Ngripta Rasa lan Karsa Madasar Antuk Pasikian Kaulangunan Bhuwana Agung lan Bhuwana Alit

Olih: Putu Wahya Santosa

Sumber Gagambaran
Manut Horace, kriya sastra madrebé kawigunan inggih punika kabaos dulce et utile, sané kasuksmannyané prasida ngicén paplajahan lan ngardi manah ulangun lan gargita. Kriya sastra karipta madasar antuk pikamkam daging manah utawi pakayunan makalarapan anggén melajahin kawéntenan kahuripan sadina-dina. Melarapan antuk melajahin sastra mrasidayang raris iraga macecingak asapunapi kasinahang gagambaran lan pratiwimba indik parisolah jadma inggian sané kaon miwah sané becik, pinaka uger-uger anggén ngaruruh karahajengan.
Sampun sinah sané patut anggén larapan mangda mresidayang iraga melajahin sastra wantah madasar antuk demen lan gulik, ngwacén kriya-kriya sastra inggian punika, sakadi kriya satua-satua Bali, kadi asapunika taler sané pinih mabuat wantah puisi Bali anyar. Sané dados pangapti sajeroning paplajahan indik sastra Bali modéren pamekas puisi Bali anyar wantah, asapunapi antuk ngwangun rasa urati lan rasa tresna ring manah para sisia majeng ring kawéntenan kahuripan ipuné sadina-dina. Pamekas, asapunapi ipun prasida ngaresepang pakéwuh jadma tiwas, pamekas taler kadi asapunapi ipun mresidayang nyuksmayang saluir daging pakardin Ida Hyang Parama Kawi sané marupa wewidangan palemahané puniki. Silih tunggilnyané sakadi sané wénten ring wewidangan désa pakraman sekumpul wénten sané kabaos toya ceburan. Yéning iraga macecingak majeng ring toya ceburané punika, sayuakti dahat ngyun-yunin pisan. Toyané sané ening deres ngericik, satmaka sida ngampehang rasa sané rundah kabyahparan sané kateteh antuk duhkita mahabara. Kadi asapunika taler, toya ceburan punika, prasida kaimbayang sat waluya pamargin lampah iraga numadi sampun sinah patut setata lascarya ngemarginin sané kabaos sukha duka dwaning sampun majanten rwa bhinéda tan pacang sida lémpas ring kahuripan puniki. Yéning ring sajeroning pidabdab pangawi kakawin wénten sané kabaos atirtha, awukiran.  Punika awinannya, titiang rumasa gargita pisan ring manah dwaning prasida lan polih galah ngicén pidabdab paplajahan nyurat puisi Bali anyar puniki majeng ring para sisia SD N 1 Sekumpul pamekasné ring kelas V dwaning, sasampuné kawedar peplajahan nyurat puisi, sisia sampun prasida ngawetuang pasikian pantaraning panampén basa ring rasa lan pakarsan ipun majeng ring kaluihan wawidangan pamekas toya ceburané. Silih tunggil karya punika sekadi sané kasurat olih  Nova asapuniki,

Air Terjun
Punyané ayag-oyog
Yéh ngericik
Keneh ening
Ningalin bojog
Kecas-kecos

Yéning cingakin puisi cutet ring ajeng sampun sida ngunggahang rasa sané satmia gapul macampuh sareng gericikan toyané, malarapan antuk kruna, yéh ngericik/keneh ening, dadosné Nova sampun sida maosang punapi kaulangunan air terjun punika sida ngawinang manah ipuné tis ening degdeg nirmala. Sayuakti kriya sané kadi asapuniki sané banget kaaptiang. Kawewehin malih antuk karya puisi saking Kadek Féndi Kurniawan, inggih punika asapuniki, 

Air Terjun
Yéhné bening
Punyané liu ditu
Bek kedisé
Menceg ditu
Kedisé nguci
Ngaé girang ati

Kalih puisi sakadi ring ajeng sida ngicén gegambaran kadi asapunapi pidabdab pikamkam rasa sampun sida kasurat antuk para sisia maka sadana nyinahang tresna manah ipuné majeng ring kaluihan air terjun Sekumpul sané sayuakti dahat nyuksma majeng ring kahuripan para jana Sekumpul. Diastun ring sajeroning murda kantun nganggén murda sané pateh, sakéwanten indik kaluihan daging panampén manahnyané sampun mabinayan.
Tan mari titiang sampun prasida nyingakin, pidabdab gegambaran sané sampun sida kaunggahang melarapan antuk sarana sesuratan puisi, lan pangaptiné salanturnyané wantah dumogi puisi sané sida wedar puniki, jagi kaanggén larapan punapi antuk iraga miara lan nyuksmayang saluir sané druwénang ring wewidangan, pamekasné jagi sida ngawetuang kayun tresna majeng ring palemahan wewidangan désa palekadané dwaning sayuakti puisi wantah pinaka pasikian kaulangunan ring jeroning sukma sané sampun sida katunggilang antuk basa lan kruna mangda sida satmia macampuh sareng kaulangunan ring bhuwana agung. Dadosné, saluir sané wénten ring wewidangan sida kaanggén pinaka rerasmén basa/ pencitraan lan gaya bahasa/ anggén ngawedarang sasmita rasa sané wénten ring sajeroning kayun. Inggih kadi asapunika titiang prasida ngaturang pipilan alit puniki, majeng ring para pangwacén, banget titiang nunas mangda prasida nguwah nguwuhin, tan mari pangaptin titiang durus ngwacén, dumogi sekadi daging pangapti puisiné  puniki dumogi sida ngentikang kayun ening . (*)


I Putu Wahya Santosa
alumnus Jurusan Pendidikan Bahasa Bali sering nyurat puisi Bali modérn lan ésai basa Bali sasuratané sampun kawedar ring Bali Orti lan Médiaswari.

No comments