Colok Sipo Magambar Naga

Olih: I Komang Alit Juliartha

Gagambaran I Komang Alit Juliartha

Ujané gribis dugas tiang nepukin bangkéné Luh Suri melalung nyangklak di selag-selagan batu kaang Pasisi Karang Sari. Ramé anaké dengak-dengok nyulsul nanging tusing ada bani nyemak. Tiang masi tusing bani nyemak satondén polisi teka.
Liu patakon polisiné nakonang kénkén kronologi dadi tiang bisa nepukin bangkené Luh Suri paling simalu.
“Luh Suri teka di ipian tiang!” masaut tiang.
Maksud Gus bagaimana? polisiné buin nyekenang.
Sabenehné tiang suba ada sipta, dugas tiang ngabaang tamuné makanan, sing ada ujan kéto masi angin, sing ada anak nongsok, nadak ulung piring muah gelas di naréné. Makesiab tiang laut ngeh,”sipta apa ja niki?”
Kéwala tiang mautsaha makeneh positif, tusing ja ada apa-apa. Mirib tiang kenjel, wiréh dibi nglembur abedik maan istirahat.
Dina maganti dina, tusing ja ada apa. Tiang suba masi ngengsapang unduk ngulungang piring muah gelas ento. Makejang majalan kadi biasané. Nganti tengi lemeng makiré jam 11 peteng ada munyi anak luh ngaukin adan tiangé.
Bli, Bli Wayan..!” samar dingeh tiang munyiné ento. Tiang bangun laut majalan pesu ka natah kosé. Tusing ada nyén. Tuah I Bobo kuluk ras peking ngejer ngilgilang di kandangé, mirib gesit.
“Ah, ngudiang gesit, kéné kebus gumi Badungé,” tiang tusing ngrunguang laut mulihan.
Tondén melah maan mabahan, pintuné ada ané noktok. Ping cepok. Tiang nengil. Ping pindo tiang bangun laut negak di kursiné. Ping teluné tiang majujuk laut ngampakan jelanané. Tusing ada nyén. Sajan, suung mangmung.
Prajani jering bulun kalongé, marasa cara ada anak ngencanin. Mara busan ada anak makaukan. Jani ada anak noktok jelanan. Dengokin, tusing ada nyén. Nyén men nyemak gaé kéné sajaba ané tusing ngenah, kabenengan jani Kajeng Kliwon.
Tiang ngénggalang macelep ka tengah kamaré. Kunci tiang jelanané laut makrubung baan saput. Takut. Sirep nglaut.
“Bli Wayan, atehang tiang melali, nyak?” Luh Suri ngajakin tiang melali.
Melali kija?”
Ka Pasisi Karang Sari!”
Nah! Kija ja dot Luhé, Bli sayaga ngatehang,” semangat 45 tiang lakar ngatehang. Ngatehang anak Luh ané paek pisan matimpal ajak tiang. Tiang demen ngajak ipun, kéwala ipun tuah ngangkenin tiang Bli. Sing lebih. Luh Suri makenyem.
Tiang masi makenyem. Geluta bangkiang tiangé, muanné enteg di tundun tiangé. Nyansan makelo nyansan belus tunduné.
Luh ngeling?”
Sing, Bli!”
“Men?”
Luh Suri tusing masaut. Mendep. Ipun ngemang tiang colok sipo magambar naga.
Bli sing ngroko, Luh. Ngudiang Luh ngemang Bli colok kéné?”
Aba dogén, Bli,” pasaut ipuné bawak.
Tiang tusing buin matakon, terima tiang coloké totonan.
Uling bin mani alih tiang dini nah, Bli. Dengokin tiang di Pasisi Karang Sari. Tiang ngantosang sapetekan ragan Bli Wayan,” nadak ilang Luh Suri. Tiang bangun. Peluhé macadéh. Ragan tiangé dingin. Ngeh tekén déwék suud mangipi.
Mimih...dadi bisa kéto ipiané. Dadi tumbén Luh Suri teka di ipian tiangé misi ngelut bangkiang. Tondèn maan ngorta liu telanan ilang,” ngamikmik tiang ngingetang ipiané busan.
Makiré jam 9 timpalné Luh Suri nélpon nakonang kawéntenané Luh Suri. Tiang tusing nawang dija Luh Suri. Suba aminggu lebih tiang tusing maan katemu. Timpalné nyambatang Luh Suri sing maan magaé. Kéto masi reramanné nakonang pihak kantor wiréh Luh Suri tusing maan mulih. Makejang paling ngalihin ipun. Tiang milu bingung. Bingungé makada tiang milu makeneh ngenehang Luh Suri. Inget lantas teken ipiané dibi peteng. Kéto masi munyi anak luh ané ngaukin tiang. Anak ané noktok pintu dibi lemeng.
Luh Suri ngorahin tiang melali ka Pasisi Karang Sari. Ada apa ja? Ngudiang tiang oraina melali kema? Luh Suri masi ngorahang lakar ngantosang déwék tiangé.”
Tiang macuet ka Pasisi Karang Sari. Nugtug pamargi ané baanga tekén Luh Suri di pangipian. Ombaké pakebiurbiur nabrak batu kaang. Kéto masi angine baret. Tiang mautsaha ngalih tongosé ento. Sing makelo tiang suba neked tur makipekan betén ada bangké sing mapanganggo nylekak di selag-selagan batu kaangé. Tiang makraik ngidih tulung. Ramé anaké teka. Tiang tusing bani nyemak. Kéto masi anaké lénan ane kaukin tiang, tusing masi bani nyemak satondén polisi teka.
Polisi laut ngintrogasi makejang anak ané paek ajak Luh Suri. Kéto masi tiang sangkaning tiang nepukin bangkén ipuné. Keluargané ngeling gerong-gerong ningeh Luh Suri suba mati. Buin nyangetang elingné tatkala ningehang hasil otopsi Luh Suri kaparikosa satondén mati. Sirahné Luh Suri misi tanda-tanda kekerasan mirib ipun antepanga ka tembok sangkaning ngelawan. Pang ngilangang jejak laut kutanga bangkéné Luh Suri ka tengah pasih. Nanging, pamuput di Pasisi Karang Sari payu kampih.
Pesu tiang uli di kantor polisi disubané suud takonanga magenepan. Tiang negak negtegang raga inget tekén makejang ané suba liwat.
Bin kejepné Mémé Bapanné Luh Suri pesu uling tengah kantor laut majalan ka mobilé. Tiang bangun bareng nandan mapan padalem anak suba lingsir jani nampedang orta pianakné tusing enu. Sinah makesiab. Sebet. Di mobile suba ngantiang anak muani gedé ganggas mirib sopir keluargané Luh Suri. Keluargané anak sugih. Maidehan ngelah usaha.
Pelan-pelan nggih bawa mobilnya!” tiang nundén sopiré. Sopiré tuah manggutan sambilanga ngenjit roko.
Tlektekang tiang, colokné sipo magambar naga.

Kacang Apit, 25 Désémber 2017


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments