Sastra Bali Modéren Ngalimbak Sangkaning Hadiah Sastera Rancagé (?)

Dialog Sastra #62 ring Bentara Budaya Bali
Napiké sastra Bali modéren punika ngalimbak sangkaning wénten Hadiah Sastera Rancagé saking Yayasan Kebudayaan Rancagé? Indiké punika sujatiné unteng pabligbagan rikala Dialog Sastra #62 ring Bentara Budaya Bali, Sukra (30/11) sané sampun lintang. Ring pabligbagané punika kajudi tigang narawakia inggih punika Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra juri Sastera Rancagé sastra Bali modéren, I Madé Sudiana saking Balai Bahasa Bali, miwah I Gedé Agus Darma Putra pangawi sané ngamolihang Sastera Rancagé 2018. Nanging rikala punika, Prof. Darma Putra nénten mersidayang rauh.
Yadiastun nénten rauh, dané ngicén makalah majeng ring para pamilet pabligbagan punika sané akéhan mahasiswa miwah sisia. Ring makalahnyané punika katelatarang indik sastra Bali modérn saking embas ngantos kahanané mangkin.
Sastra Bali modéren puniki embas daweg jaman kolonial Belanda kirang langkung warsa 1910-an. Pinaka penanda wantah embasnyané satua cutet kakawian I Madé Pasek miwah Mas Nitisastro sané kaunggahang ring sajeroning buku paplajahan daweg punika. “Ring sapamargin sastra Bali Modérn puniki, kirang langkung ¾ abad sastra Bali modéren naanin sampun tambis-tambis ilang,” baos Darma Putra ring makalahnyané.
Ngawit warsa 2000-an wau sastra Bali modérn puniki prasida ‘kedat’ sangkaning kasarengang ring penilaian Hadiah Sastera Rancagé saking Yayasan Kebudayaan Rancagé Bandung duwén pangawi Ajip Rosidi. Sadurung sastra Bali modéren kasarengang, sané polih wantah sastra Jawa miwah sastra Sunda lan mangkin sampun ngalimbak kantos ka sastra Batak. Lan ngawit warsané nika, sané awarsa embas rata-rata kutus kantos dasa cakepan. “Risampuné kasarengang Sastra Rancagé, sastra Bali modéren nyansan ramia,” dané ngawewehin.
Dadosné Sastra Rancagé puniki sané ngicén ‘panyemeng’ sumangdané pangawiné sayan teleb makekawian, sang sané seneng sastra Bali modéren sayan urati, lan wéntennyané rubrik sastra Bali modéren ring koran Bali Post miwah Pos Bali ngawinang sayan ramia tur ngalimbak.
Narawakia kaping kalih, I Madé Sudiana mligbagang indik akhiran -in, -an, -ang rikala makekawian utamanipun ring sastra Bali modéren. Dané ngawitin pabligbagan puniki saking satua cutet kakawian IGG Djelantik Santha sané mamurda Tutur Inanang. “Saking kakawiannyané puniki, Djelantik Santha nguningayang indik panganggé akhiran in an ang,” baos Sudiana.
Sudiana taler nlatarang kaiwangan-kaiwangan rikala nganggé akhiran in an ang ring kriya sastra Bali modérn sané kakawi sastrawan Bali modéren sahasa ngicén sané patut majeng ring pamilet pabligbagané.
I Gedé Agus Darma Putra nguningayang indik pamarginipuné rikala makarya prosa liris ring cakepan Bulan Sisi Kauh kantos ngamolihang Hadiah Sastera Rancagé. “Nysatra nirgamayang titiang mamargi ring genahé sepi. Nénten wénten anak sané mamargi irika. Sangkaning indiké punika, iraga mangda teleb rikala makekawian,” baos Agus Darma Putra. Dané taler nlatarang yéning Bulan Sisi Kauh wantah cakepannyané sané kapertama, sané kamedalang warsa 2017. Cakepannyané punika madaging 44 prosa liris. 

No comments