Lontar Kala Ireng (8)

Olih: I Madé Sugianto

Sumber Gagambaran; sevenmountainskungfu.com/
Tangkejut Patih Suramadu ningalin teruna cerik di arepné. Prajani ngunus keris pacang ngematiang teruna di arepné. Ulian tingkah terunané ento, Patih Suramadu buwung mapésta. Nyagjagin pacang nebekin. Nanging terunané aluh ngelidin maimbuh maan selah nyagurin. Patih Suramadu baah. Sing madaya teruna cerik di arepné ngelah kesaktian.
Patih Suramadu nyrajang bangun tur nibakang kerisné. Terunané suba tragia. Gancang makelid maimbuh maan selah nyemak pagelangan tur mlinteng pagelangan liman Patih Suramaduné. Kerisé ulung. Marasa jerih Patih Suramadu ngarepang musuhné. Tumbén jani nepukin musuh teruna cerik ngelah kawisésan.
“Cangkah cumangkah cai mai. Satmaka cai mai ngejotang bangké. Mara keris kainé ulung, da cai kendel. Da cai ngadén kai jerih. Lan pragatang!” Patih Suramadu nangtangin.
Teruna cerik makenyem. Setata sayaga pacang nyelametang raga. Patih Suramadu nyagjagin, nyepakin, nyagurin, nanging setata ngenén angin. Becat terunané makelid. Ri kala bayuné Patih Suramadu nguwon, ditu terunané ngalih selah nyagurin. Cadikné kena jagur, Patih Suramadu bah di natah kubuné. Kunang-kunangné sambrag. Limané magisian di adegan kubuné sambilanga negtegang raga. Disubané tegteg lantas malaib nyelamatang raga. Tumben jani marasa jerih masiat ajak teruna cerik. Sépan-sépan malaib kanti nabrak Luh Cablek di sisin kubuné. Patih Suramadu bah. Luh Cablek masih maglebuk. Ngangseh-ngangsehang Patih Suramadu bangun tur pontag pantig malaib nyelametang raga.
Terunané lantas ngelés tali di pagelangan lima lan batisné Gusti Ayu Pandan Arum. Bajuné benahina. Aget ia énggal teka. Kasépan buin bedik sinah bajang jegég di arepné suba ilang kasucianné. Pedalema bajang ayu di arepné kerana lemet tan pa bayu. Terunané kemak-kemik, ngulengang kesaktian di jeriji manis lan jeriji tengahné. Tangkah bajang ayu di arepné lantas katotok. Nyerit bajang jegég ento kala éling ring raga. Mkaraik katulung-tulung.
Luh Cablek ngénggalang macelep ka tengah kubuné. Tingalina junjungané jejeh tur ngisiang busanané. Luh Cablek narka teruna ané nulungin déwékné itunian marikosa junjunganné. Gancang limané nyemak tungked ané  nyeleleg d bucun kubuné.
“Sing madaya, sing madaya. Patuh itungang ragané ajak Gusti Patih. Mara nepukin ebé di pangaronganné prajani nagih nyagrep. Ené katagih,” Luh Cablek nganyung-nganyungang tungked ané gisia.
Terunané maekin Luh Cablek. Panyeroan puriné ento ngejer, takut-takut bani ngamplangin teruna di arepné. Terunané lantas nyemak tungkedé. Luh Cablek bengong kerana aluh terunané ngrebutin tungkedné.
“Sampunang jejeh. Titiang las mapitulung. Nénten maduwé manah kaon. Iwawu titiang notok tangkah Luh Ayuné kerana tusing inget tekén raga. Pajalan getihné katotok ané ngranayang Luh Ayu pingsan,” terunané nerangang tekén Luh Cablek lan bajang jegég ané tulungina.
Mara liang kenehné Luh Cablek. Gusti Ayu Pandan Arum masih garjita mirengang. Tatas pisan ida nyingakin, teruna di arepné boya Patih Suramadu. Nanging teruna bagus mabudi melah. Gusti Ayu Pandan Arum mautsaha matangi saking plangkahanné. Luh Cablek nyagjagin tur nulungin junjunganné.
“Suksma mbok luh énggal teka nugtugin,” alus aturné Gusti Ayu Pandan Arum.
“Iluh sing pantes ngaturang suksma ajak mbok. Pamekasné anak lanang puniki sané nulungin,” saut Luh Cablek sambilang nujuhang terunané. Kéweh sajan Luh Cablek matur tekén junjunganné. Daas ia nyautin nganggon basa alus. Engsap inget yéning Gusti Ayu Pandan Arum nyaru nyudra wangsa.
Pandan Arum matangi tur nyagjagin terunané ané majalan pesu uling kubuné.
“Jro anak lanang, jantos jebos,” Pandan Arum nyeritin terunané.
Terunané makipekan tur nyagjagin kerana bajang jegég di arepné nyrégség. Bayuné enu lemet ento makada tondén siteng majujuk. Aget énggal ia nyaup, bajang jegég di arepné tusing kanti bah. Ndor ndar ndir grudugan tangkah terunané kala ngisi bajang ayu di arepné. Kéto masih Pandan Arum ngrasayang rasa ané tusing biasa. Nrugtug bayuné apabuin maan paturu saling nyeledétin. Luh Cablek matengkém nepukin unduké ento. Terunané ngénggalang natuh tur ngebahang bajang ayu di pedemané. 
Terunané nundén bajang ayu ento masaré apang énggal enteg bayuné. Nanging bajang ayu ento ngorahang takut, jejeh ada bromocorah buin mlegandang. Terunané nyambatang pesu ngalih lakar loloh. Anggon ubad apang bayuné énggal seger. Satondén pesu, Pandan Arum nyambatang adané.
“Titiang Luh Sari, niki embok tiangé maadan Luh Cablek. Titiang sareng kalih mautang urip. Wantah prasida ngaturang suksma.”
Teruna makenyem tur majalan pesu.
“Sira peséngan jroné?” Pandan Arum nakonin.
Terunané makipekan. “Gede Merta,” bawak pasautné. Lantas pesu ngalih lakar loloh.
Pandan Arum makenyem disubané nawang adan teruna ané nulungin ragané. Pandan Arum precaya, teruna bagus ento boya wong tani. Dané narka wangsa terunané ento patuh tekén ragané. Katarka anak teruna ento mapi-mapi dadi wong tani. Mirib ada naya singid kamargiang.
Luh Cablek mlekur junjungané. Nyeritayang matemu ajak terunané di péngkolan padusunan. Tepukina sedeng negakin jaran. Ia nakonin terunané ento. Ia lantas kasaup tur penekanga ka tundun jaranné. Becat plaib jaranné nganginang nugtugin pecak batis jaran ané ada di tanahé. Disubané nepukin jaran nylémpoh tan patuan. Lantas nugtugang pecak tapak batis nuju kubu di tengah cariké. Dingehang ada anak muani kraik-kraik magénjékan cara anak buduh. Jelanan kubuné lantas katendang.
Mara neked ditu ortané, terunané macelep ka kubuné. Makenyem kimud Pandan Arum lan Luh Cablek kerana ané ortanga teka ka kubu. Tingalina terunané ento ngaba don-donan mawarna gadang lumlum, ngaba yéh mawadah bungbung, lan kuwud. Terunané ngenjuhang yéh kuwudé tur nundén luh-luhé nginem yéhné. Prajani seger bayuné Pandan Arum lan Luh Cablek sesubané nginem yéh kuwud. Sledétina terunané ngulet don-donané di kaun kuwudé. Yéh di bungbungé kecirina di kauné. Disubané dadi loloh lantas enjuhanga tekén Pandan Arum.  
“Inem apang énggal seger!” terunané ngenjuhang kauné.
“Sing éngkén luh. Inem apang énggal seger bayuné!” Luh Cablek ngorahang lolohé jaen.
Pandan Arum tusing biasa nginem loloh. Ngengsehang nyemak lolohé tur nginem. Mara kecapina, sepet. Teruna di arepné makenyem manis. Kimud kenehné Pandan Arum. Prajani ngrasayang lolohé manis disubané nepukin manis terunané.
Ngancan seger rasayanga. Lolohé meranén sajan. Pandan Arum suba nyidang bangun tur majalan. Pandan Arum lantas nyambatang tatujoné pacang ka Pasraman Gunung Bayur. Pangaptiné nunas ajah ring Kaki Séngkok. Tatujoné apang nyidang nylametang puriné. Byur ortané anak istri maadan Kembang Girang ngusak-asik. Nagih nguasa, ngrejeg puri di guminé. Suba liu prabu kakasorang tur puriné kakuasayang. Pandan Arum jejeh yéning Puri Pandan Wangi karejek tur Kembang Girang madeg ratu. Sinah panjaké nemu sengsara.
“Bli Gedé nyadia nulungin ngatehang titiang ka Pasraman Gunung Bayur. Titiang jejeh nemu sengkala di margi?”
Luh Cablek nyigit lengen junjunganné kerana ngortaang tatujoné apabuin nyambatang kasujatian ragané. Nanging Pandan Arum terus nglanturang macerita engsep tekén nyaru dadi krama biasa. Gedé Merta makenyem. Tusing pelih narka bajang jegég ané tulungina. Pastika tusing luh biasa. Patuh cara déwékné, paturu nyaru tur ngelah naya lan utsaha nyelametang puri.
“Bli Gedé nyadia ngatehang titiang ka pasraman?”
Gedé Merta maanggukan. Pandan Arum makenyem girang tur énggal-énggal makikén nuju pasraman. Nanging terunané némbahang. Kanggoang mani semengan ka pasraman kerana guminé suba sandikala. Paling melah nginep di kubu. Terunané negesang nyadia nyaga di sisin kubuné apang paturu selamet rahayu. Pandan Arum lan Luh Cablek cumpu. Precaya tekén Gedé Merta tusing malaksana corah.
“Titiang nunas tulung sampunang nyambatang kasujatian titiangé tekén para muridé di pasraman,” pinunas Pandan Arum.
Gedé Merta cumpu. Ia lantas pesu ngalih lakar ajeng-ajengan di alasé. (masambung…)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete