Bongkling (XLIII – XLVIII)


Sumber gagambaran; commons.wikimedia.org 
/43/
Lén to anak luh né melah,
soroh twara bwin milihin,
pasélér bungah manganggo,
lawut ya teka ngayahin,
ngaba asing demenin,
sing cittayang suba rawuh,
krana bapa akéto,
ngorahang mudah tani gigis,
hégar kenyung,
Pan Bongkling masahur hénggal. /44/
Jroné té tahén marika,
dwaning tatasé tan sipi,
tityang nulekang matakon,
mangdé tityang manggih becik,
Dé Senggu manyahurin,
to buka krunané bahu,
bapa sing tahén kema,
sok ucapan sastra lewih,
munggwing tutur, buka kéto tuduhanga. /45/
Pan Bongkling jengis nugesang,
singgih l Jro Senggu Pangi,
twah saking patuduh I Jro,
né tan wénten manggih becik,
inggih tityang né mangkin,
makaryya patuduh tutur,
tengah pasihé né kelod,
wénten emas kadi sendi,
nika ruruh,
tengah pasihé punika./45/
Punika pasihé kaja,
di tengah madasar pipis,
tekén mirah akakompol,
tityang man gaturang sami,
nanghing yan Jroné bani,
macebur sambil mahimpus,
cokor Jroné makadadwa,
magantung biyas atapis,
miwah batu,
telasang hambil i rika./47/
Yan Jro Senggu nggega tityang,
tityang manggega Jro Pangi,
yan Jro Senggu ngadén linyok,
ucapan tityangé sami,
Jroné linyokan buwin,
bobadé tuwah manilu,
mangorahang ada kawah,
tekaning swarggané lewih,
nyén manggugu,
laguté akuwang jamprah./48/
Pan Bongkling raris ya budal,
lawut ya nglegingin ejit,
bahané Dé Senggu mbogol,
manyaluk brata mamundi,
krana bani nyékérin,
hitunga tong mlutin lublub,
suba Pan Bongkling ejoh,
tan kocap Dé Senggu Pangi,
anak tuhu,
magehang ucapan sastra. (pacang kalanturang….)

No comments