Gitanjali (4)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber gagambaran; id.pinterest.com

/13/
Sarin kidungé sané ugi gurit tur aturang titiang, kantos sané mangkin durung sida katur antuk. Geginan titiangé puput nyolohin tur maut rehab. 

Guru lagu durung kepit antuk, kekecap durung kepit antuk; érang antuka manah titiangé. Sekaré durung pisan kembang, wantah sayongé sané piragin titiang mekuus.

Warnan Idané durung tonin titiang, penikan Idané durung piragin titiang. Wantah kelesegan cokor Idané sané banban, piragin titiang ring marginé sané ring arep kubun titiangé. 

Geginan titiangé puput ngebatang lantaran genah Idané melinggih ring nataré, suaré keni nénten enjit, tur durung katuran antuk titiang mangda Ida tedun ring kubun titiangé. Ngacep-acep titiang mangda manggihin Ida, sekéwanten kantos sané mangkin durung kedagingan. /14/
Ambek manah titiangé ageng, atur titiangé bekut-bekut mesengilngilan, sekéwanten setata swéca I Ratu nénten nagingin pengelungsur titiangé. Titiang kepepekan swécan I Ratuné. 

Setata I Ratu ngagenang titiang ring kalitané, utamané sané picaang I Ratu ring titiang sander Iungsur titiang ambara miwah sunaré, sikian miwah urip taler manahé tedun ngedetin titiang sané kebayan gemulak ambek manah. 

Wénten pingenan ipun sikian titiangé memargi ngelaku-laku, wénten taler pingenan ipun sikian titigngé éling raris kéncak ngenderin acep-acepan titiangé, sekéwanten sekadi nénten swécané ilidang I Ratu anggan I Ratuné saking sikian titlangé. 

Setata agenang I Ratu sikian titiangé ring gilik swécan I Ratuné nénten nagingin pengelungsur titiangé, tur premangkin tedun ngedetin sikian titiangé sané kebayan nyapih miwah bekembuh gemulak ambek manah. /15/
Titiang parek ngaturang sarin kidung ring I Ratu. Ring purin Ratuné titiang kepica genah negak ring bucu mati. 

Ring purin I Ratuné titiang nénten medué geginan; manah titiangé sané kenista, sida mesekar wantah antuk sarin kidungé sané nénten medué tetuek. 

Duk sampun sepi singid wenginé antuk arcanan I Ratuné ring purané sané suung mangmung, nikain titiang, Ratu Sesuhunan titiangé, tangkil ring ajeng I Ratuné jagi ngaturang sarin kidung. 

Pét ring sayong semengé wina kencanané sampun kepaut, nawegang swécanin titiang, nikain titiang pedek tangkil ring l Ratu./16/
Titiang sampun keséngan rauh ring karya agung jagaté, manah titiangé bagia antuka. Matan titiangé sampun ngetonin tur kuping titiangé sampun miragiang. 

Titiang keséngan ngaturang sarin kidung ring karya agungé puniki Raris punapi sané sida antuk titiang, sampun katur antuk titiang. 

Sané mangkin titiang ngelungsurang, punapi sampun kelugra titiang tangkil ngetonin warnan I Ratuné, tur ngaturang sembah ring I Ratu? 


NB: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments