Lawat-lawat; Tunangan

Olih: IGA Darma Putra

Sumber gagambaran; pixabay.com/id
Eda nakonang tunangan ajak anak ané tusing ngelah. Yén pengkung, bisa maan pasaut sigug misi begug. Eda pelihanga yén suba kadung pasautné nyemah-nyemah. Suba lantas keto, orahang timpalé tusing ngerti macanda. Nyén sujatiné ané tusing ngerti? Ané matakon apa ané masaut?
Nyén nak sing ditu, eda ento runguanga. Ané suba seken-seken tinglas, cutetné eda matakon ané boya-boya ngajak anak. Apa buin misi nakonang buin pidan ngantén. Kondén karuan timpalé demen atiné takonanga kéto. Nyén nawang, di tengahan basangné bisa madidih jeg uledan. Ditu suba gantiné lakar pesu munyi ané tusing dadi dingehang aji kuping. Yén suba biasa ningehang munyi nyangket-nyangket, jeg takonang dogén. Sakéwala tiang tusing milu tanggung jawab.
Anak ané buka keto bisa seneb basangné nepukin anak lénan magelut di duur montoré. Bisa uledan basangné nepukin setatus di media sosial mesra-mesra, misi ngorahang need you badly, need you badly. Kondén punyah bisa pesu utahné.
Ida Jaratkaru, kanti suba kelih tusing madué gegélan santai dogén. Geleng ja ida malajahang angga, uli paplajahan biasa kanti paplajahan ané tusing biasa. Kanti ida bisa pesu mulih ka swargan nyekala. Ida yén ka swargan tusing misi ngalih ijin, apa buin misi mayah cara macelep mabalih konsér. Mirib ida suba maan surat luar biasa uli ida batara Indra. Kéto masih, ida suba caluh ka neraka. Tusing ada watek Yamabalané ané bani ngusak-asik. Ditu lantas ida manggihin lelangitidané magantung di tiing petungé. Koné ulian ida kondén ngantén! Béh…
Sakéwala ento anak satua. Bisa saja, bisa masih seken-seken saja. Dadi gugu, dadi masih tusing. Nyak gugu, nyak tusing, ento keneh-keneh padidi dogén. Yén ngugu luung, yén tusing masih patuh luung. Tusing ada rugi, tusing ada untung. Lén Ida Jaratkaru, lén masih iraga. Émangné suba nyak ngidang patuh buka kéto kasidiané? Yén tusing nyidayang nyautin, dong déwéké padidi takonang. Anak liu sajan matuh-matuhang ukudan cara di satua-satuané ilu, apa buin misi milu-milu. Koné apang nyak nugtug pamargin lelangit. Tusing tawanga ané tugtuga suba joh sawat dija kadén. Apa buin nugtug milih-milih. Nuju ané jelé tur misi jaen, élah nugtug, disubané orain nugtug ané luung misi kéwehan, ilang kitané.
Cutetné, eda patiluplup yén ada anak nakonang kéné kéto. Seken-sekenang malu ningehang patakon anak. Ulian apa ia matakon, suba kéto yén sautin lakar ngudiang. Anak magenepan ada di guminé nénénan. Ada ané matakon ulian seken-seken dot nawang. Ada masih ané matakon, ulian apang maan matakon dogén. Suba seken sautin, ia ané ngelén-ngelén. Ané paling soléh, ada anak matakon apang maan nyautin padidiana. Apa buin ané soléhan tekén ané buka kéto?
Apa kadén! Clebingkah batan biu, gumi linggah ajak liu. Adané dogén gumi, magenepan idup dini. Sakéwala, anak ané soléh tusing nawang raganné soléh. Dikénkéné bisa ané keto ngadén anak lénan soleh. Raris pamuputné saling kaden. Mesib cara anak buduh ngetarang timpalné buduh. Sujatiné sera panggang sera tunu. Nyak masih mesib cara I Dagdag ngorahang I Kélor koné soléh. Ngudiang ada tumuwuh ané gedé punyané, sakéwala donné srining-srining cara punyan tabia ané lemet. Yén badingang, I Kélor koné ngorahang I Dagdag ané soléh. Ngudiang ada tumuwuh magaang buka kéto di tanahé, cara tusing med-med idup magaang buin misi pules dogén. Anak seken raos panglingsiré, pabeneh didian kondén karuan dadi anggon ajak liu.
Ento mawinan, tusing pantes rasané magenep bakat runguang. Edaké ngarunguang anak lénan, ngarunguang angkihan padidi suba tusing nyidayang. Yén bindan kadén angkihané lakar malecat masih tusing tawang seken. Ané ngaku-ngaku nawang dong liu. Pasautné lantangan tekén pajalan tukad.
Cutetné, yén ada anak matunangan, baangin dogén. Apa buin ia matunangan pada-pada demen, suba pantesné, tur luh-muani. Mulan keto swadharman anake idup. Yén ada anak ané kondén matunangan, masih baangin. Buka dua pada-pada ngelah itungan padidina. Tusing dadi patuhin, tusing masih dadi patuh-patuhang. Idup ajak liu, pada-pada ngaba jalan idup padidi. Yén ada bangkén dongkang di sisin margané, eda runguanga. Sagét dot ngarunguang, dong kanggoang padidi dogén tuyuh ngitungang. Eda misi ngajak-ngajak. Patuh cara anak mamona brata kayang nyepiné. Siep dogén. Sakéwala apang seken-seken mamona. Eda nguluk-nguluk déwék padidi. Ngorahang nyepi, sakéwala bibihé tusing sepi-sepi.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

2 comments:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete
 2. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete