Puisi-puisi Ni Kadék Juliantari; Catur Muka

Potrekan Supartika

Malam Minggu ring Kertagosa

Sunaran lampuné kebyah-kebyah galang
Ketog sémprong anaké mapupul
Sakadi ngrauhin suara kulkul
Mabriyuk nanging tusing saling gulgul
Negak majéjér ditu
Sawetara ada ajaka siu
Nanging tusing ada pati rungu
Ada masi ané ngalih tongos di bucu
Mirib ia tusing nau
Mirib ia tusing tau
Di tengah ada tongos melah
Tongos malajahin sejarah
Nuldulin rasa jengah
Nampenin tetamian baan rasa bungahIbu
                                   
Kija lakuna jani I Mémé?
Kija lakuna jani ibu?
I Pianak iteh ngepung I Mamak
Mak... Mamak... Mamak...
Ngeling maguyang nagih jemak

Kija lakuna jani I Mémé?
Kija lakuna jani ibu?
I Pianak tusing buin nginum susu ibu
Ngeling maguyang nagih meli susu

Kija lakuna jani I Mémé?
Kija lakuna jani Ibu?
I pianak tusing buin urati ningehang tutur
Tutur luntur, I Mamak iteh mapolés pupur

I Mémé lan ibu bengong ngaksi
Nyantos I pianak  apang buin urati
Ngwangun génerasi
Sané midep mabasa BaliNyujur Langit
                       
Ritatkala manahé kadaut nyujur langit
Nanging tindakané mapelilit
Masemu kajengat-kajengit
Nanging pongah juari nagih manyujur langit
Égar bungah mapamit
Kocap lakar mamargi nyujur langit
Nénten kayun masandekan ring marginé alit
Majalan kema majalan manyujur langit
Di subané baduur da pati ngawur
Ingetang matolihan uli baduur
Rasa ati apang simalu ngadur-dur
Ngaksi ané di betén pacebur-bur
Tusing ada ané ngiburRi Tatkala Tresnané Matilar

Tresnané ilang...
Kaplaibang I Kupu-kupu ané ngindang
Matinggar égar
Ngisep sari ngraris matilar
            Rasa sungsut ring manah
            Ngaksi pitresnané sampun punah
            Nigtig tangkah
            Ngédéngang rasa jengah
            Suung karasa sakadi tan paumah
Kija laku jani malaib?
Apang duka larané silib
I Kupu-kupu suba makeber mirib
Ngindang di tongos lén nyalanin nasib
            Pamuputné makamben di sunduk
            Ritatkala tresnané suba ada ané nuduk
Mara ada rasa maselselan
Tresnané sampun matilar
Kadirasa peteng dedet guminé tan pasinar
Nrawang-nruwung
di kenehé suung mangmungLaku
Lampah tutur nglaku-laku
Apang dagangané énggal laku
Buina apang tusing kaku
Jerat-jerit nglampahang laku
            Kema laku...
            Apang maan tongos di malu
            Laku abesik makada payu
            Payu dadua apang buin laku
Kema laku...
Da ngalih tongos di bucu
Tongosé di bucu tusing laku
Makejang ngrebutin tongos di malu
Tongos di malu énggal lakuBladbadan

Makunyit di alas, matemu I Luh Ayu
Mawayang gadang, nyalanin tresna ngulayang
Ritatkala kenehé suba mabatun buluan, mabesikan
Majukut di natah, lelor ngaksi kajegégané
            Matanah pasih, suba biasa nyalanin suka duka
            Mamémén kucit, di kenehé pengkung
            Matimun pait, I Luh Ayu nglémpasin samaya
            Payu maubad jawa, ngepil padéwékan
Tuah bladbadané anggon ngubadin
I Luh Ayu pragat matekep botol, nyrengseng
Madamar di langit, sakit manahé bulan-bulanan
Tatu di ati tusing sida kaubadinTembang Ginada
                       
Kema laku    
Ditu ngalih ubad tatu 
Sesariné liunang
Apang maan mantra sidhi
Ané tuju
Mabusana sarwa bungah
            Ajak pitu
            Ngrebutin  ubad tatu
            Makejang ada ngisiang
            Mategul baan pipis
            Ané lacur
            Buka kebo mabalih ombak
Ubad tatu
Makejang suba laku
Pupuhé tembangang
Anggo ngibur ati
Déwék lacur
Gegaén makuli jemakCatur Muka

Ento tolih Catur Muka
Majujuk égar di parempatan agung
Ngaksi jagaté uli baduur
Tusing taén malaksana corah apa buin ngawur

Ento tolih Catur Muka
Yadiastun marupa pat-pat
Nanging...
Uling malu patuh
Uling duri patuh
Uling samping masi patuh

Ento tolih Catur Muka
Majujuk tusing ngaba apa-apa
Majujuk nyakupang lima
Nyapa ané teka uli kaja
Nyapa ané teka uli kelod
Nyapa ané teka uli kangin
Nyapa ané teka uli kauh
Makejang jagaté kasapa
Kasapa antuk nyakupang lima


Ni Kadék Juliantari
embas ring Ulakan pinanggal 3 Juli 1987, dados Dosén ring Prodi Pendidikan Agama Hindu, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments