Puisi-puisi I Gedé Suwartama; Base.. oh, Bali.. yés

Maling Nyéntrik

Tiang listrik
Tegeh enjik
Makita nomplok
Mobilé pécok
Kénkén unduk
Kemu nyuduk
Kemudi mabuk
Kéweh ngejuk
Daya berek
Dueg nyurek
Upah nguluk-uluk
Ucapang ngeluluk
Malingé nyentrik
Manggisé mapecik
Bunguté mamelik
Buiné manungkalik

#Bantas#18Nop17#Punyan Bingin

Kokoh teguh acreng tegeh
Kayu apuh carang kekeh
Rembyak paselanting
Rob srining-srining
Akah nunjang langit
Akah nglantung di langit
Utsaha ngantos masa
Usia ngruruh panumasa
Batan bingin genah mahembun
Banggan carang don mangrembun
Salami akah masikian
Sapanunggalan ngwangun pakukuhan
Palambang sila katiga
Patanda dasar negara
Punyan bingin katengetin
Putih selem mledbedin

Bantas#14/11/2017#


Toyané Uyak Polusi

Telabahé mangkin uyak polusi
mangsi ireng limbah urbanisasi
réh tegal carik magentos fungsi
dados paumahan lan pabrikasi
Telabahé mangkin uyak polusi
timpunin mis, wawanték, ampas dapur, lan kecoran kamar mandi
ten trepti saking ulu ka tebén transmigrasi
nyulajah sarwa murip ngawé kaon ten sida werdi
Telabahé mangkin uyak polusi
ten sida mamargi subaké nampa irigasi
kapagerin beton tekepin paping, lan léneng
arus toyané seret gooké tambakin luluné ngeneng
Telabahé mangkin uyak polusi
sapasira ugi raris dados petani
ten wénten malih nandurin padi
telas padi, oka lan putu kirangan gisi
Telabahé mangkin uyak polusi
sampun kéh ratu dané urati?!

#Bantas#23/10/2017#Base.. oh, Bali.. yés

ngude luh.. oh
nguda Luh.. yés
megaé bli.. oh
magaé Bli.. yés
ngaé ape luh.. oh
ngaé apa Luh.. yés
jaje ape luh.. oh
jaja apa Luh.. yés
begine bli.. oh
begina Bli.. yés
jeen luh.. oh
jaen Bli.. yésMomo Corah

Pajelempang kambang
Buron cerik kena cetik
Nampi berés tumuwuhé ngreres
Ulah jadma corah mabet élah
Naya jaruh takut tuyuh edot aluh
Tanpa timbang pineh panjang
Ngutang wisia sakita nuduk lega
Manusa tanpa ceda ngangken paripurna
Rumasa ngangkang ten jerihin embang
Nyunjung bhuta ngandap déwa
Mawak manusa ningkah raksasa
Keneh momo laksana cerobo
Nyembah kali marikosa pertiwi
Munggel bukit nglurug lebah
Ulu rebah tebén bah
Nyahjah tuara gagelah
Tusing telah tondén nyerah
Anak lingsir minggir magingsir
Jerih baan cerik-cerik ririh
Nguntal atengah abesik maliah
Malajah ten dasarin jengah
Tutur yukti karasa tawah

#Bantas#25/11/2017#I Gedé Suwartama
nyurat puisi lan satua cutet. Kakawiannyané kawedar ring Bali Orti (Bali Post)

No comments