Puisi-puisi Ni Ketut Renes Muliani; Tiang Jadma

Gagambaran Manik Sudra

Angin lan Ujan

Anginé ngasirsir ngégolang taru
Ujané mabriak ngetisin manah layu
Matan ai tan malawat
Kaengkebang ambu anaké nyambat
Saking tengah umahé mangatonang
Kritisan toyané tan parérénang
Sasolahan taruné tan kagigisang
Tiang ibuk ngantosang endang .....

20 Dés 17Tatu Tan Mamuncuk...

Kadirasa déwék katibén pikobet,
Pikobet sané kalintang dahat,
Tan uning saking dija ipun makepur,
Ngenén manah sang nandur,
Ngawé angen matatu,
Tatu ané ngamedalang Toya,
Toyan panoné sané deres,
Ngrébes nimpalin sang sebet....

13 Dés 17Tiang Jadma

Sampun naenin keni lara
Keni piduka
Napi malih pisuna.
Tiang jadma
Sampun naenin ngrasayang bagia
Liang masuryak
Girang Kabayang-bayang.
Tiang jadma
Mula tuna
Sakéwala tiang stata mautsaha
Mangda kacingak becik ring mercapada.
Tiang jadma
Mula tan rungu ring geginan anak tios
Punika ulian tiang tusing demen uyut
Napi malih ngawé pasawitrané uwug.
Tiang jadma
Stata ngarepang karahayuan
Sakéwala tiang tusing ngidayang padidian
Nika mawinan, ngiring sareng sami iraga mulat sarira mangdané nemoning kerahayuan ring uripé puniki.

25 Nov 17


Ni Ketut Renes Muliani
Embas ring Bangli, 14 Juni 2000, lan magenah ring Banjar Penyebeh, Désa Pengotan, Bangli, mangkin kantun ngranjing ring SMA Negeri 1 Susut.

No comments