Puisi-puisi I Gedé Agus Mahardika; Ngaba Pelih

 
Gagambaran Manik Sudra
Rahajeng Semeng

Gelis pamargin dauh
Wenginé budal semengé rauh
Langité kantun remrem
Suryané tekek masaput
Mengkeb ring tundun ambuné abug
Kesiran angin ngedeh dingin
Nyusup ring ragané
Baret baret pesan.
Nyuriakan pakayonan
Nibakang sayongé nyatenang
Giri Tohlangkir ngadeg degdeg
Jagaté landuh rahayu
Mogi suryané taler medal mangaksi
swadarma taler sida mamargi.
Rahajeng ngemargiang swadarma semetonTan Patitis

Nuluh margi tan masuluh
Nuluh jimbar tan patitis
Sukat dakén jujuh dalem
Uber menék doh baduur
Seleh seléh salah suluh
Seleh duur betén karuruh
Langkahin dalem dadi tandruh
Ngecosin cepung jerih elung
Ngatéltél karang beseg
Ngasirsir tanah panesin tuh
Gupuh suluh pesu peluh
Gupuh batis taler tan tinglisTunas

Kelangen nlektekang damuh ring don kladiné. kala enduté nyleksekin akah kayu manisé. Tuh latuh layu dudus. Driki nyantosang sabeh. Patutké satya tekéning lémpas? Pocol. Sengsaya taler. Sidaké damuhé punika ngawangsuh, urip kayu manisé sané sampun layu? Kémeng ring tungtung angen. Tan medaya téjané mapaliwat lawat, toyané ngembeng mamargi alon nyujuh ambah tepining paliat. Ngetél. Nusup muncuk bongkol akah. Kadi embah nganyudang letuhé. Anginé ngasirsir sunariné ngencak sepi. Tekek limané ngisiang jriji, ngepus kémeng nyantenang masemaya sida luih tekén pangaptiné. Tunas !

Ngaba Pelih

Saling ilih
Saling alih
Saling tolih
Saling dalih
Pada pedih
Pada ganjih
Kena latih
Pada sedih
Cerik kelih
Sing ada jerih
Dot sapih
Sing dadi tagih
Anyud ka pasih
Tusing nyak kampih
Nguber endih
Ensap ambah mulih
Cerik ngaku ririh
Kelih takut pelih
Ané tua bengong mabalih
Nyén ané pelih ?


Tohpati, 2/12/17I Gedé Agus Mahardika
Embas ring Demulih, 17 Agustus 1991, tamat ring Pendidikan Bahasa lan Sastra Agama IHDN warsa 2013. Mangkin meneng ring Ds. Demulis, Kec. Susut, Bangli.

No comments