Puisi-puisi DG Kumarsana; Di Meka: Muan Luhé Malawat Bulan


Sumber Potrekan; www.dailymoslem.com

Ipian Luh Jegég

Luh jegég pastika lakar lek lamun tawang tiang
nengil nengil
ngintip ipian tiangé lan ngerayangin sabilang ceruk peteng
luh jegég pastika ngelkel kedék rikala nawang
tiang masé
nengil nengil
ngerayangin ipian luhéSemara Néngél Uyang Paling

Wé, luh bajang,
buka kéné sebet atiné ningalin bulan nyibak napak pajalan luhé
masuran sada surem
warnan langit ané mamung kadedet bintang maboya mengkeb
ngedasang lawat luhé
baan sunia mamocol
nyén ngorahang smarané ené ngranang ngaé sebet?

(dija engkebang bli bayun tiange, ngidih olas : ulihang)
Kememegan tiang ningeh munyin luhé
Ané keberang angin

Wé, luh bajang
ngudiang iraga taén ngomongan semaya smara
nganti lekad pianak
(lan ujug-ujug luh nagih buin keneh luhé)

Karana smara suba gelah pianak-pianaké makejang
ané engkebang di durin gerap tuh ané paling tuh
-nyén ngelahang smarané ené?
miribang panak lekad ulian keneh wadih

Duh, adi luh adiluhung mawirama jegég padingeh
bli buka pituduh luhé
ané nyurudang smara kendel nyanjiang warnan angen karindu-rindu
nganti peteng
dedet
selem
ilang keneh
ngencanin keneh
sekabesik
pekad
ilang lara

luh jegég sajan sajan sayang,
saumpami enu ngelah galah
ngalintang nyang abedik
mekita buin nyumunin uli pajumu pida lege matemu
ngulihang makejang jelé melah ané taén bakatang
uli smara ané sujatiné tusing taén ada
tusing ada gelahangDi Meka: Muan Luhé Melawat Bulan

Di durin meka, lawatné kesiab-kesian nyaksiang
bulan makrisikan ngusud muané, ngentas surem nyunaran
belah natakin lawat keneh
natakin matanai ané ngaé beeng ati gedéan loba
lan sibarengan ngelobain maboros bulan, sunarné pragat ngetisang keneh
muané sada sebet burem mategul di kawat-kawat jendela, kisi-kisi ia mamunyi
sambilange ngidem
nakeh semaya malajah masemaya, ngukir semara
ngéker sunar mawarna pelung kliaban guminé galang

di balik matan luhé, bulan masunaran sekabesik ulung
dadi yéhmata kapanah yéh smara
ngintip matan ati mamata arti
di duuran pucak ka tongos langité nekaang ujan
matané bek ngaba sebet

bulan mati, dedet tusing mamata, nebek di ati
gela-gela, kisi kisi luh mamunyi:
ulihang! Ulihang smara ané ilang kecag baan keneh jelé
lan ngentel ngetélin bayun luhé, buka jani
di bucun jalan sing measpal
beeng panes kasiraman lawatan matanai
sambilang ngedum angenEngkebang Kenehé, Luh!

Luh, eda bes daat majalan ngecagang keneh
apang tresnane tusing angob baan mulisah
rerenang malu sig tanggun rurunge

Luh, eda bes dalem gati mapikenoh ring manah
lakarang bisa ngae buduh
krana gumine ene mula buduh

Luh,eda bes daat ngarepin rahayu
engkebang kenehe abedik
mani puan tiang lakar merluang


No comments