Puisi-puisi I Gdé Nyana Kesuma; Suluh Kali Uga

Gagambaran Olih I Nyoman Buda Arimbawa

Pidan Jani

Ulah égar
Batisé matindakan
Sahasa kuangan daya
Buka jukut kuangan uyah
Nyem létég rasané
            Kéto parisolah kadi mangkin
            Joh mabinayan tekening i pidan
            Jani suba dueg
            Suba bang aluh
            Kéwala anggo melog-melog timpal
Pidan belog kaorahang
Tusing ja saja
Diapin belog nanging bisa ngéka daya
Tiing angsud kanti lanying
Satmaka sanjata maperang
Maperang nglawan I Penjajah
Sané masanjata bedil
Raket rumaket dados asiki
Tan wénten pabinayan
Punika sané ngawé melah
Égar bayuné nglawan
Nglawan kanti ngetélang rah
Tan ja ngawé makirig
Yan satondén mati
Mélanin gumi
Apang sida mahardikaBarak lan Putih

Warna
Anak liu ada warna
Ada kuning
Ada selem
Ada gadang
            Kéto masih ada warna tangi
            Warna pelung
            Lan ada warna utsaha luih
            Sakéwala da pesan ento kaengsapang
            I raga ngelah warna sané macihna
Nyihnayang gumi nusantarané
Ada warna barak
Ada warna putih
Barak panuntun pamargi
Putih panuntun manah
            Bani madasar manah tulus suci
            Ento ané nyikiang nusantarané
            Ento cihna bukti
            Pamargi para kusuma bangsané i malu
            Kantos jani suba pitung dasa dua tiban
Tusing ngerambang cenik kelih
Tua bajang
I raga tetep barak lan putih
Yadiastun joh paek
Tusing nolih ras ajak suku
Indonésia mahardika
Bhinéka tunggal ika
Setata kaélingang nyabran warsa
Makacihna bhakti
Tekéning para kusuma bangsanéMahardika

Mahardika
Indonésia mahardika
Kadi macan ngalulung
Macaling rénggah
Medal geni saking bongkol lidahnyané
            Geni pinaka cihna
            Jengah bayuné majajah
            Tan sida ngwetuang parikrama
Kadi mategul tan patali
Ring genah sané madurgama
Genah sané suci
Druwén i raga sareng sami
Nanging tan sida makingkin
Kadi langit kasaputin gulem
Peteng dedet tan mari nepuk galang
            Sakéwanten makacihna utsaha
Setata nglawan I Penjajah
Belanda teka lawan
Mabéla pati
Ngantos Nipon sané nimpalin
Tan surud mautsha
Nyikiang kayun dados asiki
Mangda sida mahardika
Mahardika
Mangda sida mangkingkin
Ngawé cihna nusantarané
            Sané kabaos macan ring Asia
            Nglulung nyihnayang mahardika
            Indonésia mahardika
            Indonésia mahardika
Punika pamargi nusantarané
Kadi kayu mentik saking batunyané
Uli cenik kanti kelih
Sané mangkin patut kaupapira
Sampunan ngawé tan becik ring jagatUrin Bhuana

Kangin kauh
Kaja kelod
Batisé matindakan manyelémpoh
Inguh paling ring manah
Joh paliatné tan keni antuk maosang
            Sahasa ilang urip
            Tan sida manahé ngatonang
            Pamargi para lelingisiré i malu
            Mautsaha ngantos mabéla pati
            Mangda jagaté mahardika
Warna barak lan putih
Pinaka lambang nusantarané
Yéning kanirgamayang
Warna putih tenget ring ati
Warna barak pinaka bekel mamargi
            Matangi saking sirep
Ngamuk i musuh ring angga sarira
Nyujuh kasukertan ring jagat
Ngambel urip ring tangan
Tekek mamargi mapekeling
Punika cihna nusantarané
Satmaka urip bhuana
Mautsaha madasar manah tulus suci
Kasarengin parilaksana sané subhakti
Mangawé jagaté kerta rahayuSuluh Kali Uga

Indonésia
Mahardika
Tusing ja cara lalah tabia
Ento sida ulian mautasaha
Mabéla pati mawit ring angga
            Indonésia
            Mahardika
            Ulian lelingisiré waged ngéka daya
            Tumbak pinaka sanjata
            Pejah ring ranggana
Indonésia
Mahardika
Tusing ja ada binané
Cenik, kelih, bajang, truna
Nyikiang raga mélanin negara
            Mahardika
            Mangkin patut kaupapira
            Mawit éling ring budaya
            Basa, aksara miwah sastra
            Sané dados akah budaya
Pinaka dasar ring angga
Mangda sida kadi tapak dara
Tusing ada bina pada
Ento dasar sané utama
Cihna mahardika ring kali yugaI Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

1 comment: