Lanturang Melajah

Olih: Putu Ardana Bukian 
Gagambaran I Gede Putra Ariawan
Anginé nyirsir alon-alon maampehan mambu tanah belus. Anginé mambu ngampo, minab wénten ujan ring dija kapo. Putu Bawa negak di betén punyan nyambu Jamaika sané kereb pisan. Ipun negak ganjung-ganjung sambilanga ngamel buku. Iteh mamaca sambil kenyem-kenyem padidiana. 
Uling joh Nyoman Tika ngiwasin cucuné negak di béten punyan nyambu Jamaika sada bin kenyem-kenyem. Ipun majalan maekin Putu bawa sané iteh mamaca buku. 
“Tu...” Nyoman Tika maekin Putu Bawa.
“Éh.. Tyang wayah..” saur Putu Bawa makenyem.
“Adi, jeg iteh pedidi negak dini? Buku apa to baca?”
“Oo, niki wayah, buku satua bali,” sambil ngédéngin wayahné buku sané kabaca“
Buku apa kéto, adi bek gambarné.. kadén buku pelajaran.” 
“Ten wayah.. niki buku satua Bali, sakéwala katulis misi gambar. Komik wastané yah…”
“Oo, komik.., nah melah masi to Tu, anggon hiburan kéwala misi pengetahuan. Anggo sasuluh idup,” sambil ngusuin sirah cucuné.
“Inggih yah.. yén di sekolah bapak-ibu guru ngorain tyang apang sai-sai mamaca buku ané lénan tekén pelajahan. Di sekolah wénten Program Literasi wastané yah.. wayah uning?” nolih wayahné.
“Literasi wayah tawang.. wayah maan masi melajah éngkén dogén nyalanang program Literasi to. Artiné makejang apang demen mamaca. Sing ja cerik-cerik dogén.. anak kelih, tua, bajang tetep milu mamaca.”
“Dugas wayah masekolah, ada literasi nika yah..” seken matakon Putu Bawa
Nyoman tika masekenang negak nampingin, cucuné. 
“Héhéé… yén dugas jaman wayahé truna, sing ada ané madan literasi, sakéwala suba liu anaké demen melajah. Sing cara jani kanti gelur-gelur anaké ngorain apang melajah, apang maca. Kéwala yén pidan kerana sing ada buku, sing cara jani apang mamaca buku.”
“Men napi, wacéna dumun yah..?”
“Yén pidan, lontar bacana, mirengan pitutur-pitutur sang sané wikan utawi uning tekén sastra. Yén cara jani membaca, menyimak, menulis suba pidan lingsir-lingsiré ngalaksanayang.”
“Men, dumun akéh koné sané ten masekolah.. punapi carané ngamargiang literasi nika yah.. kan belog?”
Nyoman Tika kedék ningeh pamunyin cucuné buka kéto. Biasa nak alit pasti ningeh pitutur disisi ngorang né pidan-pidan to kuno, belog.
“Yén nak pidan sing ja belog Tu, yén nak pidan to polos-polos. Artiné apa di sisi kéto di tengah. Sing cara jani liu kenehanga. Ba sing ngelah apang ngelah.. sing ngidang apang ngidaang. Dadiné sakita keneh kalakuin apanaga misi tatujoné. Cara raos wayahé busan, saja mamaca saja liu nak sing bisa, kerana ada sasengguh Ajiwéra..”
“Napi Ajiwéra..nika yah?” matakon Putu Bawa.
“Ajiwéra ento tatenger utawi peringatan, ané dadi ngawacén lontar, pelutuk, sastra agama tuah anaké suba aguron-guron, melajah ngelah guru utawi nabé. Yén pemangku, tukang banten, bawati suba melajah di ratu Pedanda Nabé dadi nyemak sastra utawi lontar.”
“Men.. punapi carané ngorain anaké ten uning sastra? Ten ngidayang dadosné yah? Belog dadiné masyarakaté?” neledeh petakoné Putu Bawa.
“Nah kéné Tu,, Putu taén maca kidung-kidungan, satua-satua Bali cara Siap Selem, I Belog, Cupak Grantang?” 
“Taén yah..” Putu Bawa masaut.
“Nah.. nyén sané ngawi, sasuratané nto? Tawang putu?”
“Ten.. yah.” 
“Sané ngawi kidung lan satua-satua nto, anake ané dadi maca lontar, pelutuk muah ané lénan. Mawinan keni penebah AJiwéra, sastra-sastra ento kegentosin kasurat kadadosang kidung, satua, muah sesuratan sané lianan. Ento mawinan di kidung, satua-satua liu misi pabesen, filsafat ané nelatarang apanga manusané maparisolah melah.” 
Putu Bawa anggut-anggut mirengan raos wayahné. Laut kalanturang..
“Kidung sané kasurat katembangang, satuané ka caritayang. Cara raos wayahé busan, ningehang utawi mirengang raos-raos becik yén cara jani, ento suba madan literasi. Raos, carita sané kapireng kadadosang sasuluh idup kanti ngaresep jati-jati di ati. Contoné, carita Mayadenawa, carita raja Mayadenawa sané momo angkara, rakyat sami ten dados ngaturang sesajén utawi banten ka Déwa. Mawinan ipun déwa sakala ten wénten nyaman pada. Nah.. tedun Betara Indra lakar ngalahang I Mayadenawa, kalah lantas Mayadenawa. Menang Betara Indra ento dados pancer rahina galungan. 
“Kéto hébat.. pangawi carita dugas pidan. Pang Putu nawang kayang ka pula-pali upacara agama majalaran ulian carita utawi satua. Contoné, yén anak masangih utawi mapandes liu lontar ané mungguhang indik mapandes. Ada lontar Puja Kalpati, Atmaprasangsa, Nitisastra, muah sané lénan. Apang aluhan rakyaté ngerti tatuek upacara mapandes, kagentosin ban carita-carita.”
“Kéto masi apang aluh anaké nyembah Hyang Widhi Wasa, yén mantra anggo pasti suba kéweh naké miring nuutang. Kegentosin dadi kakidungan. Basa ané kaanggo aluh.. tur seni kerané katembangang. Kan.. lung to dadiné, nguncarang mantra aluh, atiné maturan demen sawiréh miring kakidungan.” 
Putu Bawa bengong mirengang wayahné macerita kéto. Alisné makejit laut nyaurin.
“Wayah.. artiné, literasi nika suba ling pidan lingsir-lingsiré ngalaksanyang nggih. Ten barang baru artiné nika. Lingsir-lingsir dumun sampun dumunan uning Literasi yén kadi mangkiné. Sakadi raos wayahé wau, pateh sakadi raos Bapak Guru di sekolah, yén literasi nika nénten ja ngawacén kémanten, lianan tekén nika macerita utawi menceritakan kembali, ngentosin silih sinunggil sastra kadadosang sastra lian sakadi mantra kadadosang kidung, taler nulis utawi nyurat carita Mayadenawa apanga rakyaté ngerti sasuluh Galungan sané kabaos kemenangan dharma ngalawan adharma. Mimihh… wikan pisan lingsir-lingsir dumun nggih yah.”
“Nah… ento suba Putu apang nawang. Da ngaraosang nak lingsir pidan to kuno, katrok, ketinggalan jaman kéto gén terus né jelék-jelék sambatanga. Sing cara jani jaman now, Yén nak lingsir-lingsir di Bali suba pidan demen mamaca. Jani iraga patut ngalestariang tur nutugang apanga cenik-ceniké tetep dueg tetep ngalestariang budaya Bali kanti ka Budaya Nusantara ulian mamaca.”
“Mih.. sajann yah, mara wayah nyaritaang kénten, manut tyang génerasi mangkin buin artiné mundur. Sangkala bin tundéna membudayakan mamaca. Ulian medikang anaké demen mamaca.”
“Ah.. sing ja saja makejang kéto. Jani anaké maca kan sing buku dogén. Léwat hénpun, léptop, internét, oran, suba liu média maca. Artiné minat maca tegehan jani, sakéwala maca-maca dogén kondén ngresep apa ané kabaca. Makané sing bisa médaaang, cén saja cén sing saja cara jani hoax adané. Kondén melah maca suba kagugu, suba kaortaang buin. Demen maca harus barengin pangresep, apang sing ulah maca dogén pengresep sing ada.”
Kondén pegat satua Nyoman Tika, sagét kagelut bangkyangné olih Putu Bawa. Putu Bawa mekenyem. Nyoman Tika ngusuin sirah cucuné.
“Aget tyang ngelah wayah wikan, akéh tyang polih pelajahan sareng wayah..” sambil ngelut bangkyang wayahné.
“Hahaha… wayah ling pidan demen maca. Kondén ada program literasi suba demen mamaca. Anak wikan nyambatang ilmu pengetahuan jembatan menuju kesuksésan, kadén kéto raosanga. Makané Putu da rered-rered melajah. Apa ané dadi kebisan Putuné, sekenang. Bin pidan yén Putu dueg lakar Putu ngaba. 
Yén mamaca, pilihin ané dadi baca tur ané bisa ngeranaang Putu mapineh  lan  matingkah ané luung.”
“Inggih wayah, suksma… wayah,” Nyoman Tika niman ubun-ubun cucuné, laut makidung.
Eda ngadén.. awak bisaa
depaang anaké ngadanin,
gaginané buka nyampat,
anak sai tumbuh luhu,
ilang luhu buké katah,
yadin ririh,
enu liu pelajahan


Ranggon Sepi- Obi, 20/11/18


Putu Ardana Bukian
embas ring Bungkulan, 1982 lan magenah ring jalan Pulau Obi, Singaraja. Mangkin kantun makarya dados guru ring SMKN 1 Kubutambahan.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete