“Arak” Tetabuhan Manusa Napi Butakala?

Olih: Bagus Arya Kusuma
 
Sumber Potrekan: dewisri.biz
Tan kapineh ring manah, napi sujatiné sané dados tetujon akéh jatma sané seneng nginum arak ngantos gelem raris padem. Arak sané ketah kaanggé tetabuhan ri kala nombok butakala mangda nénten ngrebeda. Mangkin masilur dados inum-inuman manusa sané ngawinang punyah tur rusuh. Niki cihna guminé nungkalik yéning akéh manusa matingkah sakadi butakala.
Sedih karasayang ngwacén berita ring koran, nglangkung 50 diri sameton sané dados korban miras-arak oplosan tur sané padem sampun ngantos 20 diri. Uripé sakadi tanpa arti nglesat kapaksa ninggal angga santukan nginum arak oplosan. Tetujon idup nebus dosa karmané pegat tuah asapunika, ten wénten malih satua naur utang sekalané. Sakadi tan kapok-kapok, sampun sering kapireng akéh sané dados korban santukan mamunyah, napimalih arak punika kacampur antuk racun sakadi ubad legu, potas, spritus utawi srana upas lianan sinah mranén makarya padem.
Niki santukan belog napi ajum? Nénten ja para yowana kémanten korban dané, wénten taler sané sampun lingsir tur anak istri. Kénten taler yéning kacingak daérah kejadian punika nénten ja ring kota kémanten nanging sampun wénten kantos ring désa-désa. Berita sakadi puniki ngicén gambaran yéning pamargin arak puniki sampun nyelusup doh ring masyarakat. Pemerintah lan masyarakat patut waspada nyeliksik kawéntenan pamargin miras-arak sané tanpa ijin mangda nénten makarya biuta napimalih korban jiwa.
Tingkah polah kulawarga sané lempas, ngulurin indria patut taler polih uratian sané seken. Akéhan para yowana sané menek kelih élah keni pengaruh timpal utawi lingkungannyané santukan nénten madué karakter sané andel. Karakter nénten prasida kawentuk akesiaban, nika tuah prosés sané mamargi doh daweg alit kantos mangkin. Nika mawinan program-program paplajahan budi pekerti patut polih genah sané utama. Mangkin akéh sekolah utawi para rerama nuntut pianak dané mangda polih nilai ageng ring paplajahan nanging ten akéh sané rungu ngiwasin lan ngwangun karakter becik pianaknyané.
Indik ketegasan, sering pamerintah kacingak gegeson setata lambat ngambil tindakan, disampuné wénten kabrebehan wau magrudugan paling, saling pelihang saling tuding. Utsaha warung miras tur pabriknyane akéh mabrarakan, wénten sané sampun madué ijin akéh taler sané tén madué. I riki pemerintah patut tegas nindak sané nglanggar aturan tur ngicén sanksi mangda nénten kadung tuman makarya utsaha sané prasida ngrugiang masyarakat. Sampunang sangkaning mamanah gelis ngamolihang hasil nanging pamuputné matemahan wisia sané jagi rauh.
Pembangunan ring Bali sapatutné madasar antuk parindikan sosio-cultural lan religiusitas masyarakat mangda adung dados Pulau Dewata-Pulau Seribu Pura. Sampunang ngwangun nganggoang kita, ngundang invéstor sané nénten manut ring tata-titi i riki. Pabrik miras jakti ngicén keuntungan akéh, nanging ngwangun ring Bali wénten dasar Catur Purusa Arta; inggih punika Darma, Arta, Kama, Moksa. Darmané patut kautamayang ngwangun nganggé sumber sané satwika, boya ja nguber PAD nanging tan éling ring darmané.


No comments