekolah.
“Bli...Bli...!! tulung tiang Bli. Da plaibina tiang...!! tulung tiang Bli..!! tuluung...tulung...!! Sakit sajan né Bli...!!”
“Luh...!! Luh...!! bangun...bangun...!! Apa ipian I Luhé....??” Pan Darma makaukan saha ngocok awak somahné.
Buka malaib joh angkiané Luh Darma nelung dasa lima. Awakné telah belus baan peluhné nyrékcék masuhin awakné.
“Apa ipian I Luhé...?? To nguda tumbén Luh kanti ipit buka kéné..??”
“Bli...saja jelé ipian tiangé Bli. Tiang ngipiang gigin tiangé né di arep ulung Bli..! inguh tiang tekén ipiané ento,” angseg-angseg Luh Darma nuturang ipiané, ané ngaénang ia ipit.
“Nah pagehang déwéké Luh..da kanti engsap nunas suécan Idané. Miribang ento tuang bungan sirep I Luhé.”
Semengané ento patuh buka semengané ibi. Buina sebeng guminé sayan aéng. Isin guminé makejang enu pada maengkeb. Dingin guminé karasa kanti ka tulang. Semeng gumi dinané ento kasaputin baan sayongé tebel. Makejang isin guminé belus. Ujané sayan bales.
Pan Darma bangun tusing buka biasané. Jani Pan Darma nyemengin buin telung dasa menit tekén ibi ipuané. Genah ngalih pangupa jiwané sayan joh. Sayan sawat di tanggun guminé kangin. Pajalané miribang tusing lakar aluh buka ibi ipuané. Ané jani genah umah ajak genah nuduk ipiané ngaliwatin tukad ané liu. Tukadé buin tusing misi jembatan. Ujané sayan bales. Sinah blabaré sayan gedé ané lakar liwatina dadianga pajalan Pan Darma nuduk sakayané joh.
“Luh...Bli jani lakar ngojog genah ané anyar. Pajalan bliné sinah lakar megat tukad. Lakar  liu ané nambakin pajalan bliné. Melahang ja Luh ngarunguang pianaké. Tekekang ja masih luh ngisiang semayan Bliné ngajak I Luh,” tumbén Pan Darma mabesen buka kéto tekén somahné, dina semengané ané dingin totonan.
“Bli...nguda Bli kéto...?? Tiang, pianaké makadadua lakar satia ngantiang Bli jumah. Tusing ja lakar ada ané nyidang megatang tiang, pianak-pianaké ngajak Bli. Nah Bli majalan magaé. Alon-alon nyen Bli di rurungé. Ingetang masih disubané budal. Mai mulih alih pianaké, alih somah Bliné!”
Banban alus pajalané Pan Darma ngojog genah makuli ané anyar. Ujané sayan bales. Makejang rurungé gedé misi toya mawarna barak. Tukad ané lakar liwatina baan Pan Darma jani gentuh. Blabar gedé. Toyané barak badeng. Isin guminé di dulu makejang keduka, makejang plaibanga baan blabaré. Yén tolih karasa aéngan tekén ombak di pasihé ané tepukina baan Pan Darma.
Tusing nawang celah, tusing nawang dalem. Majalan Pan Darma ngliwatin tukadé totonan, apanga tusing kanti kasép teked di genahé makuli ané anyar. Miribang suba amun to Pan Darma ngayah di marcapada. Tresna tekén somah, tresnané tekén pianak, tresna tekén sisia. Jani kapegatang di tengah tukadé ané dalem. Di tengah blabaré ané gedé. Motorné Pan Darma mati.  Ulung Pan Darma plaibang blabaré gedé.


IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali). Cakepan puisi sane sampun kamedalang mamurda "Gebug Ende."

No comments