Puisi-puisi I Wayan Tojan; Tresna Asih


Gagambaran I Gedé Putra Ariawan

Sing Nyak Kalah

Cara jani madasar ban pongah.
Nyetir mobil kelas méwah.
Diapin tua ngenahné gagah.
Diastun jumah tusing ngelah.
Yéning pesu ngenahné mewah.
Tusing nyak kalah.
Ngisinin jegah
Jeléké saputin bungah.
Bungah ngenah melah.
Ané melah pang ngenah.
Jeléké engkebang ditengah.
Depang suba kéto nah
Jelék melah pada ngelah
Gumi suba wayah
Tingkahé malegéndahIndik Unduk

liu nawang indik
kéwala sing maunduk
wiréh gangsaran tindak
cara kuping ngaliwatin tanduk
keneh gedé bayu enduk
kemu mai tundak tundik
sulur idep
sulur idup
apang melah
apang élah
nuluh lampah urip
salantang tuwuh
apang landuhTresna Asih

solah laksanané apang melah,
manyama braya apang élah
anggon bekel saenu dilemah
masawitra apang asih,
saling asah saling asuh,
sing dadi saling pisuh
sing dadi saling pisah
matimpal saling tulung
ditu lakar manemu suka.
sawitrane satmaka kasugihanTutur I Bapa

Jani bapa nuturin cening
Apang pada tatas uning
Yadiastun lekad mabekel eling
Entasin lampah hidupé cening
Madasar keneh ening
Aget lacur adung masanding
Jani kedek mani bisa ngeling
Sebete saruang  magending
Bagia ada tuah di keneh
Melah-melah ngaba pepineh
Kén pelih kén beneh
Dasarin ban Keneh.
Keneh ané beneh
Beneh ban mapineh.
Pang sing nyakit keneh
Da sanget ngugu tutur disisi
Cara jani perlu masi koréksi
Saru puyung tekén misi
Da jeg nyalanang émosi
Pang tusing nyesel siduri
Né tutur bapené gisi
Anggon bekel ngaliwatin wai
Ané luung duduk gisi
Ané jelék entungan kasisiUrip           

Maurip dados manusia
Sangkan pican Hyang widi Wasa
Pradé panemaya prapti
Rikala urip surut nilarin raga
Urip matilar sakéng buani
Ngungsi jagat niskala
Tan prasida kakelidin
Tan prasida katunas
Sugih lacur jegég bagus
Sami mamargi lampus
Wantah karma nyarengin
Ring wates idup kalawan mati
Mangda sida éling Hyang Kawi


I Wayan Tojan
Embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem pinanggal 13 Juni 1982. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments