Pada Gelahang

Olih: I Gedé Putra Ariawan
Potrekan I Putu Supartika, Gagambaran ring Bandung Creative Hub


Ada limang bulan Wayan Balik sibuk padidina. Sabilang wai di tengah kamaré ulian seleg ngaé skripsi. Pintuné  sewai-wai makunci, jendélané matutup lan lampu kamaré sabilang peteng macancang ngendih. Lamun bapané matakon, ia satata ngorahang sibuk nugas lan sing dadi ganggu. Ento mawinan bapané ngekoh matakon. Sujatina i bapa jejeh nepukin pianakné cara kéto. Kadéna pianakné ento mlajah ngiwa lan milu aliran sesat.
“Yan, bukakan pintuné!”
“Icang nu sibuk!” kéto Wayan Balik masaut. Ia tusing ja rungu tékén bapané ané majujuk di sisi pintu kamaré .
“Nah, énggalang bukakan pintuné. Bapa lakar ngomong!”
“Apa lakar omongan? Omongan dogén uli sisi!” Wayan Balik nengkik uli tengah kamaré .
“Lamun Wayan tusing pesu, Bapa lakar magedi. Dija Wayan ngalih bapa bagus cara kéné. Pokokné bapa lakar magedi!”
Suud mamunyi kéto, I Bapa jani nyaru-nyaru magedi lan mengkeb di durin baléné. Suba tawanga pianakné pasti lakar pesu. Apa buin tawanga bapané bagus genjing cara Anjasmara. Kéto kenehanga I bapa. Ia makenyem sambilanga nyongkok di pagehan delod baléné.
“Magedi kija Pa?”
Wayan Balik matolihan ka sisi. Tusing tepukina i bapa uli gordén jendélané.
“Bapa! Bapa kija magedi?”
Wayan Balik buin matolihan. Ia dengak-dengok uli tengah jendélané. Tepukina lawatan bapanné suba ilang. Énggal-énggal ia ngebukakan pintu kamarné.
“Bapa kija magedi, bedikin macanda!”
Wayan Balik pesu uli tengah kamarné . Ia nyeledét ka sisi, tusing tepukina bapanné. Ngénggalang ia malaib ka rurungé, kadéna bapanné suba magedi. Wayan Balik jani ngenah makaca-kaca. Yéh paningalanné nagih pesu.
“Daaaarrrrr” kéto I Bapa ngaénang pianakné tengkejut.
“Waaaaaaaaaaaahhh!”Wayan Balik makesiab. Kadena nyén teka nyagjagin uli dori. Dapetang  I Bapa suba kedék ngajingit ulian demen atinné nepukin pianakné pedih.
“Béh, ne mara nak tua gelem! Demen nolih pianaké mati majujuk?” saut Wayan Balik sambilanga ngusap yéh paningalanné.
“Nyén ané lakar mati majujuk? Wayan apa Bapa?”
I Bapa jani maekin pianakné. Ia makenyem sambilanga milu ngusap yéh paningalan pianakné.
“Wayan nu inget carita Malin Kundang ané makutuk dadi batu?” I Bapa matakon sambilanga mesuang batu merepat uli tengah kantong celanané.
Wayan Balik makesiab, kadéna i bapa mesuang babuntilan lan batu akik uli tengah kantong celanané. Sagétan i bapa ngaba batu sangihan ané merepat cenik mawarna selem.
“Apa to Pa?” Wayan Balik matakon sambilanga nyemak batu sangihanné.
“Apa kal tepuk cai? Jaja uli?” saut i bapa.
Prajani Wayan Balik masebeng pelih ningehang bapanné ané mamunyi galak. Ia jani negak di ambén baléné sambilanga naktakin jagut.
“Nak ngudiang ngaba batu sangihan? Sing ngelah gaé?” Patakonné Wayan Balik alus.
 “Ada-ada dogén patakon cainé! Ada nak ngaba sangihan lakar malali ke mall?”  Dadi Bapa orahin cai sing ngelah gaé?”
Ningehang munyine i bapa ané satata mamanas,Wayan Balik prajani ngenduk. Ia  tusing nyak ngalawan ulian tawanga riwayat hidup bapanné ané ngelah penyakit tekanan darah tinggi. Pelih bedik masaut, i bapa bisa makeplek kumat.
 “Cai suba kelih! Suba makiré matitel sarjana! Melahang-melahang ngaba iba apanga idupé  sing cara Malin Kundang ané makutuk dadi batu! Wayan nawang, apa né makada Malin Kundang dadi batu?” I Bapa nyekenang matakon unduk I Malin Kundang ané makutuk dadi batu.
Wayan Balik tusing nyak masaut. Prajani nguntul nyaruang kupingné bongol. Ia wadih ningehang bapanné ané satata nuturin satua uli luar daérah. Mara ibi peteng nuturang legénda Danau Toba di Sumatera. Né jani semengan, i bapa suba mesuang carita Malin Kundang ané makutuk dadi batu. Suud macarita, i bapa pasti lakar ngemaang pianakné tetuek apanga ada anggona sasuluh idup.
 “Lamun Wayan saja nawang satua Malin Kundangé, né jani sautin malu patakon Bapa! Apa né makada Malin Kundang makutuk dadi batu?” I Bapa buin nyekenang patakonné ento. Ia makeneh maan jawaban ané pasti uli pianakné.
 “Béh…, nu gén bapa demen matakon cara ngajak nak cerik! Bedikin jani matakon. Bedik ngomong bedik pelih” kéto Wayan Balik gencang nyautin.
Kéné dadiné, lamun ngelah Bapa ané dueg nyatua. Satuané satata dawa lan salantang jalan cara jalur Panturané di Jawa. Sawai-wai i bapa bisa nyatua kangin-kauh. Uli semengan nganti sanja, satuané sing pegat-pegat. Makejang satua uli dalam lan luar daérah tawanga.  I Bapa bisa buung ngalih nasi ulian satuané tusing pragat.  Lamun cara kéto unduké, Wayan Balik prajani ngenahang daya. Ia ngénggalang  nyaru-nyaru sirep apanga bapanné suud nyatua.
“Énggalan Yan! Sautin patakon Bapa! Do cai nyaru-nyaru sirep!” I Bapa miribang nawang pianakné jani liunan daya. Ngénggalang ia maid batis piananakné. Wayan Balik ané sedeng nyelélég di adegan baléné, nyaru-nyaru tengkejut.
“Ada apa né?” Wayan Balik masaut nyaruang sing nawang unduk. Kijap-kijap paningalanné nepukin i bapa ané sedeng mamedih.
“Né suba nak cerik pongah, sing bisa ningehang tutur rerama! Ngorahang dogén makiré sarjana.!” I Bapa menék getihné nepukin pianakné ané tusing nyautin patakonné uli tuni.
Sujatiné Wayan balik nak ngekoh nyautin. Apanga sing dadi uyut, Wayan Balik prajani mamunyi alus madabdabang, nyautin patakon bapanné.
“Nak kéné unduké. I Malin Kundang makutuk dadi batu ulian elek ngakuin méménné ane lacur. Ia marasa ibané tegeh ulian kasugihan. Marasa ibané di duur langit kanti engsap tékén mémé padidi. Ulian ento méménné pedih, Malin Kundang lantas kakutuk dadi batu.” 
“Wayan sing jejeh cara kéto?” I Bapa megat munyi pianakné. Wayan Balik ane tusing nawang unduk, prajani caket sing pesu munyi.
“Wayan nawang? Kasugihan ané paling utama ento tuah ilmu pengetahuan ané anggon merta di guminé. Amongkén ja liu anaké  ngelah pipis, lamun sing taén masekolah aluh san belog-belogin timpal. Ento makada, amongkén ja belog bapa jani, amongkén je lacur idupé jani, bapa lakar ngetohin pianak. Bapa tusing elek ngelah utang matumpuk-tumpuk.  Ulian utangé ento, bapa ngelah semangat idup. Semangat né anggon bapa magaé apanga ngelah pianak sarjana.”
Wayan Balik bengong ningehang munyiné I bapa ané satata makulit wayah.
“Apa pelih icangé ngajak Bapa?” Wayan Balik matakon.
“Saja cai sing marasa  pelih? Sing marasa iba tulah tékén bapa? Diapin bapa belog, da pesan bapa belog-belogina. Miribang ada limang bulan cai kapah pesu. Sujatiné cai puik mara Bapa némbahang cai lakar nyentana? Lamun bapa matakon, satata cai ngekoh masaut. Elek cai ngelah bapa belog cara kéné?”
“Nyén elek? Icang tusing ja elek apa buin puik tékén Bapa padidi. Icang jani ngekoh masaut ulian icang berpikir keras. Icang jani sibuk nyusun skripsi apanga énggal tamat tur matitel sarjana.  Suud kuliah,  icang lakar nyentana apanga  bapa bedik ngurusin pianak!”
Ningehang Wayan Balik masaut kéto, prajani I bapa ngendingang pupuh Ginanti. “Saking tuhu manah guru, mituturin cening jani, kaweruh luwih senjata, né dadi prabotan sai, kaanggén ngeruruh merta, saenun ceningé urip.”
Munyine i bapa jangih, nganyudin keneh pianakné ané satata nagih nyentana. Wayan Balik prajani malengok. Ia inget tékén méménné ané suba ngalahin mati.  Ia masih inget ngajak beli-beliné ané suba merantau  di luar daérah. Makejang beliné suba magaé dadi kuli lan buruh serabutan. Tuah Wayan Balik, pianak paling cerik nanging masekolah paling tegeh. Makejang beliné taén ngecapin masekolah nanging neked di SMP dogén.  
“Né tolih batu sangihan ané aba bapa jani!” I bapa buin mesuang batu sangihanné.
I bapa lantas ngemaang pianakné tetuek apanga idupé kadi batu sangihan ané maguna nyangih sakancan prabotanné ané puntul. Amongkén ja puntul prabotané, lamun kasangihin sabilang wai, ngenah lakar mangan. Uli cerik, i raga sepatutné seleg masekolah nuntut ilmu apanga mani puan maguna di guminé. Lamun marasa déwék dueg, da pesan nyapa kadi aku. Miribang di duur langit enu ada langit ané tegehan.
“Lamun Wayan jani suba marasa bisa, da pesan bapa kalahina. Diastun Wayan liu manyama muani, da pesan nyak nyentana! Ingetan-ingetan ibané jani, kuda suba bapa mesuang pipis anggon Wayan béa kuliah? Aget san anaké ngidih cai ulian calon sentanané matitel sarjana. Lamun Wayan ngalahin Bapa, ento patuh tékén Malin Kundang ané sing nyak ngakuin rerama padidi. Sing jejeh cai kena kutuk ulian tulah idup tékén bapa?”
“Béh…sing ada unduk kéto! Lamun Bapa sing ngebang pianaké nyentana, ento patuh tékén sing ngebang icang kesempatan.” Saut Wayan Balik.
“Kesempatan éngkén?”
 “Taén Bapa nolih Wayan Sugianto, pisaga dajan umahé ané suba nyentana pada-pada gelahang? Idupné jani cara raja ulian nyentana ka umah anak sugih. Bapa sing perlu berpikir keras ngitungang utangé ané pidan-pidan. Pokokné makejang lakar balik modal. Bapa sing perlu ngenehang status icangé ulian luh muani maan hak ané patuh. Ento makejang suba ada perjanjian hitam di atas putih. Bapa ngerti munyin icangé?”
“Lamun saja keneh cainé nyentana, énggalang tamatan kuliahé malu. Sekenan ané ngidih cai ento anak sugih. Lamun saja sugih, mara galang keneh bapa.”
Wayan Balik makenyem. Demen atinné jani ningehang i bapa ané ngemang lampu hijau. Ne jani, ia kisi-kisi di kuping bapanné.
“Dadi icang nyentana ngajak anak sugih nanging suba ngelah pianak?”
I Bapa tusing masaut.


avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

No comments