Éling

Olih: Komang Ade Verawan
Gagambaran Manik Sudra
“Kapinehké baan cening, dugas imalu gumi Klungkung wit saking Ida Anaké Agung sané ngwangun panegara trepti, ajeg lan kukuh di jagat Baliné. Dugas Ida Dalem Waturénggong dados raja, liu panjak-panjak miwah pepatih subakti ring Ida, kadirasa sorgaloka guminé ento, paras-paros sarpanaya, landuh, parajanané bagia mawinan kekawi, tembang-tembang, tetabuhan lan pragina-pragina akéh pinaka cihna panegara kertaraharja.” kéto pekak tiangé sawai-wai nutur nuju peteng sadurungé masaré. Akéh sané kacaritayang mawit saking peplajahan dugas ipun masekolah. I Pekak nyatuayang indik para ksatria, kahanan gumi miwah panglimbakné.
 “Yan ipidan anaké satya nindihin gumi kanti mabéla pati, nanging né jani suba lén, anaké subakti nindihin gumi madasar sastra aji.”
“Napi sujatiné untengné, Kak?” tiang nyekenang matakén sinambi ngedasin pasaréan ipun.
“Apang cening nawang, parajanané ipidan bina tekén jani, ipidan ngajegang gumi lan nresnain gumi kanti bani mati, yan jani patutné nindihin gumi aji kaduegan, kaweruhan, yan sida weruh sinah jagaté pasti sida landuh.”
“Saja, Kak, guruné di sekolah ngorahang guminé sayan nglimbak, musuh ané sujati tuah kabelogan, momo, lan laksana iwang lianan, jani ento sané patut lawan,  Kak.” I Pekak makenyem sambilanga nyujuh saput minab tan panaen malih ngasanin dingin sasih Karoné.
“Saja, cening. Apang ngancan dueg, pamrintahé suba ngawangun sekolah-sekolah, tetuwekné apang sida ngawangun jadma luih lan utama, apang using kanti kalahang anak!”                      
“Mih, tiang malajah boya tetujoné ngalahang anak, gumi suba merdéka, Kak.”
“Cening, apang tusing kalah tekén anak pikenohné apang iraga sida ngalantur nincapang kabisaan, apa tusing kauluk-uluk anak. 
“Kak, apa ulian sida kauluk-uluk olih I Welanda dugas Puputan Klungkung ané malu, iraga sida kasor? Apa ulian iraga belog dugas ento?”
“Tusing kéto, Ning. Yadian i malu senjata iraga saja tuna bandingang tekén gelah Welanda ané ngango meriem, péstol, bedil, muah senjata anyar, nanging Naténg puri lan para kesinatriané sujatinné makejang pascat wikan parinindik sukil ngalahang I Welanda. Nanging gumanti kukuh mélanin kepatutan, kukuh mélanin gumi, mélanin tanah palekadan, adénan mati saihang tekén kajajah, makejang nunggilang idep tan akirig atampak pinaka tosing kesatria mautama, ento mawinan milih Puputan!” I Pekak nyantep nyarita.
“Napi sujatiné tetujon i Welanda teka ka Nusantara laut ngaé guminé benyah, Kak?”
“Isin gumi, yén cara jani orahanga sumber daya alam, Cening! Ento ané mekada I Welanda mai. Nanging patut urati masi, I Welanda mula dueg, naging tusing bisa nganggo kaduegan, anaké ané suba ririh biasané lali tekén wiwéka, bani tekén anak belog, maimbuh sombong, ngédéngang kabisan,” I Pekak ngimbuhin satuané ngantos jam solas, yadiastun paningalanné sayan sayu ulian kiap. Tan bina  jangkrik ketebin, ulian nyusup satuan ipuné kanti jering-jering bulun kalongé. Saja tuah laksana jelé wit uli keneh sombong indik kabisan. I Pekak mula beneh, liu anak dueg, liu masi anaké tusing bisa ngétangang beneh kalawan pelih. Senjatané ento kadi kaweruhan, yén sing bisa ban nganggonang, bisa-bisa ngematiang déwék.
“Suudang malu, Ning ! Buin mani pekak lakar ka carik ngunuh tabiané ané suba nged ento!” I Pekak nyuudang satuané tur maglibeg, makrubung saput.
Jam pitu semeng tiang enten, I Pekak tusing enu di pasaréan, minaban suba luas ka carik. Rediténé ento anggon tiang galah malali-lali, ngisinin libur, negakin sepéda ngajak timpal-timpalé lakar ka pasih ngaliwatin jalan di sisin pundukan cariké. Liu anaké luas ka carik, liu masi ada dagang dedaran di sisin margane. Tiang nuut timpalé meli tipat serombotan, sambilang nolih asri cariké. Liang karasa baan anginé banban alon ngusirsir ngampehan tanem tuwuhé ané sarwa gadang. Di sisin pundukan yéh gelinjingé ning makenyir.
Nyledét, makipekan kangin, mecuk alis ningalin anak majujuk di sisin kubuné, limané ngaba capil rasané ngaukin tiang. Prejani tiang inget tekén anaké odah ento. Tiang nyekenang, paekin tiang. Ipun makenyem.
. “Mai malu, Ning! Mai nengak di kubu, baanga ja kuud!” Ngénggalang tiang ngejang sepéda, majalan di sisi pundukan nuju kubuné ento.
“Suba suud ngunuh, Kak? Dadi kalijani marérén, kudang kilo suba maan?” tiang netesang.
 “Pekak sing cara ipidan, jani suba tusing kuat majujuk, suba melén bayuné, Ning! Kanggoang apang ngidang meli mako dogén,” I Pekak nyongkok di disisi pundukan sambilanga ngenjuhang kuud.
“Apa to, Ning? Ané magantung di stang sepédané?” I Pekak celang ningalin ungkusan tipat tiangé, nyiriang  paningalané kari celang.
“Mara tiang singgah mablanja, meli tipat duang ungkus, Kak.” Titiang nyawis sambilang nyemak ungkusané lakar baang I Pekak. Ungkusan tipat serombotané katampi baan I Pekak, kerana giginé langah ngawinang banban makinyukan.
“Apa saja Klungkung kasengguh gumi Serombotan,  Kak?”
“Mula kéto, Ning, Serombotan ané jaen mula witné uli Klungkung, ento ngranayang kasengguh gumi serombotan.”
“Tiang tan cumpu yéning kaucap kéto, kak! Dedaran ngaénang guminé kasambat lan kasengguh, tusing ada piteketné, tusing ada luungné! Dija luungné, Kak?”
“Cening, isin pupuh Ginada eda pati engsapang cening! Eda ngadén awak bisa, depang anaké ngadanin....”. Nglantur ipun matembang sambilang makinyukan.Tiang nguntul natak jagut. Disubané I Pekak suud matembang kéto, tiang nakénang napi unteng lan tetuekné.
“Tuturé ibi sanja eda engsapanga, Ning! Eda pati sombong, ngaku ririh, ngaku bisa kéné-kéto, sing nyandang tulad! Depang anaké ngadanin, depang anaké nyambat, diastun rupané bocok, ada tingkah becikné, ento ané aptiang!  Cening, srombotan diastun madan kéto ada tetuekné.... isin srombotan soroh jejanganan, pala rambat, basa lalah kalawan manis, makejang ada di ungkusané ento, artiné tusing dadi milih-milih timpal, bisa manyama braya, éling ring kabhinekan gumi!” I Pekak nyujuhang limané ka bibih tiang, “ Néh, Ning.....!” 
  “Aduh, pait asané, Kak!” I Pekak mula kaliwat jail wiréh ipun nyopin paya ngantos bek bibih tiang.
“Nyak pait asané, Ning...he?” I Pekak ngwalék tiang, ngusap-usap, aduh-adah déwék tiang kadi kena  rasané.
“Ada-ada dogén Pekak! Tusing demen tiang, Kak!”
“Pait-paitan i paya liu misi Vitamin, Ning. dokteré ngorahang paya melah anggon ubad apang  tusing getihé ka polo cara pidan!”
I Pekak enu masi inget tekén piteket dokteré, sawatara telu bulan liwat selaé lemeng opname di RSUD Klungkung ulian hiperténsi.
“Ada rasa pait buka  i paya, satmaka pajalan idupé, tusing sesai-sai nepuk karahayuan, nyén nawang buin mani iraga nepuk sengkala! Cening patut nawang rasané pagaén-pagaén rerama, kéto masi para pahlawané dugas maperang, ngukuhang jagaté kasilurin baan uripnyané, miriban paitan tekén i paya! Ada rasa lalah, pinaka nuldul disubané nepuk rahayu. Patut tetep urati, menahin ané tondén beneh, jengah tekén déwék! Yéning makejang ento ngidayang baan laksanayang, rasa jaen, wareg, lega, kadi suud ngajeng i srombotan, pasti suba cening nepukin melah, disubané  malaksana sané anut, rasa jaen sinah tepuk, apa buin basang Pekak wareg, né jani lakar masandekan malu, hehe....”
Tiang bengong rumasa wareg. Tan ja wareg di basang dogén, nanging wareg masi di papinehé, maan tutur sastra aji, makada tiang éling ring Widhi, padéwekan, rerama, miwah pertiwi.

Selisihan, Jan 2017 


Komang Ade Verawan, A.Md.
Guru SDN 1 Semarapura Tengah, magenah ring desa Selisihan.

No comments