Cina

Olih: IDK Raka Kusuma

Sumber Potrekan; koranmemo.com
Yén ada anak Bali ngiritné tan kadi. Yén ada anak Bali pitungané pripit gati. Anaké ento kadanin cina maudeng. Parisolahné kadanin sera kikih batu getel. Artinné baan ketatné mapitungan, sing ada grémésana nang abedik. Lénan tekén ento, kadanin masi nyali encak sepur.
Yén ada anak kélangan kabagbag-kabigbig tur mamunyi paling, anaké ento kadanin cara cina kabégalan. Ané soléh, di pacekian. Yén ada babotoh pitungan pesan tekén pipis, demit tekén babotoh kalah tur nyuudin yén menang, anaké ento kadanin Cik Tai.Kéweh ngorahang, ngudiang di Bali jelék anaké cina ané tondén karuan beneh kalawan tusingne dadi mél-mélan. Yén sing demitné, mripitné. Yén sing mripitné, demitné. Yén sing demitné dayané. Melahné ngudiang tusing taén dadi imba?
Yén sekenang, liu melah anaké cina dadi anggon imba. Ané seken ngenah ada lelima. Ané pinih malu, anaké cina, yen nganggon pipis sing sakita-kita. Anaké cina, yén nganggon pipis ngitungin pesan. Sangkal kéto, sing ja mripit. Tetujoné, pipis gelahné apang dadi anggona mani-puan. Wiréh galahé sing ja jani dogén. Galahé nu lantang. Apa buin pipisé ané gelahanga ulian meseng peluh awak kemu-mai ngalih gaé.
Kaping dua, anaké cina, seleg gati magaé. Suba ketah di guminé, yén anaké cina ngorahang magaé, gaé ané jemaka madagang. Payu sing payu dagangané, anaké cina biasa-biasa dogén. Lénan tekén seleg, anaké cina sing kadropon ngalih bati liu. Banding ngalih bati siu maan pang cepok, adénan maan bati abesik sakéwala pang siu. Tegteg. Sambung-sinambung.
Yén dagangané mabati, kija abana? Upami maan bati nenem, tatelu golakanga di dagangané. Dadua tabunga. Abesik anggona kaperluan jumahné.
Kaping telu, anaké cina sugih ulihan magaé. Yén suba sugih, sing taén nganggon kasugihané sakita-kita. Mapan marasa, déwékné sugih ulihan mupulang arta miwah brana seka bedik. Mapan marasa, kénkén sakit lan kéwehné ngalih pipis anggona serana munduhang arta miwah branané. Ento awanan langah anaké cina penampilané dandy. Liunan sadarana. Di kénkéné, busanané kanggo-kanggo dogén. Ané penting kedas tur melah anggon.
Kaping pat, kapah dingeh anak cina ané gelahné bedikan utawi ané tiwasan iri tekén ané sugihan. Kapah dingeh, ada anak cina nguyak sekayané aji pepasangan. Kéto masi, kapah dingeh, ada anak cina nyakitin sekayané aji penyakit ulihan meli sig balian ngiwané. Ané pepes dingeh, ané marasa sing ngelah sasidan-sidan magaé. Tetujoné, apang sida munduhang arta miwah brana saliun-liunné. Ané suba sugih, sing taén éwér utawi culig tekén ané tiwasan. Kumuhanga magaé, magaé, magaé.
Kaping lima nyak nulungin timpal utawi nyama ané jatuh ulian udu madagang. Sakayang-kayang mapitulung? Sing. Pang telu. Suudan pang telu, yén nu jatuh, orahina mautsaha padidi. Kapin kéto, kapin pang telu mapitulung, maciri: anaké cina lulut asih mapakilitan ajak nyama miwah sekayané. Maciri: sing nepin nyama utawi sekayané kasengsaran. Lénan tekén ento, kapin ada watesné mapitulung, ngenah pesan anaké cina nglaksanaang salulung sabayantakané. Ngenah pesan anaké cina ngalaksanaang tresna tekén nyama braya sing ja tresna aji nyambat baan raos. Sing.
Nanging, aji laksana ané seken-seken laksana. Ngenah pesan, anaké cina, sonder malajahin téori solidaritas, suba ngalaksanaang ané madan solidaritas. Nglaksanayang seken-seken. Diastun ada watesné.
Tekén sekayané dogén, yén kéto, anaké cina mapitulung? Sing. Buktinné? Dokter Oen Boen Ing. Yén maubad sig ragané, dadi mayah dadi sing. Yén ada dokter kakéné, sing dadi singang, ané liunan maubad sig ragané pasti anak tiwas. Sing pelih yén anaké maubad kema, ngantre uli jam telu das lemahé. Sing pelih nebag, yén sayan dina anaké maubad sig ragané sayan ngaliunang.
Gedé pelihé yén sambat dokter Oen Boen Ing sing gedé pitulungné tekén anak sing sekayané. Gedé pelihé yén sing sambat: lénan tekén mapitulung dokter Oen Boen Ing nglaksanaang olas asih tekén sarwa jatma.
Bukti lénan Yap Thiam Hien. Nyén sing nawang, ragané pinaka pembéla ané wanén mélanin anaké ané kadanan jelék ulian mélanin kapatutan. Kapin anaké ento tusing sekayané. Duk zaman Orde Lamané, ragané nulis. Tulisané mapawarah apang pamréntahé mesuang uli bui tahanan politiké. Luiré: Moh. Roem, Moh. Natsir, Mochtar Lubis,Sutan Syahrir, Soebadio Sasrosatomo, H.J.C. Princen miwah ané lénan.
Kapin marupa tulisan ané isinné pawarah, pelih yén sambat ento sing pinaka pitulung. Dugasé ento nyén sing nawang? Aklutikan pelih tur bani tekén pamréntah, sing dadi sing mabui tibanan.
Yén slisik, nu liu anaké cina ané mapitulung tekén anak tusing sekayané. Sakéwala nasibné sing taén melah. Buktinné? Dugas masan PKI-né tur dugasé bulan Mei 1998!IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

2 comments:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete
 2. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete