Tapel

Olih: I Wayan Juniartha

Gagambaran Ngurah Paramartha, Sumber: www.lukisan.nl

Molor raker (rapat kerja) sekaa tuak, arak, bréngkésé. Jadwal jam 6, jam 9 mara telung katih anggotané negak.

Heran klian sekaa tuaké. Biasané yén ada tuak gratis anteg ané sing dadi anggota lakar nengok.

"Ulesné ba med kén tuak né pasukané," kéto abetné Pak Klian, I Wayan Emplegan SBY (Sing Bani ngudiYang) sambilanga iteh nyorcorang tuak manis ka lumurné.

Kékék-kékék krama ané suba hadir.

"Sing ya kéto Pak Klian, liu kramané telat sawiréh ada KTT ASEAN-né," I Madé Kuli Mapi-Mapi nyautin, sambilanga nyemak bréngkés.

"Puih, apa urusan krama sekaa tuaké jak KTT, calah kramané pejabat tinggi dogen," Pak Klian nungkasin.

Asli Pak Klian engsap yén pejabat tingginé kumpul sinah rakyat kecil ané paling kapertama dadi korban.

Mara menteri abesik gén teka nak ba masliweran mobilé nguing-nguing, polisiné nutup jalan.

Apabuin yén 15 ada presidén teka, asli dija-dija jalané matutup, aéngan kén ada karya gedé di Besakih. Apabuin ané teka presidén Amérika, anteg langit, segara, got tur sakancan song-song ané lénan katutup.

"Keneh liwat nganginan sing nyidang, keneh liwat ngauhan masi katutup jalané, keneh ngajanan macet, keneh ngelodang sing ngelah tanda pengenal. Bisa-bisa juk polisi cang. Keneh makeber, paplajahan ngléaké tondén ked ditu. To makrana cang telat ked dini," I Madé nutur.

Nasibné I Madé nu luwungan kén I Ketut Nyamprut, krama sekaa tuak ané umahné di Nusa Dua. Mara kel brangkat ba kena dengkik polisi ia sawiréh ngadut arit di bangkiangne.

"Kenehé lakar ngarit satonden bareng raker. Payu cak kena interogasi telung jam di pos keamanané. Ulesné arit to benda berbahaya ané nyidang ngulungang pesawat kepresidénan, nyidang ngabas kapal induk."

Ulesné polisi lan tentarané sedeng sanget nyehné kén jlema ané ngaba arit. Nu inget kén Pak Minta, tukang kebun ané nyidang ngaba arit paek jak presidén.

Suwud kena interogasi sing nyidang kija-kija masi I Ketut. Jalan Nusa Dua-né katutup sawiréh Presidén Obama lakar teka. Jlema ané lekad ditu, idup ditu, maumah ditu, magaé ditu sing nyidang kija-kija. Jlema ané teka uli Amérika dadi klapat-klapat nyuang jalan.

"Payu pamuputné cang mabalih topéng jam-jaman," kéto abetné I Ketut.

Héran kramané, dija ada balih-balihan topéng di Nusa Dua duk Obama teka?

"Dija-dija jani ada balih-balihan topéng. Polisi lan tentarané konyangan matapel, tapelné kereng, wanén, siap-siaga. Nanging basangné ba gedég sajan krana harus madengdeng ngawai-ngapeteng, sing nepukin panak-kurénan. Sujatiné, konyangan ba dot mulih."

Presidén Obama masi matapel. Tapel Dalem anggona, kenyem-kenyem calah matimpal luwung jak Indonésia, calah makanti tur masidikara. Sujatiné, ané dotanga tuah lengis, batubara, kayu, lan sekancan isin gumi Indonésiané. Uli Freeport kanti Kentucky Fried Chicken ba berhasil nyajah gumin i ragané.

"Pejabat-pejabat i ragané masi konyangan matapel. Tapel Jauk Manis, kema-mai ngaku nindihin rakyat, koar-koar ngorahang KTT-né demi kepentingan rakyat."

Sujatiné, konyangan kenyem-kenyem krana KTT-né nelahang pis liu sajan, pis proyék makejang, pis ané saru kija kadén lakuné.

Sujatiné, konyangan kenyem-kenyem krana kema-mai nyidang melali nganggo biaya negara tur makawal polisi.

Yén urusan jak bulé lan Amérika, konyangan ba siap nunduk-nunduk kanti lung bangkiangné, ba siap nyelepin jid para tuanné, kanti kelés layahné. Komisi lan saham nak joh lebih penting kén rakyat.

"Jeg kadéna ba rakyaté nu belog-belog. Ba sasai mabalih Topeng Pajegan, dadiné ngilis sajan ngenah yén ada nak ngigelang tapel."

1 comment: