Kunang-kunang

Olih: Hamsad Rangkuti

Sumber potrekan; pixabay.com

Engseb surya dugasé totonan, Girindra ngajak kulawargané ngalih kesiran angin ané seger di taman kotané. Ia melaib-laiban ngajak pianakné maka dua ané enu cerik di tengah tamané. Uli di selagan taneman hiasé, lampu tamané suba ngendih ngencorot.
Rikala melaib-laiban, tan mua ia makakeb. Sirahné makapluk di bangku tamané. Ia maduhan sambil ngisiang sirahné. Peningalané kuner-kuneran. Mirib ulian inget tekén pajalan idupné dugasé cerik, ané neket pesan di kenehné, rikala enu sempoyongan lan kuner-kuneran, ia sakadi nepukin penyiuan kunang-kunang makeber di sampingné. Lantas katepukin taman kotané kaebekin penyiuan kunang-kunang. Ia marasa déwékné cara dugasé cenik, di tengah petengé, malaib-laiban di tengah penyiuan kunang-kunangé.
Kurenané ané nepukin unduké totonan uli bangku tamané marasa jejeh. Tingkah kurenané tepukina sliwah, majalan sempoyongan ngalain pianakné maka dadua ané enu negak di padangé. Lantas ia nepukin pianakné milu majalan di durin bapané. Kurenané nepukin Girindra cara anak ngepung lan mautsaha ngejuk beburon ané sedek makeber.
Ngebatang limané maka dua sambil nengadah, paliatné joh ka malu, kurenané enu nepukin ia cara anak ané mautsaha ngejuk beburon ané makaber. Buin kesepné, ia ningalin kurenané negak di padangé, paliatné joh, ningalin muncuk menara Monasé. Di muncuk menarané totonan, bungkahan emasé ngendih mawarna emas.
Anaké luh totonan bangun lantas maakin kurenané ané enu negak di padangé katimpalin pianakné maka dadua. Disubané neked di samping kurenané, ia ngisiang palan kurenané. 
”Ada apa? Kenapa? Apa ané ngaénang bli majalan sempoyongan lan tiang nepukin bli cara anak ngejuk beburon ané sedek makeber.” 
”Bli nepukin penyiuan kunang-kunang. Penyiuan kunang-kunangé totonan tepukin bli ngebekin tamané. Asanin bli, déwék bliné malaib di pundukan cariké, makita ngejuk kunang-kunang.” 
”Suba makelo iraga tusing taén mulih ka désa.” 
”Ulian makaplug ngaénang paningalané kuner-kuneran. Nanging ané tepuk tuah penyiuan kunang-kunang. Tiang makita ngejuk kunang-kunang.” 
Petengé totonan, sambil nyempang di duur baléné, satondéné ia ajaka makejang nyeriep lan pules, Girindra nuturang indik kunang-kunang tekén kurenané. Kunang-kunang tuah beburon ané sliwah. Ada liu pesan spésiés kumbang malam, lan liu anaké ané nawang ulian beburoné totonan ngendih di petengé. Awakné agak lonjong, tur di sisiné asah, lan kampidné lemuh. Biasané kunang-kunangé idup di daérah tropis. Uli makejang spésiés ané ada, kunang-kunangé ané muanina makampid tur ngelah mata gedé, yén ané luana biasané tusing makampid tur matané cerik, mesib cara larva ané masegmen. Yén suba wayah ngamah abedik, nanging larva tuah beburon karnivor, ngamah tumisian lan kakul.
Endihan kunang-kunangé pesu uli di selagan basangné lan ada masi uli di tangkahné. Uli tongosé totonan pesu endihan mawarna kuning masawang gadang. Endihané totonan lakar ngenah rikala zat ané madan lusiferin kaoksidasi dadi oksi-lusiferin olih oksigén krana ada yéh lan enzim ané madan luseferase.
Endihan kunang-kunangé tototonan maciri pesan, krana liunan énergi ané kapesuang rikala lusiferin kaoksidasi dadi oksi-lusiferin marupa sunaran. Ada masi kunang-kunang ané ngendih terus-terusan, lan ada masi spésiés ané endihané klebit-klebit. Endihané ené dadi cecirén kunang-kunang ané lakar masaki. 
”Tiang marasa ada di guminé ané kaebekin bintang, ané makeber, nglinderin awak tiangé, ngremengé tunyén. 
Tamané totonan cara kasambehin penyiuan kunang-kunang di selagan don-donané wiadin di carang kayuné. Tiang makeneh ngejuk kunang-kunangé totonan. Tiang tusing inget tekén déwék. Yadiastun kasujatiané totonan tuah ulian sirah tiangé ané makapalug ané ngaénang paningalané kuner-kuneran. Nanging tiang inget unduké dugasé cenik. Penyiuan kunang-kunang makeber di tengah cariké ané membat linggah. Yéning bulan purnamané tusing endag, penyiuan kung-kunangé ngenah tinglis dadi panyilur jijihé ané kuning-kuning.”
”Tiang takut tekén kunang-kunang. Liu anaké ngorahang kunang-kunangé totonan tuah kukun manusa corah ané suba mati lan tusing nyag di tanahé. Tiang sing bani tekén kunang-kunang. Yéning beburoné totonan tepuk makeber di tengah petengé, tiang ngénggalang ngubetang jendéla.”
”Kunang-kunangé dadi panuntun rikala petengé apang tusing paling, kunang-kunangé nyundihin tiang rikala mulih uli surau. Tiang marasa paak ngajak i kunang-kunang. Pepes tiang ngejuk kunang-kunang lan lébang tiang di tengah kamaré. Sambil pules-pulesan tiang nlektekang kunang-kunangé totonan makeber di tengah kamaré ané peteng. Tiang sing nyidaang pules yén sing melampu. Lampuné setata matianga tekén i mémé rikala lakar pules, apang irit lengis. Kunang-kunangé totonan ngentinin lampu di pasaréané. Tiang makita ningalin kunang-kunang. Baang tiang ningalin kunang-kunang.” 
”Dija jani ada kunang-kunang. Ngipi bli. Dini tusing ada kunang-kunang. Pules muh. Nyén nawang bli ngipi ningalin kunang-kunang.” 
”Semengané kunang-kunangé totonan lébang tiang di tegalé. Ia lakar makeber lan endihané tusing ngenah.” 
”Pules malu. Yén bli maan libur, jalan mulih ka désa. Ditu iraga nginep makelo apang bli puas ningalin kunang-kunang. Dini iraga tuah nyidaang nepukin kunang-kunang di ipian. Jani jalan pules malu. Dumadak ja bli ngipi di tengah lapangané rikala peteng katimpalin penyiuan kunang-kunang.” 
”Kunang-kunangé totonan nulungin tiang. Tiang tusing ja lakar paling rikala peteng. Yéning sing ada bulan, kunang-kunang nyundihin rurung di désané. Yéning potloté ulung rikala mulih uli surau, kunang-kungané lakar juk tiang anggon nyundihin. Gerilyawané masi pepes ngejuk kunang-kunang anggona maang aba-aba pejuangé ané mengkeb di tengah alasé. Kunang-kunang anggona tekén anaké ané madaya corah nyalanang corahné. Kunang-kunangé totonan juka, celepanga ka kopoké, lantas lébanga rikal malingé totonan nyidaang macelep ka umah anaké ané palingina. Tiang sing nyak ngipi. Tiang sing nyak nepukin kunang-kunang di ipian. Tiang dot nepukin kunang-kunang. Tiang dot ngabag kunang-kunang. Tiang dot ngoyong di tengah kunang-kunangé ané makeber. Tiang makita ngejuk kunang-kunang. Lakar pejang di tlapakan limané lan nlektekang endihané ané klebit-klebit.” 
Buin abulané Girindra maan cuti. Ia ngajak pianak lan kurenané mulih ka désané. 
Ia makeneh apang énggal-énggal nyidaang nepukin kunang-kunang ané makeber di cariké, di durin umah reramané.
Petengé totonan ia nglinseng ngajak kurenané. Nanging tusing ada kunang-kunang ané tepukina. Ia sing puas. Ia majalan ngentasin rurung ané ipidan biasa entasina rikala peteng lan tongos penyiuan kunang-kunangé. Nanging, tusing ada kunang-kunang. Nang abesik ia tusing nepukin kunang-kunang.
”Mirib tusing ada dini. Iraga harus majalan lebih joh, ka sisin alasé.”
”Tiang jejeh.” 
”Eda jejeh. Apang taén nyai nepukin penyiuan kunang-kunang. Kunang-kunang boya ja kukun anak corah ané suba mati lan tusing katerima olih tanahé. Apang taén nyai ngusud beburoné totonan. Gisiang ia. Lantas pedasang ningalin rikala suba di limané. Lan. Tiang lakar nujuin dija ia ngoyong.” 
Ia ajaka dadua majalan nuut pundukané di tengah cariké. Di sisin pundukané, padiné membat di tengah petengé, sakadi taplak méja mawarna selem. Lampu sénteré kaendihang anggona nyundihin rurungé ané damuhan. Nanging, ia tusing nepukin alas.
”Paak-paak dini asané alasé totonan. Nanging, jani nguda sing ada. Sing mungkin joh uli jalan ané entasin iraga ené. Kunang-kunangé biasané tepuk magomplokan ngaput punyan kayuné sakadi boon api di saangé ané lakar mati. Kija lakuna alasé dini? Kija kunang-kunangé totonan magedi? Mirib tiang pelih ngingetang. Alasé totonan mirib enu joh.” 
Ia ajaka dadua terus majalan sayan ngejohang, nanging ia tusing masi neked di alasé. Lan ia masi tusing nepukin kunang-kunang ané makeber nang abesik di tengah petengé. Peteng tuah peteng. Petengé setata abadi, nanging ané ada di petengé tusing setata abadi.
Mulih ia ulain kuciwa. Lampuné enu magantung di émpér umahné. Nanging, tan mua Girindra malaib ka samping umahné. Ningalin carika ané membat gelah reramané. Kurenané waswas nututin di duriné.
”Ditu ipidan kunang-kunangé magomplokan cara nyawané ngababin. Tiang dot ningalin.”
Kurenané sebet nepukin tongosé ané tujuanga tekén Girindra. Sawah linggah membat. Ia nepukin anaké muani totonan tusing cara biasané. Sakadi anak cenik ané malaib-laiban cara nepukin barang ané ilang. Neket pesan kenangané dugasé cenik di kenehné ané ngaénang anaké muani totonan cara tusing ada di jamané jani. Ngeh tekén unduké totonan, anaké luh totonan ikut melaib nimpalin. Milu melaib ngiterin umahné. Milu cara anak ané ngalihin barang ané ilang.
Tan mua anaké muani totonan marérén di durin umahné. Ia ningalin anaké muani totonan nlektekang cariké ané membat di tengah petengé. Di langité bintangé makacakan.
”Ipidan liu pesan kunang-kunangé makeber ditu. Tiang dot ningalin petengé jani, cara unduké ipidan. Tiang sing lakar mulih setondéné ningalin kunang-kunang makeber di cariké petengé jani. Tiang dot ningalin petengé jani, cara tiang ningalin unduké totonan dugasé cenik.” Ia nolih kurenané. ”Diolas kénkén carané ené! Diolas tulungin! Tiang dot ningalin penyiuan kunang-kunang makeber di cariké petengé jani. Diolas ja! Tiang dot ningalin unduké ané ipidan.”
Awak kurenané oyaga, sakadi anak karauhan. Ia suba malénan, tusing wajar. Isin kenehné totonan setata ngaénang ia uyang, ané tusing nyidaang kailangang uli kenehné, ngrangsukin awakné.
”Diolas kénkénang ja! Tulungin tiang. Tiang dot ningalin! Tiang dot nepukin ia di tengah cariké totonan. Diolas tulungin. Da kanti tiang mulih sakéwala ondén nepukin penyiuan kunang-kunang di tengah cariké totonan, petengé jani. Tulungin tiang!”
Ané luh bingung lan tusing pesu munyi. Tusing nyidaang ia makeneh, sajabanin mendep. Tan mua anaké muani totonan masriet. Cara anaké karauhan, ia patigrépé di tanahé, malingser di tongsé totonan. Endihan sénteré ngonang kemu mai. Nyénterin batu. Ia nepukin kurenané maakin batuné totonan. Batuné duduka latas anaké muani totonan majujuk sempoyongan, ngentungang batu, lan ngentungan sénter ané enu ngendih. Rikala awakné sempoyongan, anaké muani totonan ngebatang limané, majalan angkreg-angkreg, cara ada ané ejuka di tengah petengé.  

Tanjung Pinang, 1992 


NB; Satua cutet puniki kabasabaliang antuk I Putu Supartika saking satua cutet sané mamurda Kunang-kunang kaambil saking cakepan Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku dengan Bibirmu1 comment:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete