Cupak Gerantang

Olih: IDG Trinandita
Sumber Gagambaran; www.deviantart.com

Yéning indayang i rerama maduwé pianak utawi putra. Sinah jagi nénten pateh kawéntenané. Wénten nyuangin  ibuné  taler wénten sané mirip ajiné. Pangadeg, awak-awakan, solah, sifat,  kasenengan, kacerdasan lan sané tiosan. Wénten mirip pekak niangné. Wénten mesib sareng misan mindonnyané. Sakémawon pastika pisan yéning ring sajeroning sifat utawi pamineh kasenengan, lan sané tiosan pastika  mabinayan.
Ring sajeroning Ilmu Pengetahuan kebaos anak alit sané embas ka marcapada sampun maduwé ciri, wentuk, kasenengan, tabiat, bakat taler minat soang-soang. Tan wénten jatmané sané embas ka jagaté pateh ring sajeroning sané kawacak ring ajeng. Yadiastun jatmané punika kajantenang kembar. Wénten anak alit sané dueg Matematika sakémawon tan resep  ring pelajahan seni. Wénten sisia seneng pelajahan magending tan seneng ring pelajahan sejarah. Wénten murid  seneng pelajahan prakarya sakémawon méweh pisan ngaresepang pelajahan Basa Inggris. Lan akéh malih sané tiosan.
Madasar indiké  ring ajeng punika mawinan ring Sekolah Tingkat Atas  sampun wénten penjurusan. Seneng seni ngaranjing ring SMK sané wénten jurusan seni. Seneng ring widang keséhatan ngaranjing ring SMK Keséhatan.  Ngaranjing ring SMA pinaka Sekolah Menengah Atas sané kasengguh Sekolah Menengah Umum. Taler wénten penjurusan manut bakat lan minat sisiané. Sané seneng Matematika lan IPA  ngaruruh jurusan MIPA, seneng ilmu sosial ngarereh jurusan IPS, seneng ring pelajahan bahasa ngaruruh jurusan Bahasa. Punika kawéntenan pinaka cihna nyiagayang sakancan pidadab becik nyujur pikamkam widang pendidikan. Ngalantur ngantos Perguruan Tinggi.
Indiké punika mabuat pisan kauratiang sisiané sareng sami. Sisiané patut uning napi bakat lan kasenengan nyané soang-soang sané prasida katincapang kawéntenané. Sumangdané risampuné wénten ring perguruan tinggi prasida ngelimbakang anléh (bakat) lan kasenengan (minat) nyané sakadi pangapti. Tur prasida nyujur pangapti sané anut lan becik. Yéning iwang ngarereh jurusan ring perguruan tinggi sinah pacang nemu pikobet ritatkala ngamargiang swadarma dados mahasiswa. Metu piambeng muputang paplajahané irika. Madasar antuk informasi lan téknologi sakadi mangkin dumogi tan wénten mahasisia sané sakadi asapunika.
Mawali  ring sasuratan pinih ajeng,  pastika sami rerama utawi guru rupaka misaratang maduwé putra sané prasida nadigingin  pangapti sané becik. Yéning indayang ring satua Bali "Cupak Gerantang". Pinaka gegambaran I Cupak bikasné jelé,  mayus, liu ngelah daya, I Gerantang solahné melah jemet magarapan. Cutetné sami parilaksana sané kaon utawi jelé wénten ring I Cupak. Sami parilaksana becik lan anut wénten ring I Gerantang. Mawinan sami rerama misaratang maduwé putra sakadi I Gerantang. Indik punika  becik riantuk tan wénten rerama  misaratang sané kaon ring putran nyané.
Kémaon patut élingan  jatmané embas ka marcapada sami mabekel jelé-melah, kirang-langkung. Nika mawinan patut kadadabin pratiwimba parisolah i manusa. Yéning iwang nabdabin, kabecikan I Gerantang bisa menados sakadi kakaonan I Cupak. Raris yéning patut midadabin saking ajah-ajah i rerama, taler lingkungan parisolah I Cupak bisa magentos dados I Gerantang.  Riantuk i manusa menados becik sangkanin ajah-ajah pendidikan, agama, adat, budaya,  lan lingkungan sané  anut. Puniki patut  kayatnain sareng sami.


I Déwa Gedé Trinandita
urati lan seneng ring parikrama Bali.

No comments