Puputang Rauh Iriki Nyungkanin Ibu Pertiwi

Olih: I Madé Sujaya

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Ring pinanggal 3 Désémber warsa 2007 sané sampun lintang, Indonésia utamané Bali kapakusara pinaka panyanggra utawi tuan rumah Konperénsi Perubahan Iklim Dunia. Konperensi sané kasarengin olih kirang langkung 10.000 utusan saking penyatusan panegara ring jagaté inucap kalaksanayang ring Nusa Dua. Konperénsi inucap sampun ngwetuang pariagem sané kawastanan Peta Jalan Bali. Dagingnyané wantah utsaha sané sayan-sayan nincap midabdabin kawéntenan jagaté ngeninin indik pemanasan global utawi global warming.
Mangkin sampun kalih warsa konperénsiné inucap kalaksanayang. I raga patut nyiksik bulu malih napi sané sampun prasida antuk nagingin sakadi pangapti para utusané daweg konperénsiné inucap. Napiké sampun i raga sayan-sayan becik tur nincap midabdabin utawi mreténin Ibu Pertiwiné sareng sadaging jagaté?
Yén pineh-pinehin, nénten wénten sané matiosan ring laksana miwah pemineh midabdabin kawéntenan alamé puniki. I raga kantun sakadi dumun, wantah uning mapinunas kémanten sareng Ibu Pertiwi sakéwanten lali nawur pasuécan Ibu Pertiwi.
I raga sampun uning turmaning ngarasayang kahanan jagaté sampun sayan-sayan nénten becik. Nyabran rahina guminé sakadi panes bara, ngentak-entak. Napiké tengai, semengan miwah peteng, satata panas pisan. Nika kabaos sangkaning iyus pemanasan global.
I raga kabaos sampun tulah turmaning wanén sareng Ibu Pertiwi. Alasé sané samah antuk mategepan taru kabalbal. Asapunika taler kawéntenan tukad, dabu, miwah segarané sayan-sayan kaparikosa. Ring bibih danuné kawangunin vila, ring pasisiné kawangunin hotél. Pamuputné, bencana satata ngerauhin manusané. Ngawit blabar, bukit sané gembid miwah sané siosan.
I raga raris marerasan maosang Ibu Pertiwiné kroda. Kawiyaktiannyané, Ibu Pertiwi nénten naenin kroda. Ibu Pertiwi wantah ngamargiang swadharmannyané. Alam wantah ngulati kaseimbangan. Yaning kahanannyané sampun nénten seimbang, sinah pacang mapidadab mangda seimbang.
Manut tattwa agama Hinduné, alam kabaos sampun mapica akéh majeng ring manusané. Manusané patut ngwaliang majalaran antuk caru. Nika mawinan wénten pamargin caru mageng sané kabaos tawur sané kasuksmannyané taler ngwaliang. Amunapi i manusa ngambil ring alam, asapunika sapatutnyané manusané taler ngwaliang majeng ring alam.
Yaning nganutin kasuksman caru sakadi asapunika, sapatutnyané alam Baliné nénten ngantos rusak, setata ajeg, adung tur pangus. Sakéwanten, kasujatiannyané wantah nungkalik-nyungsang. Nyabran warsa alas sané kabas ngangsan ngakéhang, makéh taru ageng sané kebah. Beburoné taler sayan ngelangahang metu dados hewan langka. Pungkuran, toyané ring danu-danu ring sajebag Bali taler kabaos sayan ngereredang.
Kawéntenané kadi punika, sangkaning wirasa ring sajeroning katattwan utawi kasuksman caru nénten anut utawi adung ring parilaksana. Caru sané sayuwaktinnyané wantah pinaka utsaha ngyasayang alam wantah mararian ring upacara utawi banten kémanten.
Sapatutnyané, caru sané kasuksmannyané wantah mangda alam puniki setata pangus tur adung ring niskala, patut kalanturang antuk laksana caru sekala. Umpaminnyané, sampunang ngentungang luu ring tukadé, sampunang sakawenang ngabas taru miwah setata éling mamula utawi nglaksanayang penghijauan.
Ngulati mangda alamé adung turmaning setata ngwetuang kasukertan majeng manusané nénten prasida antuk upacara kémanten. Patut taler kategepin antuk utsaha majalaran laksana sané sumeken.
Pamuputnyané, i raga patut muputang rauh iriki nyungkanin Ibu Pertiwi. I raga patut mreténin Ibu Pertiwi madasar antuk rasa asih lan sayang. Yaning prasida kadi punika, sinah Ibu Pertiwi pacang setata asih lan sayang sareng i raga makasami.No comments