I Nyoman Suprapta: 219 Geguritan Anggén Ngalestariang Bali

I Nyoman Suprapta

I Nyoman Suprapta embas 11 Novémber 1962. Dané sampun nyurat gaguritan duk warsa 2000, lan kantos mangkin sampun ngamedalang 219 judul geguritan. Sangkaning sutindih ring sastra Bali, dané polih Hadiah Sastera Rancagé warsa 2013 saking Yayasan Kebudayaan Rancagé, Bandung ring widang jasa. Anggara, 9 April 2019 sané sampun lintang, Suara Saking Bali polih wawancara ring genahnyané meneng, Jalan Gatot Subroto, 117F, Banjar Tatasan, Tonja, Dénpasar.

Saking ngawit makarya, mangkin sampun kudang geguritan sané sampun karyanin Bapak?
Tiang ngawit ngamedalang cakepan marupa geguritan puniki saking bulan Januari 2019. Ngawit nika nyabran sasih wénten siki geguritan sané medalang tiang. Kantos April 2019 niki, durus bacakin nika, nika sampun akéhnyané.

Nika sampun dados cakepan samian?
Cakepan terakhir sané terbitang tiang warsa 2016. Mangkin kantun wénten ring laptop sakéwanten durung dadosang tiang cakepan. Tiang mangkin kantun nyiapang geguritan mangda prasida terbit warsa 2020. Ring tanggal 10 Oktober 2020 tiang jagi nerbitang geguritan saking sané karyanin tiang bulan Januari 2000 kantos Oktober 2020. Nika jagi anggén tiang memperingati Kemerdékaan Republik Indonésia sané kaping 75.

Mangkin sampun ngawitin nyurat geguritan sané pacang katerbitang warsa 2020?
Sampun, sampun wénten ring laptop bantang geguritan sané pacang karyanin tiang. Mangkin tiang makarya manten. Yadiastun kénten, sujatiné wénten ancer-ancer tiang makarya gaguritan sané mersidayang terbit kantos warsa 2045. Iraga urip ring jagaté puniki ten uning malih pidan mawali. Yéning sadurung warsa 2045 tiang sampun ngalahin, nika artiné pianak cucun tiangé sané pacang nerbitang. Indiké punika ngawinang tiang harus nganggén galah sané wénten sabecik-becikné, sumangdané targét tiangé punika prasida mamargi.
Tiang maduwé Pasraman Ganapati sané ngajahin anak alit mageguritan, lan warsa 2045 ipun wantah calon pemimpin iraga. Geguritan puniki taler siapang tiang sumangdané kawacén rikala punika.

Napi sané ngawinang Bapak teleb pisan makarya geguritan? 
Tiang makarya geguritan puniki duaning tiang nyingakin kawéntenané mangkin. Yadiastun kakawian tiangé puniki wantah Sastra Tradisional, nanging téma sané anggén tiang taler wénten indik kahanané mangkin. Pinaka conto ring geguritan tiangé sané mamurda Segara Rupek, nika wantah pinaka penolakan tiangé majeng ring jembatan Jawa Bali sané dumun polih santer ring Bali.
Lianan ring punika taler wénten indik narkoba, politik, kantos hoax utawi raja pisuna. Wénten geguritan tiangé indik Sad Atetayi. Ring Sad Atetayi wénten sané kabaos rajapisuna utawi hoax. Nika karyanin tiang warsa 2012. Lan sané mangkin hoax punika sayan ngakéhang.
Lianan ring sangkanin kahanané mangkin, tiang taler makarya geguritan anggén ngalestariang tetamian leluhur. Sangkaning sampun arang pisan mangkin sané seneng ring geguritan.

Wénten anak sané mesen geguritan ring Bapak?
Tiang ten mersidayang makarya geguritan pesenan sané mabayah. Yadiastun wénten sané ngicén tiang jinah sekian juta sumangdané tiang ngaryanang geguritan, tiang ten nyak lan minab tiang nénten prasida ngaryanin geguritan punika kantos puput.

Asiki geguritan punika biasané kudang dina nika karyanin Bapak?
Yén bayun tiangé melah, tigang rahina prasida puput siki geguritan. Dumun wénten semeton tiangé sané nakénang geguritan indik Pura Dalem Péd sané pacang anggéna ngaturang ngayah rikala mamedek ka Dalem Péd. Tiang dugasé nika ten maduwé, nanging sangkaning tiang dot sumangdané semeton tiangé prasida nembangan geguritan indik Pura Dalem Péd punika, tiang mersidayang muputang tigang rahina.

I Nyoman Suprapta
Sadurungé makarya geguritan, polih nulis sané lianan?
Tiang sampun nulis saking SMP, tiang makarya puisi, artikel, wiadin satua cutet. Dumun sadurung tiang makarya geguritan, tiang polih dados guru Agama Hindu. Rikala tamat Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH), setingkat SMA, warsa 1981 tiang polih PNS lan katugasang ring SD 1 Darmasaba raris kapindahang ka SD 4 Sibang Gedé. Rikala kantun prajabatan, tiang manggihin wénten sané nénten patut irika lan tiang ngritik indiké punika. Nika ngawinang tiang kasengguh guru vocal. Ulian seneng ngritik tiang kamutasi malih. Ring genah mutasi punika tiang kateken, tiang ten kuat lan warsa 1997 tiang usan dados guru.
Sakantuné dados guru tiang sampun makarya geguritan, sakéwanten nénten lanturang tiang. Usan dados guru, tiang iseng nulis geguritan malih. Tiang makarya geguritan sané katembangang olih sekaa santi ring Tatasan Kaja, Tonja rikala wénten odalan. Nanging wénten anak sané ngambil kakawian tiangé punika lan kaadol. Tulisan tiangé sané ketik tiang nganggén mesin tik punika kaketik ulang olih anaké punika nganggén komputer raris kacitak tur kaadol. Tiang gedeg manggihin indiké punika, nanging kasuén-suén tiang sadar yén tiang terus-terusan gedeg ten mersidayang makekawian malih. Lan ngawit punika tiang makarya geguritan tur terbitang tiang. Mangkin samian geguritan Panca Yadnya sampun karyanin tiang. Upacara yadnya napi sané kaperluang sampun wénten. Lan geguritan tiangé punika kakepah dados kalih, sakadi geguritan indik pawiwahan, tiang makarya geguritan sané ambil tiang saking carita pawiwahan Abimanyu, lan wénten taler sané khusus indik teges pawiwahan.

Lianan ring Hadiah Rancagé, wénten penghargaan lianan?
Wantah Rancagé kémanten warsa 2013. Nanging tiang maduwé pengalaman sané ngawinang tiang sakit ati. Duk punika wénten utusan saking Kota Dénpasar sumangdané tiang makarya daftar kakawian sané sampun tulis tiang. Nikaanga tiang pacang kausulang polih penghargaan rikala ulang tahun Kota Dénpasar. Rikala sampun usan tiang makarya daftar punika, serahang tiang nanging nikaanga penghargaan punika bertahap, alasané sénioritas. Yéning sénioritas nguda tiang nikaina makarya draf karya tiangé, yén sampun kénten sampunang nikaina tiang. Sira sané ten gedeg yén kéntenanga? Malahan sané maduwé cakepan kalih tiga polih penghargaan. Masalah penghargaan sebenehné nénten ja tetujon tiangé makarya geguritan, nanging yéning nika aturané, laksanayang nika. Tapi nah raga di Bali sing kanggoanga di Bandung ya kanggoanga. Nyamané di Bali sing nyak ngurus, nyamané dauh tukad ya ngurus. (sup) 


No comments