Puisi-puisi Pedawa Madé Saja; Ngantyang

Potrekan I Putu Supartika kaolah antuk aplikasi Vinci

Ngantyang 
:Manis galungan

Seledétmené
Ngulapin bungan bunguhé
Kenyemené
Ngaé gula pedawané piri
Adegmené
Ngererawat dini
Buka anggrék sasih
Duur gunungé
Yén ko liwat
Punyan bergiding ara mekijapan
Cepaka sabrang nguntul 
Ara juari mulungan
Aku iseng
Buka gaga ngantyang ujan
Aku dot metemu
Ngurtaang isin keneh
Ani ibi jani 
Ayanga bin mani
Singa ada tangtu ipidan
Basé buah dadi apabuan

271218Galungan
:keciran gendis
  
Pelawané apunggel
Katik alawas
Kecicang junggul
Nasi petayan
Aku nak ngaé masi
Sagi saji
Idiin aku nasi
Ambul jawa 
Ambul gunggung
Megemelan bareng
Mekebatan bareng
Ngelah ara ngelah
Sugih tiwas
Pengidihé patuh
Kedituan nepukin lega
Yén mani puan
Tresnanné mebucu
Banten dumah sesapané
Pang tepuk galang
Galang manah
Galang pemargi

261218Gaga
: Akeciran Ganjreng
  
Ko nepukin?
Ibi aku ngaga
Angin semengan mesatua
Unduk asih meberaya
Pulpulé tajep
Munyiné mencantet
Ani metajuk itep
Ani mebubud danglep
Ko nawang?
Ditu ada gaga
Klungkang ucu
Kladi sila sebucu bucu
Diepne punyan undis jagung kedu
Beténné ubi aung
Aibané kekara ipit pegelantung
Ko lega?
Ditu ba aliin ani saja
Pang juari nyambat sara
Gumi gelah mewiguna
Paicané mautama

191218Belantaan
: Kelawasan patikalah
  
Tapihin malu lawaté
Cara lancat pang ara moong
Kalu cero ara merasa
Ngindah lalu
Lih baong
Capatin
Tegarang saruang
Matané seletan
Bibih tatakin tetumbu
Kangguang mekisi
Di sisi
Cara jani dalem deken patuh
Cara tungu ilid 
Apa kitané
Aliin kanti bakat
Unya dadi keneh
Pelih nakeh 
Sautina pait pakeh

111218Nyelika
: Saté lembat, Sambel pangi

Apin saja 
Apin tara
Uraang ani saja
Pang tara urtané mekerana
Singlad asané ban ningeh
Da kanti endeh
Nendak ani tidong ideh-ideh
Sesapan tampul tiing
Ara rungu ngad'é lanying
Lebian tuding
Bunguté manying
Yén ampah 
Seliwah
Nyelika buya buya
Aduk sera 
Puunan metabun morés mua
Ani saja arada 
Ani ara pang ada 

111218Bantal Buntilan
:Alumbangan tikeh

Dini aku ngantyang
Bapangku ngaba saang
Agenku ngidu
Bates nungkulang usak bayu

Dini aku ngantyang 
Imengku ngaba cuntang
Agenku ubad bedak
Kagét aku mati nadak

Dini mekejang antyangku
Durian semalu
Dini mekejang rambangku
Nyem pengerasa
Bedak pitresna

Dini mekejang oyongangku
Idepané sawen paku
Ngantyang liis damuh
Kanti uncabané manuh
Dini mekejang 
Bakat uraang
Pang ara silib
Akijapan dauhé melaib
Sada jadig

91218Sanglir
: Nyuun ipian 

Awaé ara patuh
Mekerana mimpas 
Mekalah tundun
Paling ngalih pentasan
Sikut awaé pada sanglir
Pati grupuk ngetohin pepineh
Cén saja cén tara
Urta abuku bakat gugu
Nyerep nyerepang
Pang kerawes nawang
Uraang té aluh ngaba layah
Dinian dituan memungah
Entuké bin mani
Ara dadi tawah
Ipidan ugas wayané cupek
Kenehé lumbang
Jani wayané linggah
Kenehé puek
Med anaké nampi
Kayang rurung misi dui

91218


Madé Saja
Magenah ring Pedawa, Buleleng. Seneng nyurat puisi nganggen basa Pedawa.

No comments