Gung Aji Mabaos

Olih: IDK Raka Kusuma
Sumber Gagambaran: revi.us

Siosan ring ajeng–ajengan napi sané ngamedalang rasa? Ngiring umpamiang, anak lanang maparab Gung Aji, sareng tiga mabaos. Gung Aji pangawit mabaos sapuniki, “Tendas bedag cai, Dé, jelék buka léklék kakéné pagaén cainé!” Gung Aji nomer kalih mabaos sapuniki, “De, ngudiang kakéné pagaéné. Dadi sing lung tepukin iang?” Gung Aji nomer tiga mabaos sapuniki, “Ngudiang tumbén kakéné pagaéné, Dé. Dibi puané luung tepukin iang. Yén dadi idih, orahin iang apa ya makada?”
Baos Gung Aji pangawit, kanten kamedalang antuk kayun menggah piduka. Baos sané medal majalaran antuk menggah piduka, pastika baos banggras. Baos bangras, tabuhné banget tur nyikut kopingin tur nyakitin sang madingehang utawi sang mirengang. Napi mawinan? Basa sane kaanggén ngamedalang baos banggras basa kasar. Basa kasar, tetuekné banget pisan. Panggrabdané, ngawinang sané madingehang utawi mirengang salah tampi utawi iwang penampén. Indiké puniki ngawinang sané katibakin baos bangras ten pariwangdé gedeg utawi menggah piduka banget pisan. Bangetan padaang ring sané nibakang baos banggras.
Ten pariwangdé metu ring manah utawi kayun sang katibakin baos banggras pacang ngewalesang ten pariwangdé taler sang katibakin baos banggras  ngrincikang daya mangda sida ugi ngwalesang sakit ati utawi sungkan kayun. Sang katibakin baos banggras ten lega manahné ten liang kayuné yéning kantos ten prasida ngwalesang sakit ati utawi sungkan kayun
Baos Gung Aji  sané nomor kalih, kamedalang antuk kayun menggah sakéwanten silib sané ngawinang silib, tabuh baosé banban. Sané ngwinang silib, sadéréng ngamedalang baos, menggah piduka sané makulekan ring anggané degdeganga raris talesa. Sang katibakin baosé merasa kamenggahin, sakéwanten nénten ngawinang salah tampi. Nénten ngawinang jengah tur merasa kajengehin. Nénten ngawinang keni enyék rasaanga, riantukan sané ngamedalang baos nénten ngenyék piragina tanjek lan tabuhné. Tur semita sané ngamedalang  baos ten  renget pakantenané.
Doh para yéning sang miragi  baos Gung Aji nomor kalih punika, sakit ati. Doh para sang miragi baos Gung Aji nomor kalih mamanah ngwales. Doh para, sané miragi baos Gung Aji nomor kalih ngricikang daya sumangdéna saking silib prasida nyalanang pangwales .
Baos Gung Aji sané nomor tiga kamedalng antuk kayun becik sangkaning lédang arsa mituturin. Mituturin sumangdéna, pagaén sané kapituturin nglantur becik. Nglantur nénten cenidra. Duaning cenidra karyané ngawinang sang makarya kasambat nénten becik. Yéning sang madué karya kasambat nénten becik pastika nénten wénten anak ngrauhin ngongkon makarya. Yéning nénten wénten ngrereh ngongkon makarya, pastika pangupa jiwa nénten madué. Yéning pangupa jiwa nénten madué sinah kantongé setata puyung riantukan ten naen ngrauhang jinah.
Sang katibakin baos, pastika nénten nampi antuk iwang panampén. Pastika taler marasa ring déwék iwang. Tur pastika lek metu ring manahné. Lek sané metu puniki, ngawinang, bénjangan, sasidan sidan mautsaha sumangdéna pakaryané mecikang. Taler ngutsaang, napkala makarya nénten ngelén–ngelén nénten ngléwa. Nénten manahné nénten uleng napkala makarya.
Pacang tincapang titiang atur titiangé.
Baos sané kamedalang marupa basa. Basa sané kabaosang punika, napkala medal sampun dados suara. Suara sané ngemu kruna. Kruna sané malintihan dados lengkara. Lengkarané punika rauh ring sang miragi utawi sang mirengang, utamin ipun sané katibakin.
Banget, sedeng miwah alon suarané manut tabuh sané medal sakéng lambén sang nganikaang. Tabuh baosé banget, banget suarané medal. Tabuh baosé sedeng, sedeng suarané medal. Tabuh baose alon, alon suarané medal. Tabuh baoé, makatiga, sadurung ngamedalang kaliput antuk kawéntenan kayun utawi manah sang jaga maosang. Risampuné medal kawéntenan kayun utawi manah sang jaga maosang matunggilan sareng tabuh baosé.
Sang katibakin baos, nampénin tabuh baosé antuk rasa. Rasa sané nuldulin taler ané ngejulin manah utawi kayuné. Manut baos Gung Aji makatiga inucap, rasa napi katampénin antuk sang miragi?
Baos sané kamedalang antuk kayun krodha, sang miragi nampénin antuk rasa bhibatsa (gedeg utawi gila). Taler nampénin antuk rasa raudra (érang, jengah, mabudi ngulesang antuk laksana). Riantukan baosé ngawinang magejulan rasa karuna (sebet) banget kalintang. Baos sané kamedalang antuk kayun nénten krodha, yadiastun tabuhé banget, katampi antuk rasa santa (nénten gedeg, nénten menggah). Baos sané kamedalang antuk kayun welas asih katampi antuk rasa sengsara / tresna).
Kanten mangkin. Rasa, boya ajeng-ajengan kémanten sané ngawetuang. Baos taler. Yadiastun nénten makecap.

Amlapura, 2015IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

1 comment: