Puisi-puisi IDK Raka Kusuma; Tembang di Pesisi Seraya

Sumber Gagambaran; pixabay.com

Tembang di Pesisi Seraya

dini, di pesisi Seraya, Bapa
di duur ombaké tiang lakar masila
nguncarang Gayatri Mantra
marep kangin. petenglemah selidsanja.
di duur tiangé orahin yangbubuné membat
buka kain putih nyalebat
nabengin entéran pane
nabengin kecoran ujané.
nyuter tiang, biasé jegjegang
tur embatang, embatang ngempat
apang sing rejeng angin
apang sing uyak dingin.
ulam agung nikain nyagain
tur nemalangin ané teka ngora.
uncaran Gayatri Mantram tiangé tanggurang
kanti ka sajebag Tri Lokané. melahang
melahang nanggurang. da kanti béro, da
ané ningehang apang sing dukita.
Bapa, Bapa, Bapa
nyujur ombaké ngregep majalan tiang
piakang yéh pasihé, piakang.Tembang di Désa Jungutan

dingeh tiang tembang
kéweh dini ngalih kembang
encegin kumbang nembangang embang
jangih munyinné, jangih pasaja
angob, angob ningehang.
makeneh tiang
désané ené melah
buina linggah
dadi taman sing ada?
dingeh tiang buin tembang
meled nawang
kénkén embangé sujati
liu anaké ngorahang
puyung nanging misi
suung sakéwala ramia.
lakar alih ané nembang
di kacunduké, suud ngenyemin
lakar orahin
jero, jero anak muani
yén kéweh dini ngalih
di awak tiangé alihTembang di Tebola

Nini, Nini
dadiang tiang petingan
kampid misi gambaran
petani luhmuani
malingsé dadi jijih sayan ngliunang
sing telah kanti sakayang-kayang.
makeber ka sajebag marcapada
ngalih carik linggah kabinawa
misi punyan padi jelih wohné
tileh kapin pang keti kaanyi.
yén nganginang makeber
putih nyalang bulun tiangé
yén ngauhang makeber
kuning nyalang bulun tiangé
yén ngajanang makeber
selem nyalang bulun tiangé
yén ngelodang makeber
barak nyalang bulun tiangé
yén ada mikatin malingsé prajani
dadi garuda ngebekin gumi
ngeberang sang mapikat kanti ngliwatin akasaTembang di Catus Pata

dini, di Catus Pata
tiang ngantosang idéwa
uli ngayah nopéng Sidakarya
di sakancan pura
di sajebag Jagat Sunia.
ngraos idéwa di pangipian
ragan idéwané nyalang
masumpang pucuk bang
: yén lakar mendakin
masila di Catus Patané marep kajakangin
di subané tiang paak anginé piakang.
di arep tiangé macacar banten pamendak
mapacekin dupa telung warna
bonné ngranaang kenehné galang masriak
ngranaang inget napkala mabalih idéwa
ngigelang pamargin Brahmana Keling, tan parérénan
di Pura Dasar Bhuana, pedidian, sunarin bulan
kala ento purnama kadasa.
makenyem tiang, makenyem sing marasa
di arep tiangé marawat idéwa magagapan busana
busana topéng, nyeléng, melah kabinawaTembang di Benua, 1

bapa bandéga, bapa bandéga
satuain tiang segara
tan mari ngetisang tirta
sarwi ngidungang Aji Kembang
lan Wargasari.
di duurné anak maraga suci
liu tan kadi malasti
mamusti karana
anggané tengen nguncarang mantra
anggané kiwa nyuaraang kidung
Segara Agung, Segara Agung
titiang meriki sareng sami
ngrereh Tirta Amerta
anggén nyiratin gumi
sué leteh. Letehin jatma
lali ring Widi
tur marasa dados Widi.
bapa bandéga, bapa bandéga
suud masatua
orahin anginé nyatuaang
apang nawang sarwa praniné makejangTembang di Kamasan

teked dini marasa tepuk makebat di tanahé
gambaran Sang Sutasoma uli puri matilar
melah, makenyah, nyalang
ngranaang guminé galang
tur misi tulisan: langah ada
anak ngalahin arta
anak ngalahin brana
anak ngalahin sakancan makada bagia.
gambarané mabo péré
buka bon péré gelah Kumpiné.
Kumpi Mudara, Kumpi ané ngambar?
Kumpi Mudara, uli pidan dini ngambar?
makelo jenek di Karang Wayah?
dini dija Kumpi magenah?
demen kacunduk buin
demen ngambar bareng-bareng buin
sambil bareng-bareng nembang
kénkénang apang nyidaang nganggon anginé warna
tur nganggon sunaran ai sebehné
Kumpi Mudara, paak Kumpi marawat
dadi marasa ojog joh sawat?IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments