Lontar Kala Ireng (12)

Olih: I Madé Sugianto
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com


Ngengesehang Gedé Merta majalan nuunin bukit pacang ngelelana ngisinin pituduh guruné. Yadiastun baat mapalasan ajak Pandan Arum nanging ia ngedénang bayuné ngumbara uling désa ka désa. Apabuin biur ortané liu désa lan puri ngemasin gerubug ulian parilaksana Kembang Girang nyalanang teluh désti teranjana. Liu désa muang puriné usak tan pagangtulan.
Neked di tanggun désa, Gedé Merta ngelurin jaranné ané kakutang di alasé. Jaranné teka nongklang. Mokoh kerana aluh ngalih mamahan di alasé. Ngénggalang Gedé Merta menék ka jaranné. Ngetakang taliné, jarannya becat malaib ngelodang. Tan pakarasa neked di bancingah puri. Sepi jampi. Tan paada krama majlawatan. Tentenné masih suung mangmung. Makelola ia negak di betén punyan binginné masayuban. Sambilanga ngetis tur nongosin jaranné ngamah padaang, Gedé Merta mesuang sulingné tur nembangang Mas Kumambang. Jangih suaran sulingné nganyudang ati. Mirib kaliwat angenné tekéning Pandang Arum.  
Sedeng iteha manyuling, ada prajurit maekin. Sengal-sengal angkihan prajurité mirib ulian becat malaib.
“Jero, jero anak lanang tulungin ja tiang!” raos prajurité, angkihanné ngangsur.
Gedé Merta ngrérénang sulingné. Angen ia nepukin prajurité kaliwat jejeh. Getihné nyrékcék uling lengenné ané matatu. Mirib prajurité suud mayuda tur malaib nylametang raga.
“Wénten napi jero?” Gedé Merta nakonin.
Prajurité ngorahang ada anak luh sakti ngrejek Puri Pandan Wangi. Anak luh ento rupané ayu, mabusana sarwa selém. Prajurité liu ngemasin mati. Gusti prabu sungkan rahat kakasorang olih anak luh mabusana sarwa selem. Prajurité ngidih tulung apang nylametang Gusti Prabu apang puriné tusing kakuasaang olih Kembang Girang, anak luh mabusana sarwa selem.
Tangkejut Gedé Merta ningehang adan puriné, ngancan tangkejut kerana Kembang Girang nguwugang puriné Pandan Arum. Ia lantas ngidih tulung tekén prajurité apang ngatehang ka puri pacang nangkil ring Gusti Prabu. Prajurit ngiringang ka puri.
Gedé Merta tangkil ring Gusti Prabu Pandan Wangi. Kiris ida sang prabu. Sungkanné rahat. Pikayunané sungsut kerana okan dané, Pandan Arum, ilang saking puri. Ida ngemasin sungkan kébukan. Angen ring okan dané. Gedé Merta nguningayang okan sang prabu matilar saking puri tur nunas ajah ring Pasraman Gunung Bayur. Aget dugas mapisah uling pasraman, Pandan Arum mapica bungkung. Ali-aliné lantas kasukserahang maring Gusti Prabu. Garjita Gusti Prabu kerana Gedé Merta tusing mogbog. Mawastu lédang pramangkin Gusti Prabu. Prabawan ida égar risampun uning okan dané selamet tur nunas ajah ring Pasraman Gunung Bayur.  
Gusti Prabu raris nitahang Gedé Merta apang nengil di Puri Pandan Wangi. Sapisanan nunas tulung ngajahin prajurité kanuragan. Gedé Merta ngiringang titah Gusti Prabu tur nyadia pacang ngajahin prajurité. Sadurung ngajahin prajurité, Gedé Merta mapinunas maring Gusti Prabu mangda ngaryanang pacentokan. Tatujonné apang prajurité tusing ragu tekéning déwékné. Gusti Prabu cumpu.
Semengan, prajurité ngaé kalangan di bancingah. Gusti Patih pacang kacentokan sareng Gedé Merta sané katunasin ngajahin prajurité kanuragan. Kalanganné sampun puput. Gusti Patih sampun sayaga ring tengah kalanganné. Gusti Prabu sampun malinggih ring singasana kasarengin dayang-dayang. Tan sué, Gedé Merta tangkil ngaturang bhakti sadurung ka tengah kalanganné.
Tangkejut Gusti Patih ningalin teruna ané ngaturang sembah pangubakti ring Gusti Prabu. Sakit atiné nepukin teruna ento. Jani suba corahné ketara. Aget suba nyangih kawisésan, sakit atiné pacang kawalesang. Ngamatiang musuh di arepné.
Gedé Merta masih tangkejut macelep ka tengah kalanganné. Inget pesan ia tekéning ané arepanga. Patih jalir ané marikosa junjunganné. Mara macelep ka tengah kalanganné, sagétan musuhé nibakang senjata. Sebet ia makelid. Mirib kaliwat brangti, Gusti Patih tan parérénang nibakang senjatané. Gedé Merta élah ngelidin. Ri kala maan selah lantas nendangin. Gusti Patih jengker. Mageblug di tengah kalanganné kerana ulu atiné kena tendang.
Gusti Patih lantas masila, ngranasika nunggalang bayu, sabda, lan idep. Uling tanganné pesu api. Apiné lantas ka uleng ka tongos musuhné majujuk. Gedé Merta nyidang ngelidin Ajian Telapak Apiné ento. Kecag kecog ia makelid tan paada keneh ngwalesang mesuang ajian. Ia suba biasa ngarepang ajian buka kéto ané ngranayang aluh ngelidin. Bengong prajurité nyaksiang kasaktian Gusti Prabu ané mesuang api uling telapak tanganné. Kéto masih bengong nepunikin teruna ané ngarepang tusing jejeh tur awakné cara kapas, ingan kecag kecog ngelidin api.
Ngancan mamedih Gusti Patih kerana tusing nyidang ngalahang musuhné. Lantas ngengsehang mesuang api tur nguberin musuhné. Ningalin ada celah ngwales, Gedé Merta lantas nyagjagin tur nyagurin cadik Gusti Patih. Gusti Patih bah. Bayuné telah, tusing nyidang bangun. Gedé Merta nguningayang ring Gusti Prabu yéning pepatihnyané mabikas corah. Marikosa Gusti Ayu Pandan Arum. Yén sing ada Luh Cablek mapitulung sinah sampun kasucian Gusti Ayu Pandan Arum ical. Brangti Gusti Prabu mirengang aturné Gedé Merta. Gusti Prabu nitahang prajuritné ngrangkéng pepatihné. (masambung.....)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments