Ojék

Olih: I Komang Alit Juliartha

Gagambaran Manik Sudra
Jani liu ada ané madan ojék online. Anaké ané dot maleluasan nanging sing ada motor utawi sing ada ané ngatehang, jani suba aluh tuah nyelek HP dogén turin mesen, ojéké to digelis teka sayaga lakar ngatehang kija tetujoné. Makejang suba aluh ulian téknologi. Nanging lén Ketut Kariawan ané suba lingsir kamulan tusing nawang ané madan internét. Gaginané sawai-wai ngojék. Nglindeng di Peken Kidul Bangli. Penumpangné tusing ja anak bajang truna ané demenan ngaba motor padidi utawi ngalih ojék online, kéwala liunan penumpangné anak lingsir ané madagang di peken.
Luas das lemahé ngalih-alihin panumpang. Yén diageté bisa maan pipis lebihan kén séket tali. Di lacuré melin lengisé kadirasa  tusing bakat. Apabuin ojéké ngliunang. Tusing ja anak muani dogén, anak luh masi liu ané bareng dadi kéto. Sing buungan nyansan ngéwehang ngalih pelanggan. Kompéké pepesan puyung. Matalang. Lén tusing maan apa mimbuh kereng kena uyutan uling sopir-sopir angkoté. Kudiang sing uyut, makejang marebut ngalih muatan, makejang pada-pada ngalih makan buka laguné Anak Agung Raka Sidan. Mirib angkoté masi pepesan suung ulian ojéké nyansan ngliunang mimbuh masarakaté nyansan langah ané nyak numpang. Tegarang tolih dija ja, jani anaké suba pada ngaba motor padidi yén lakar ka peken. Ada masi ané ngaba mobil. Saling sluksuk ngalih tongos parkir. Nto makada alih-alihané nyansan ngéwehang. Mimbuh kahanan Peken Kidul Bangliné ané semraut puun ulian apiné gedé nilap morbor saisin pekené ané neked jani tondén melah ban menain.
Ketut Kariawan pepes kena walékan uling ipahné ané dadi sopir angkot. Yadiastun nu makulawarga nanging cangkem ipahné cara lateng, ngenitin. Lamis cara anak luh. Liu anaké sing demen ngajak ipun. Demen ngukir tundun timpal muah nyama. 
"Wih, jeg telahang suba penumpangé, Tut," semengan makiré jam 7 Nyoman Timus masasimbing tekén Ketut Kariawan mara Ketut Kariawan ngaba muatan lakar ka Kayubihi.
"Né lakar ngatuin Mén Sari malu," masaut Ketut Kariawan polos. Nak saja polos. Sing pati demen uyut. Sing pati demen ngudik timpal.
"Yén terus kéné, raga sing maan empugan, Tut. Telah juanga langganan ragané," matanné Nyoman Timus nengéng cara matan barong. Semuné nyiriang gedeg macampuh iri.
Ketut Kariawan tusing masaut. Ipun nawang Nyoman Timus mula kéto.
"Ingetang utangé,  Tut. Eda ngaji-ngaji engsap."
"Nah, Man. Kal bayah yén suba ada pipis."
"Bulan depan bayah. Lunasin. Ked bungan-bungané masi."
Ketut Kariawan mendep. Yén sautin lakar lantang dadiné mapan ipun nawang Nyoman Timus yén ajak ngomong cara sing kuangan omongan. Nyak nuturang unduk agama, filosofi apa buin budi pekerti nganti makuah maliah nganti sepanan baan ningehang. Kéwala solahné joh malénan tekén satuane ento. Mimpas.
Lemah peteng Ketut Kariawan ngenehang kénkén carané mayah utangé sik Nyoman Timusé. Suba ping pindo nunggak, bungané terus numpuk, inanné tusing guan-guan makuang. Pengeng sirahné Ketut Kariawan. Alih-alihané nyansan ngéwehang. Kalinganké nyidang numanang sakabedik anggo mayah utang, anggon serahina dogénan sahasa nu kuangan. Tondén meli maman siap. Tondén ngemang bekel pianakné cerikan. Ané gedénan dong suba ja magaé nanging pikolihné tusing ja amongkén. Tuah nyandang anggona padidi. Tondén nyidang ngenjuin reramané pipis.
"Sabar Bli. Adéng-adéng pasti nyidang mayah utangé totonan," Luh Suarni somah ipuné teka sinambi nyiagaang kurenané kopi muah jaja uli.
"Siup malu kopiné Bli!"
"Dija ngalih pipis anggon mayah utangé Luh. Magenep suba jemak Bli gaéné. Kuli bangunan, tukang kajang bias, jani ngojék. Bes gedé iraga nyilih pipis tusing ngitungang kénkén carané lakar mayah."
"Tiang nawang Bli. Suba pelih itung-itungan iragané. Jani kangguang buin jumunin maitungan. I Gedé ajak sawiréh ia suba kelih suba magaé. Nyén nawang nyidang marengin mayah utangé," banban Luh Suarni nuturin kurenané.
"Sakit keneh Bliné, Luh."
"Nak kénkén Bli? Ulian utangé? Apa ada masalah ané lénan? Tegarang sambatang tekén tiang!"
"Tuni semengan Bli labuh di pempatan Bangliné. Bes bek Bli ngaba barang. Sing seimbang montoré ngeséng kaja. Magablug lantas."
"Men?"
"Barangé telah ulung. Kéto masi taluhé encak."
"Sing ada nulungin, Bli?"
"Ada, Luh."
"Nah Bli. Suksmaning manah ada ané nulungin Bli. Yén unduk taluhé nak dadi ganti rugi. Ané mabuat ragan Bli slamet."
"Ada makada Bli sakit keneh sing ulian labuh utawi taluhé, Luh. Saja ada ané nulungin Bli kéwala ada masi ané ngadakang Bli pang buin ulung, mimbuh misi ngéwérin nepukin Bli klisah-klisah bangun. Jeg cara anak cenik," siupa kopi agerosan anggon panegteg bayu.
"Nyén anaké ento, Bli? Dadi ati buka kéto. Nepukin anak kena sengkala malah ngwalék mimbuh ngadakang apang buin ulung."
"Nyén, Bli?"sing sabaran Luh Suarni dot nawang nyén sujatiné jelemané totonan.
"Ipah nyainé, Luh. Nyoman Timus."
Nylélég Luh Suarni di adegané mara ningeh ipahné ané malaksana buka kéto. Tusing buin ipun makeneh mapan ipun suba nawang apa ané makada Nyoman Timus nganti malaksana buka kéto. 
"Jelé goba jelé ati Bli Nyoman ento, Bli."
"Sabar gén suba, Luh. Iraga sing nyidang ngomong apa. Iraga setata di kalahé dogén ngoyong. Ulian utang iraga nganti kénéanga ajak Nyoman Timus. Keluargan iraga omonganga ideh-ideh, Luh."
Saja, dija Nyoman Timus nengil maan dogén nuturang unduk utang keluargané Ketut Kariawan. Ngorahang tondén mabayah, inanné tileh bungané ngaliunang. 
"Yén marasa sing nyidang lakar ngetohin pianak masekolah adén tengilang ragané eda mapi-mapi gedé geraké nyemak utang sagedénan gumi nanging pamuput tuara nyidang mayah nang akéténg," kéto munyinné Nyoman Timus sada bangras nutur tekén timpal-timpalné di pangkalan angkoté. Panyamanné Ketut Kariawané masi ajak nutur buka kéto. Telah bisbisa tunduné Ketut Kariawan.
Sebeté bas kaliwat. Ketut Kariawan suba tusing nyidang ngomong apa. Tusing ada mas ané lakar adep kéto masi tusing ada tanah ané lakar gadéang anggon mayah utang. Sajaba pianakné I Gedé Sumada ané aptianga lakar mayah utangé makejang.
Gedé Sumada ningeh ortan Mémé Bapanné. Sebet kenehné inget tekén pagaén bapanné ngalih pangupajiwa di margané. Puntag-pantig ngalih pipis anggon mayah utang. Kéto masi Méméné bareng magaé pang nyidang makudus paon saangé. Ngetél yéh paningalan ipuné. Gedeg basangné inget tekén Pamanné ané ngelah bikas jelé buka kéto. 
"Suba tawang keluargan tiangé ngelah utang, nanging sing nganti kéné Pak Man nyelék-nyelékang keluargan tiangé. Lakar buktiang tiang, tiang nyidang mayah utangé makejang," ngomong ipun padidi sambilanga nolih brosur misi gambar kapal pesiar. (*)

Barcélona, Méi 2017


avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati".

No comments