Engon-engonan

Olih: I Gusti Madé Sutjaja

Gagambaran Heri Dono, Sumber: daman.co.id

            Dugas tiang takonina indik apa saihan teges kruna prestise di basa Baliné, saja dadi kamemegan tur mapineh-pineh tiang baana. Apa ké ada wang Baliné ané malaksana ngarepang apanga maan wiadin katibénin dot-dotan ané kasengguh prestise-né ento? Apa ké imaluané di pariidup wang Baliné ada wang ané suba madan maan wiadin ngelah prestise? Yaning ada, lakar anggona apa ké pabakaté ento? Jag makalukan pesan tatimbangan ané teka nuldilin apanga saja teka saihan wiadin érasané.
            Krunané ené anak mara-mara lonto manggo di pariidup lan parilaksana wang Baliné mapan krunané ené anak leket pesan ajak pariidup anaké buka janiné. Buka kakéto ada ané nyengguhang dugasé adakang tiang pabligbagan ri sedeké ada galah sambilang ngopi di warung tongos tiangé magaé. Dugasé makelo anak saja tusing ada sambatanga krunané buka kéto, nanging ada ciri uli parisolah muwah laksana ané nujuang saihan tegesné. Kruna-kruna buka agung, maprabawa, mawibawa, madengen, madurgama anak sujatinné dadi saihang ajak teges krunané totonan.
            Apa ké laksana maolah raga, minakadinné maplalian golf ané kalaksanayang ulian ngelah gagisiangan gaé wiadin tegak ané tegeh tur kasungkemin baan wang liu, dadi orahang olah raga préstasi di jagat i ragané? Mapan, olah raga ané buka kakénéné anak tusing lakara ngalih préstasi. Buina di pasekolahan i ragané, paurukan indik golf-é anak tusing dadi urukan wiadin palajahan buka basa Bali, matematik, tur ané lénan. Buka kéto buin ada imbuh pamineh uli timpal-timpal tiangé ané lénan.
            Dugas pabligbagané ené lantas mentik plawanan kruna prestise ajak kruna prestasi. Yan dadi saihang anak saja buka lemah kalawan petengé mentik di pameneh aparo timpal-timpal tiangé. Kruna préstasi anak mapaiketan ajak pikolih ulian ungkah-angkih padidian, ulian tan patulungan; jati-jati ulian kabisan padidi. Buka kéto jatin teges kruna préstasiné. Yan saihang indik kruna préstisené, anak buka kadutan ané beli di peken wiadin dagang kadutané nanging lantas salinin urangkanné aji emas tur isinin sasocan ngrédép ané mael apanga ngenah madengen baan anaké nlektekin. Pedas bakalan ia dadi angob yaning tusing tawanga buka kénkén jatin pajalan kadutané dadi buka kéto. Kakrédépan di srana maplaliané ané sarat mapaiketan ajak prestise wiadin pangangob-angoban buka ba duur, anak pagaé wiadin mérék srana plaliané ané bakalan dadi raraosan. Mapan pagaé ané malén-lénan anak jati masikutan ajak ajin srana maplaliané. Sranané anak buin mapaikan ajak pangarga; pangarga ané mael apanga dadi plaliané madurgama wiadin ngelah paiketan ajak prestisené. Liunan anaké ané maplaian plalianan prestise anak tusing lakara ngalih pikolih wiadin préstasi mapan anak ia suba liu pesan ngelah pikolih yadiapin tusing ulian prestasi. Buka kéto lumrah panampéné dini indik ané mapaiketan leket ajak pangangob-angobané ento. Kénkén ké yan indiké buka kéné saihang ajak laksana wangsané lén?
            Cerik-ceriké di Panegara Jepang anak uli enu cerik pesan suba ajahina apanga yan magarapan apanga seken tur apanga molihang. Di magarapan di purukan paguruanné anak tuekanga pesan apanga seken tur apanga pinih tegehe pikolihanné ané sambatanga ichi ban. Yan orahang buka janiné apanga maprestasi; maprestasi ulian kabisan, ulian kacacepan, ulian karirihan, ulian kapagehan, tur ulian-ulian ané lénan ané masaihan. Krana panueké uli dipaurukan paguruan pinih dasar suba buka kakéné katanemang, lantas tusing buin dadi ngon-ngonan yan ada wang ané molihang wiadin maprestasi mapan mula ento tatujon laksanané. Apa buin prestasinné sekai (internasional). Nyénan ja maan pikolih ichi ban tur sekai pedas suba bakalan kasumbung baan wangsa tur nagara.
            Buin pidan ké iraga bisa nulad pangawit ané melah buka kakéné apanga nyangsan ngured laksana nguberin lampah ngangob-ngangobin buka angkaban barong sominé ulian tusing pikolih tuah.


1 comment: