Dolar

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra


Sumber gagambaran: mbtskoudsalg.com

Di patuakan, Yan Saplag ngarémon, “kurenan Icangé ka peken ngaba pis satus tali.  Mulih ngaba tabya tekén bawang dogénan.”
Mara dingeha buka kéto, Ngah Doglér nyautin semangat pesaja. Béh, santep mula ia dadi politikus. Jani ia suba nyalon, buin atiban yén selamet menang, tusing bakat buin ajak matuakan.  Pejabat nak sing dadi matuakan! 
“Ento suba dampak dari kenaikan nilai tukar dolar. Makejang ajin barangé menék. Krisis moneter di depan mata. Negara ini terancam bangkrut. Pemerintah tidak becus! Karena itu, pilihlah Icang!”
Kéto raosné berapi-api misi tujuhné ngecenggir nujuhang langit, cara Bung Karno pidan mapidarta. Buiiihhhh.... Kerurakara! 
Yan Saplag bengong. Pakecip tuakné panjera di limané sada bibihné enggang ngantiang sing kerasanan.  
“Apa maksud Cainé, Ngah?” kéto patakoné buka linglung. Bes karuan anak ÉsDé nunggak, tuturin aji basa Nésia sada misi raos soléh soléh. Apa madan dolar? Patuh tekén pemain drama gongé pidan? Apa madan moneter?  Dadi jakan? 
Piiiiih...tegeh tuturné I Nengah, laguté lakar nyalon.  
Ngah Doglér masaut, enu semangat makudus buka jalikané tulukin danyuh. 
“To... Cai ngeraos, koné kurenané mablanja ka peken mabekel satus tali tuah maan tabya tekén bawang. Ento suba akibat nilai tukar dolar melambung tinggi. Makejang mael. Ento cihna pemerintahé tusing rungu tekén rakyat. Makané...pilih Icang!”
Béh, apa ja tuturanga, apa ja raosanga, pragat muncukné misi, “Makané... Pilih Icang!”   Matanja I Nengah.  
Buin Yan Saplag bengong. Jani lumur tuakné ané panjera, buung nyiup wiréh kadalon mireng tuturné I Nengah.  
“Men... Apa orahin Cai meli buin?” kéto patakoné nyansan linglung.  
Jani Ngah Doglér ngeraos sayan semangat, makudus buka andus kapal terbang jét.  Cuuuusssssss..... 
“Yén Icang terpilih, emak-emak ka pasar bawa uang seratus ribu bisa bawa pulang cabé, bawang, témpé, tahu, ayam, jukut, saluiring isin peken, kanti céndol lan daluman pang kanti mising!”
Yan Saplag simpatan. Mara duang celegekan tuaké magelekan suba ningeh raos buka kéto, ngaé ia simpatan. Suba macekohan ping pitu, lantas matengkém lantang, Yan Saplag ngeraos.  
“Wééé....adéng-adéng Ngah! Sujatiné kurenan Icangé liu maan susuk. Sakéwala nak tatujoné tuah meli tabya tekén bawang dogén. Meled Icang tekén sambel bawang. Wadih pragat naar saté kambing, bé guling, lawar.... adah koléstérol ento! Tawang Cai? Susuk pisé ento anggona ka salon perawatan. To tingalin kurenan Icangé ber jegég nyelolét! Buin poan lakar nyemput pianakné ka bandara. I Kadék mulih uli pesiar.  Jani nyak koné luung nasibné, nukar pis uli kadituan aji ropiah ji mael. Payu Cai nyilih pis Ngah?”
Ngah Doglér bengong. Puyung liatné pati sabsab nyemakin lumur, nuruhang tuak lantas siupa. Ndas bedag, tanekné oyota merasa bukal! 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendéla)I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

1 comment: