Lawat-lawat; Pongah

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; busy.org
Jani dija ada anak sing juari? Yen tusing juari sinah tusing maan juara. Apa buin jani di guminé suba lumbrah ngenahang raga. Makejang édéngang tekén anaké. Diapin anaké ento tusing tawang, cutet jeg enahang dogén. Apang kadéna kéné, apang kadéna kéto.
Pamekas apang kadéna bisa makeber tegeh ngayor kanti joh di tanggun langit. Apang kadéna bisa nyilem joh betén ka dasar gumi. Makejang anaké ngon nepukin ané kéto-kéto.
Tegarang iwas-iwasin déwéké padidi malu, apa dogén bakat édéngang tekén anaké uli pidan. Suba kéto, nyanan buin takonang tekén déwéké padidi. Apaké iraga seken nawang apa ané bakat tuturang ento? Béh, suba mirib nyak cara tukang dharma wacana tulisané ené.
Dong yén mula alih, tusing ja lakar kuangan pasaut. Sakéwala ané alih tuah pasaut seken-seken lekad uli tengah keneh ané ning tan paleteh. Yén keweh ngédéngang pasaut eningé ento tekén anak lénan, kanggoang padidi dogén nawang.
Biasa ento ngetarang déwék padidi. Nyliksik bulu koné adanina tekén lingsir-lingsire imaluan. Suud sliksik buluné, lautang petek-petek akuda ada bulu di awaké. Yén kondén bakat baan meték, tegarang iwasin di langité akuda ada bintang. Yén ento tusing masih ngidang baan meték, kanggoang ané bedikan malu peték. Conto ané bedik tur paek ada di ukudané, tuah bulun paningalan.
Kadén suba liu satua-satua ané dadi anggon sasuluh, tusing dadi iraga mamongah nyapa kadi aku. Cara katuturan I Gajah ané kaliwat bonggan negehang ukudan. Baan bonggané ia bisa sengkala. Kadén anak lén ané nyengkalanin, tusing ngeh sengkalané iraga padidi ané ngundang-ngundang diastun tusing misi surat undangan.
Ento mirib mawinan imaluan magenepan ada tuturan satua luung-luung anggon lawat. Lawat di satuané ento duduk, anggon ngalawatin déwéké padidi. Eda pragat anggona nyuluhin timpal dogén, kapah-kapah déwéké malu tuturin ané melah-melah. Sing kéto?
Nuturin awak tusing dadi baan matakon tekén anak dogén. Déwéké malu takonin, apa sujatiné ané tagiha. Yén suba magenep tagiha, jeg tegul ia. Idup amonéan magenep tetagihan awaké. Koné iraga idup terus dadi panjak. Ané manjakin madan basang. Keto koné.
To nguda soléh? Koné manusané maan paica wara nugraha luwih-luwih uli ida batara. Kaluwihané ento ngaranayang manusané koné dadi cara déwa sakala. Ia ané meneh pelihang sakatah ané ada di guminé. Ia koné dadi raja dini. Sakéwala, kadén saja seken-seken dadi raja. Dong panadiné patuh masih dadi panjak, manjakin déwék padidi.
Idup di gumine jani, makejang rasayang soléh. Nyak mesib cara satua banyol. Yén dadi anak tiwas misi belog, sinah anggona kakedékan gumi. Yén suba sugih maliah misi dueg, iriang anak. Ada buin satua ané banyolan tekén ento?
Baca suba ento buku-buku lawan lontar-lontaré, sakéwala yén tusing neked di parilaksana kondén madan nawang. Yén suba kéto, kanggoang biasa-biasa dogén. Pabedikin ngangkabin timpal baan tutur malepug, luihan teken andus gunung agung.
Jani kanggoang adéng-adéngin mamaca nyumu. Apa ja tuturanga para kawiné ané wikan-wikan. Apang taén masih seken-seken nepukin padidi apa dogén ané suba taén ada ipidan. Yén suba sastra ané keto-keto tusing gugu, apa ané dadi gugu? Masak munyin keneh padidi dogén ané gugu.
Depang suba, anak mulan kéto jani ané suba lumbrah. Tastra-tastrané suba dadi ganjel jan apang nyidayang menék ka undagan ané paling tegeha. Tusing tawanga sastra ento beligan tekén lindung. Juk aji lima ia malesét. Juk aji batis ia malecat. Juk aji keneh ia ilang. Apa buin anggon ganjel jan. Tastrané anak tusing ja nyidayang ngoyongang, terus koné tastrané membah. Dija ada unduk ané membah ento anggon ganjel.
Sakewala, ada carané ngejuk tastra ané belig ento. Adeng-adeng!


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments