Suluh saking Usada Taru Pramana ring Sang Sané Nambanin

Olih: Putu Éka Guna Yasa
Sumber Gagambaran; pixabay.com

Doh sadurung para jana Baliné uning ring mantri, perawat, bidan, miwah dokter, sakancan pinungkan kramané katulungin olih sang maraga balian. Silih tunggil sastra sané ketah kaanggén pinaka gegamelan sajroning nambanin anak sungkan inggih punika pustaka lontar Usada Taru Pramana. Lontar puniki mahbahang indik salampah laku prabu Mpu Kuturan pinaka pengusada sané kicalan kasiddhian. Punika mawinan, Ida mayasa kérti salami abulan pitung dina (42 hari) ring setrané, raris Ida Batari Dalem mapica mantra mangdané prasida ngarad tur nakénang sakancan gunan entik-entikan pinaka sarana matatamban. Ri sampuné polih mantrané punika, Prabhu Mpu Kuturan ngarad 160 entik-entikan mangdané prasida kaanggén tamba. Saka siki entikané punika nartayang indik kawigunan ipuné anggen tamba. Pinaka wimba makudang-kudang entikan pinaka tamba ring Usada Taru Pramana inggih punika:
1. Titiang I taru bingin. Sekar titiang tis, daun titiang paněs, angurip wong lara pamalinan. Kantin titiang měsui. Ika anggen sěmbar.Malih bangsing titiang tis angurip wonglara rasa, makanti ring bawang adas. Babakan titiang panes, gěmpong titiang dumalada.
2. Titiang taru dapdap tis wau rauh, daging titiang tis, babakan titiange dados anggen tamba běngka, ragin ipune katumbah běbolong, 11 běsik, uyah arěng, pipis, pěrěs saring, tahap.
3. Titiang taru kelor, daging tis, ěngkět barak, nyěm, akah paněs, daun titiange dados anggen tamba mata sakit, ra, jěruk lěngis, uyah arěng, saring děgdeěgang, kětelin netranya selid sore.
4. Titiang taru bila, daging paněs, daun ěngkět sami paněs, akah dumalada, babakan titiang paněs, dados anggen tamba bětěg, ra, kěsuna jangu, yeh, cuka, anggen wědak sělid sore.
5. Titiang taru sumaga, daging, daun, akah paněs, ěngkět dumalada, dados anggen tamba tuju, rěrěh titiang maka sami, anggen odak, ra, yeh cuka, těmu tis 3 iris.
6. Titiang Taru Jěpun, daging angět, don ring ěngkět taler angět, akah dumalada, titiang dados anggen tamba sakit bangkiang, ambil babakan tiange anggen wědak, ra, pamor bubuk, ulig raris urapang.
7. Titiang bun mica, daging rauh ring Abakan miwah gětah titiang paněs, yan hana janma pěngěng, ambil daun titiang anggen simbuh, ra, tabia bun, měsui, sěmbar gidatnia.
Ring ajeng sampun kasinahang, makudang-kudang entikan sané prasida kaanggén tamba. Kayu bingin dados kaanggén tamba anak pamalinan miwah warih sané ngamedalang rah, dapdap dados kaanggén tamba bengka, kelor anggén tamba sakit mata, taru bila dados anggén tamba beteg, sumaga dados anggén tamba tuju, jepun dados anggén tamba nyakitang bangkiang, miwah mica prasida dados anggen tamba anak pengeng. Kawéntenan tanem tuwuh sané prasida kaanggén tamba punika, sujatinnyané ngawinang iraga prasida nyayangang, ngupapira, tur nyaga kauripan makudang-kudang entikane punika. Sangkaning iraga tan uning, mawinan entik-entikané punika akéh karabas duaning nénten kauningin adan miwah kawigunannyané. Yéning iraga yakti uning, ring kakawin Ramayana kasinahang makasami entik-entikané punika prasida kawigunayang olih manusané “panggagap anggagĕpeng hayu donya”.


Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

No comments