Lontar Kala Ireng (5)

Olih:  I Madé Sugianto

Sumber gagambaran: pinteres.co.uk

Nyerit wargi Puri Alas Pura nepukin Kembang Girang néngténg sirahné Gusti Patih Arya Sura. Takut-takut bani anaké nolih. Dot nepukin nanging misi nekepin muané. Tumbén jani nepukin anak luh mabikas buron, cara cicing maid bangkén siap. Liu anak mamisuh. Kembang Girang terus majalan ka purian. 
Yadiastun gresiuh panjaknyané, Gusti Prabu Asmara Danu leplep pisan di pakoleman. Waluya Sang Kumbakarna ri kala Puri Alengka Pura pralaya, aris sirepnya. Gubeg-gubegé Ida Sang Prabu mangda gelis matangi. Kenyel prajurité ngidigin, ngilinin karna mangda ida gelis matangi. Nanging Ida Sang Prabu kantun geris-geris di pakoleman. Sang prabu wawu matangi samaliha kapupungan ri kala prajurite nepak céngcéng ring karna idané.
“Linuh, liniuh, linuh, idup, idup, idup,” atur Sang Prabu ri kala matangi. Kapupungan, ida narka wénten lindu kerana prajurité magimeh nepak céngcéng.
“Ampura Gusti Prabu, wénten meseh ngadug-adug ring puri. Gusti Patih Arya Sura sampun séda,” atur prajurité.
Kagiat Ida Sang Prabu mirengang atur prajuritné.
“Nyén ngmatiang?” 
“Ampura Gusti Prabu, titiang néntén uning, sané nyédayang Gusti Patih wantah anak istri.”
“Béh, enduk sajan kalahang anak luh!”
Gedublak.
Kori puriné maampakang katendang olih Kembang Girang. Gusti Prabu Asmara Danu makesiab nyingakin anak istri néngteng sirahné Patih Arya Sura. Ida ngancan kagiat ri kala anak istri ento ngentungang sirah Patih Arya Sura ring cokorné. Ida Sang Prabu runtuh, pinggan.
“Celepang ka kerangkéng!” Kembang Girang nundén prajurité.
Prajurité ngejer, batisné ngetor. Tusing bani malaksana piwal tekén Gusti Prabu. Kembang Girang pedih lantas nyémpal prajurité kanti atmané mapisahan ajak awakné. Prajurit ané lénan ngancan ngejer, takut mati kerana enu ngelang rare. Ada masih prajurit mara ngantén.
“Yén cai ajak makejang tusing bani mati, tuutang munyik kainé. Uling jani kai dadi ratu dini. Celepang i bancih ka tengah kerangkéngé!”
Yadiastun sebet prajurité ané edot selemet nuutang titah Kembang Girang ané ngasorang Gusti Prabu Asmara Danu. Aget Gusti Prabu tusing kamatiang. Enu ada galah ngawirang sakit ati, kéto krebetan keneh prajurité di keneh. Dugas ningtingang Gusti Prabu tur nyelepang ka kerangkéng, ngétel yéh paningalan prajurité. Tusing madaya, Gusti Prabu sané kasumbung mawisésa, pingsan entunganga sirah patihnyané. “Ampurayang titiang Gusti Prabu, santukan makayunan Gusti Prabu kantun maurip, titiang taler makeneh idup, laksana puniki ambil titiang. Dumogi Gusti Prabu gelis kénak samaliha prasida ngawirang sedan nyané Gusti Patih Arya Sura lan prajurit Puri Alas Pura,” pangaptin prajurité.
Kendel kenehné Kembang Girang disubané ngalahang ulian aluh Gusti Prabu Asmara Danu. Ia ngadén Prabu Alas Pura sakti maguweng, cetétan satua ajak ané saja mabading. “Aluh nglawan anak bancih. Ha ha ha ha,” ngakak Kembang Girang menang ulian aluh. Ia lantas nundén prajurité ngelurin brahmana puri apang nglaksanaang upacara madeg ratu. Prajurité ané tundéna tusing bani nulak.
Tusing makeloné, brahmana puri, Resi Kalpa tiba ring paséban. Ngangobin pikantenan ida sang maraga putus. Kagiat sang sulinggih mirengang Gusti Prabu Asmara Danu kakasorang olih Kembang Girang. Maimbuh Kembang Girang mamaksa apang kaupasaksi madeg ratu.
“Énggalang munyiang klénéngé. Liunan bengong cai dadi brahmana puri. Uling jani kai ngraja dini!” campah Kembang Girang matur ring sang maraga putus. “Énggalin apa buin kal antosang!”
Pedih Kembang Girang kerana Resi Kalpa nénten kayun muput upacara pabisékan. Ngénggalang ia nyemak tumbak prajurit ané majujuk di samping korsi singgasana. Tumbaké kaentungang nanceb di ulu ati Resi Kalpa. Sang sulinggih mangkat. 
“Ha ha ha ha, enyén bani nulak pasti kal matiang. Icing sing nyaratang upacara pabisékan, icang tusing nawang banten muang mantra. Dingehang ajak makejang, uling jani kai madég ratu dini. Nyén sing suka, mati! Ha ha ha ha ha.”
Cara jangkrik ketebin, makajeng siep. Kembang Girang bangun uling korsi ratu lantas majalan sambilanga kedék ngakak. “Kai ratuning adharma, kai ngraja di guminé. Ha ha ha ha ha ha.”
Disubané Kembang Girang ngalahin balé paséban, prajurité ngénggalang nyaup Resi Kalpa. Ida Sang Sulinggih raris kageseng, prajurité ngmargiang yadnya nganutin polah-palih agama. Kéto masih Gusti Patih Arya Suta, sirah lan ragané kaatepang raris kageseng ri samping Resi Kalpa. Sang Prabu Asmara Danu kasor, Resi Kalpa mangkat, Patih Arya Suta séda, Puri Alas Pura pralaya. Dharma kakasorang adharma, jani momo angkara ngraja.
***
Puri Alas Pura pralaya suba nglimbak ka puri lénan. Gerisiuh guminé apabuin ané ngalahang Gusti Prabu Asmara Danu anak luh mabikas buron. Nyémpal baong patih, néngteng milihan nganti ngmatiang sulinggih kerana nulak muput upacara paséban. Raja-raja di puri lénan ngejer ningehang orta anak luh mabusana sarwa selem lakar nugtugang ngrejek puri lénan. Ané ngranaang makejang jejeh kerana anak luh ento maorta sakti pisan. Tusing matatu kena senjata. Yadiastun tembus kena panah, kena tumbak, tatuné prajani uwas. Sinah tusing mati ulian sanjata.
“Arah anak luh mula kéto. Sing sandang takutin,” ucap I Komar dugas nglonggong lau di penggak Luh Sari.
“Mula kéto kénkén, icang bingung ningehang!”
Kedék ngakak I Komar ningeh patakon timpalné ané madan I Sengauk. Ia lantas nerangang, anak luh ento magetih nanging tusing matatu. Tebekin tusing mati buin sada ngemuduhin. Aduh-aduh, nanging nagih imbuh. Ento makrana ia tusing ngugu ortané ané biur, anak luh ané ngasorang Gusti Prabu Asmara Danu matatu tusing magetih. 
“Campah sajan bli Komar ngomong. Munyin beliné ento nyakitin atin anak luh!” Luh Sari sing terima kerana I Komar nyelékang anak luh. Magetih tusing matatu, tebekin tusing mati buin sada ngemuduhin, aduh-aduh nanging nagih imbuh.
“Kal Iluh sing terima?” I Komar nyesedin.
Luh Sari ngémbros ngambul, prajani ngampilang daganganné. I Sengauk bengong, sing karesep ané uyutanga tekén Luh Sari lan I Komar. (masambung….)Kukuh Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

1 comment: