Gitanjali (2)

Olih: Rabindranath Tagore

Sumber Gagambaran; pixabay.com
/5/
Nawegang icén titiang ngiring I Ratu, yadin wantah akijapan. Karyané sané kenjekan ambil titiang, pungkuran jagi puputang tiang. 

Pét durung polih titiang ngetonin warnan I Ratuné, nénten sida metegtegan antuka manah titiangé, karyan titiangé premangkin nénten kemanah antuk, nénten guan mebucu antuk, ring segara karyané sané nénten metanggu. 

Rainané sané mangkin masan panesé tedun ring metén titiangé, mebekel pedeep tur pekeeng ipuné, i tamulilingan itep raris ngaturang sarin kidung umbaran ipuné ring sekaré sané nedeng kembang. 

Sané mangkin rauh sampun pingenan titiangé jagi negak mesila tiding ngiring I Ratu, ngaturang sarin kidung daging muripé, sedeng becika kantun suung tur durung ja bincuh. 


/6/
Durusang ketus sampun sekaré sané alit puniki, raris bakta. sampunang malih metantuan! Jejep titiang, gelisan layu raris ulung mepelisahan ipun ring buké 

Yadin ipun nénten polih genah ring tetandingan sékar l Ratuné, swécanin sungkanin ipun akidik antuk lemuh tangan l Ratuné, durusang ketus sampun ipun. Jejep titiang, nénten uningin titiang, gelisan raris wengi, wangdé antuka titiang ngastiti. 

Yadin warnan ipuné nénten bungah tur alub ipuné lumah, durusang anggén sampun sekaré puniki duk I Ratu mepuja, durusang ketus ipun kalanga sané mangkin kantun selid. 


/7/ 
Sarin kidung titiangé sampun ngelus pepayasan ipuné mekasami. Nénten demen ipun ring penganggé utawi pepayasan, punapi ugi soroh ipuné. Pepayasané puput jagi ngamis-amis gilik manah titiangé ngiring kayun I Ratuné, puput jagi ngelantud-lantudin titiang ngiring I Ratu, tur pekerinting ipuné puput jagi nyaru-nyaruang pekisi-kisin I Ratuné. 

Pengkung kawian manah titiangé, ees tur kémad-padem antuk cecingak I Ratuné. Inggih Kawi Agung, melimpuran sampun titiang tangkil mekul cokor I Ratuné. Swécanin titiang ngardinin karman titiangé mangda alit turmaning beneng, sekadi sulingé, mangda keni antuk I Ratu nagingin sarin kidung. 


/8/ 
Anak alit mepenganggé aken, kalung mas mirah ring baong ipuné, nénten kantun lagas ipun mepelalian. Penganggén ipuné ngelantudin tunggil ipun metindakan. 

Ajerih uwék tur daki, jejep ipun megrudugan sareng timpal-timpal ipuné, kadirasa mekiselan ipun nénten ja purun.

Mémé, belagbag pepayasan méméné ten ja demenin tiang, yéning belagbag pepayasan méméné nika ngejohang tiang uli di guminé ané ngulangunin, pét belagbag pepayasan nika méméné nyuang peduman tiangé lakar mebesikan sig yadnya agung idupé.  (masambung....)

NB: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002


1 comment:


 1. Kelinci99.org Situs Agen Judi Togel Online dan Live Game Terpercaya

  - Bonus Deposit 5rb Setiap Hari
  - Minimal Deposit Rp 20.000
  - Diskon Togel Terbesar Sampai 66%
  - Bonus Cashback 5% (Khusus Live Game)
  - Bonus Referral 1% ( Tanpa Batas )
  - Berapapun Kemenangan Anda Pasti Kami Bayarkan 100%
  - Anda Akan diLayani Selama 24 Jam Non Stop

  Kenyamanan dan Kepuasan Anda Menjadi Prioritas Utama Kami, Semoga Beruntung Bermain Bersama Kami di Kelinci99.org

  ReplyDelete