Satyahati

Olih: Gék Yatri

Gagambaran Ida Bagus Putu Purwa, Sumber: www.lukisan.nl

Gentuh Siwa Lokané, Betara Siwa kocap keni pinungkan sané tan prasida kénak yéning nénten molihang tamba empehan susu. Empehan susu sira? Inggihan empehan susu saking pangangon lembu sané wénten ring mercapada. Mangkin sira sané kapituduh ngrereh tambané punika? Betari Uma rabinida, sangkaning satyané kalintang ring suaminidané raris sang betari tedun ka mercapada ngrereh tambané punika, mangda gelis kénak Betara Siwané.

Ring manah idané nénten ja wénten tios wantah sapunapi ja carané mangdané suaminida prasida nyeneng malih. Betari Uma nénten ngamanahin indik anggannyané sané kalapu-lapu ngrereh tambané punika. Ten kacritanang kalaran Betari Uma ring mercapadané. Punapi malih mercapada boya ja Siwa Loka. Mercapadané genah maudang-kudang jatma sané munarbhawa ping keti mangda molihang genah sané becik bénjang pungur ri kala sampun atmané matilar saking angga. Mangkin ri sampunné Betari Uma tedun ka mercapada anggannyané boya ja betari malih, ida nénten wénten tios wantah anak istri biasa.

Kénten Betari Uma wantah anak istri biasa, boya ja betari. Mamarigi raris ida ngungsi genah-genah sane katarka wénten pangangon lembu. Nanging puyung, ngapung, ida ten molihang sané karereh. Yadiastun nénten empehané punika, manah ida nénten surud ngrereh genah sané tiosan. Ring manahé wantah asii; sapunapi ja mangdané Betara Siwa prasida nyeneng malih.

“Uduh Bli. Sira mangkin sané karereh? Genah dija sané katuju? Samian nganikayang nénten madué. Icénin tiang angin, icénin tiang toya, icénin tiang pawisik mangda molihang empehan susuné punika. Mangda prasida masanding malih. Mangda prasida ngrereh pasisi, nuturang daging manah, lan makinasih-asih,” Betari Uma maangen-angen.

Karasayang prananida ngancan engsek ri kala ida maangen-angen, ngangenang indiké sané sampun lintang. “Napi ten wénten tamba tiosan, yén wénten picayang mangkin. Napi ten wénten margi tiosan ngrereh empehan susuné punika. Mercapadané nyentak, mercapadané kalintang panes, mercapadané nédeng Asuji masa. Betara Surya nénten kayun gelis matilar. Pertiwiné engkag, nénten wénten padang sané tumbuh, lembu-lembuné bah pajelimpang. Kedisé ten prasida ngucicak. Yén sampun kéné kahanané ring dija mangkin ngrereh pangangon lembu. Sira sané kayun ngangonang lembu di sasih katiga puniki. Mimih. Sira ja sané madué titang sumanggup nyilurin yadiastun antuk pramanan titiangé,” ngucap-ucap Betari Uma.

Mangkin yaktiké Betara Siwa sungkan?

Nénten, ida nénten sungkan. Ida tuah makayunan nguji kasatyan rabinida. Ida nyingakin polah-palih rabinida ring mercapada. Ida ngrereh kasujatian, ngrereh kasatyan sané yakti-yakti saking Betari Uma.

Raris tedun ida ka mercapada, nyaru-nyaru dados pangangon lembu. Raré Angon peséngan ida. Ida dados pangangon lembu, boya ja betara malih. Ida wantah manusa biasa, pangangon lembu. Raré Angon.

Tan kacritanan, raris ida matemu sareng rabinidané. Betari Uma sané kalapu-lapu ngrereh pangangon marasa bagia daweg nyingakin wénten asiki pangangon sané masadahan di batan punyan kayuné. Nénten panjang atur ida raris nakénin pangangonné punika.

“Uduh, pangangon lembu dadoské tiang uning sira peséngan ragané?”

“Tiang Raré Angon.”

“Wénten jagi tunas titiang ring jeroné mangkin, dados?”

“Napi?”

“Empehan susu saking lembun jeroné.”

“Dados, nanging jero anak istri taler ngicenin titiang empehan susu jeroné, punapi? Sumanggup?”

Manah Betari Uma goyah, nanging ida ngambil pamutus sumanggup ring pisarat sané kapisatang olih pangangon lembuné ento. Raris empehan kasilurang.

Betari Uma mawali malih ka Siwa Loka, ngwawa empehané punika. Betara Siwa nerima, nanging sakadi keni panah mawisa manah Betari Umané.

“Adi I Déwi, boya ja Bli sumanangsaya ring Adi. Nanging pamargin Adi ring mercapada ten ja manut. Punika awinan Bli rumasa kabogbogin.”

Betara-betara sané tiosan pada kakak-kikik nyingakin Betari Uma lémpor tan pabayu.

Uning ring anggannyané tuah kauji olih suaminidané dané marasa kuciwa, raris medal manah kroda. Betari Uma kapastu dados Betari Durgha lan meneng ring sétra Gandamayuné sadurung polih pangruwatan saking putran Kunti.

“Bli, ring ati nénten ja wénten tios wantah semayan titiang lan anléh titiang mangda Bli kénak.” Betari Uma sané masalin rupa dados Betari Durgha, kisi-kisi ngraos ring angina setra Gandamayuné.1 comment: