Mara Lima Bulan

Olih: I Gdé Dharna
 
Gagambaran Olih Mariusz
Saja gati buka pangandikan anaké wikan bagianné tusing dadi ender lacuré tusing sida impasin, makejang ento kaemban olih Ida Sanghyang Wenang. Yan suba Ida nglepas, i manusa patut nampi dogén. Tusing nyidayang makelit. Buka paundukanné I Putu Mara, makelo critanné ia nerima idupné bagia. Dadi pagawé negeri, mapangkat buin. Liu ngelah tanah marupa uma lan tegalan. Pianakné dadua luh muani, makadadua matitel sarjana tur makadadua dadi pagawé bang. Uli pianakné ané kelihan muani, ngadang sentana tatelu, ane paling keliha luh, ané madéan, lan nyomanan muani-muani masi makejang matitel tur suba pada magaé di kantor pemerintah. Uli pianakné ané luh, suba makurenan, ngelah pianak dadua, ané kelihan luh ané madéan muani masih suba magaé turmaning makadadua dadi pagawé bang gelah pemerintah. Di nujuné ada libur, makejang pada mapupul jumahné. I Putu Mara ajaka kurnanné marasa bagia pesan. Apabuin pepes ia ajaka mawisata ka tongos-tongos ané tekaina tekén para wisatané uli dura negara sajebang Pulo Baliné, buka Tanah Lot, Kuta, Ubud, Tirta Gangga, muwah ané lén-lénan. Kéto masi mailehan I Putu Mara ajaka somahné, bareng matirta yatra kasejebag pura-pura kayangan jagaté di Bali lan ka dura Bali.
I Putu Mara uli satondén pensiun, muwaka tusing nyakap tanah abiané ané malinggah molas are, sawireh tongosné ada di sisin rurung gedéné. Sabilang teka uli masuk, suud dogén ngalih nasi, I Putu Mara ajak somahné marérod suba ka abiané. Sanja mara ajaka dadua mulihné. Dadi babengongan tekén resik abianné, magenepan pula-pulaané tanema. Ada poh manalagi, ada durén, nangka, semacam biuné, see, lan bunga-bungaan maéndahan, ada ditu. Di tanah abianne ento, mabangun kubu cenik, maraab lalang, misi balé cenik. Témbokné aji bedeg halus, raabné lalang. Di sisin telabahé mula kangin kajujukang sakepat cenik, raabné masi lalang. Pianak-pianak lan cucuné di nuju saniscara atawi redité, makejang demen-demen pesan ngetis di abianné.
Disubanné I Putu Mara kuang abulan tekén limang tiban pénsiun, sagét kurenanné gelem tur maluan ngalahin ka déwa wayah. Tan kodag-kodag tekén sedihné. Ada sawetara telu bulan I Putu Mara tusing seleg-seleg madaar, jantos makeleos ban awakné. Pianak-pianak lan cucunné ngrumrum déwékné, ajaka luas maplesiran ileh-ileh, singgah ka réstoran-réstoran ané kasub, dingenjek tutug telu bulan kurenanné ngalahin, mara ia sida pesu kenyir, tur seleg madaar. Pianak, mantu, lan cucu-cucunné kendel pesan.
Sasukat balu, I Putu Mara wai-waian di abianné. Dikénkénné ia morahan tekén pianakné, atawi mantuné, lakar nginep di abianné. Makelo-kelo tawanga I Putu Mara, wai-waian di abianné, pepes lalininé tekén timpal-timpalné. Putu ngawinang sayan engsap ia tekén déwékné balu.
Nuju Redité bulan Juli, sawetara ada pukul dasa semengan, I Putu Sandi, timpalné ané ngesai nglalinin ka abianné, teka ngajak timpal. Sasubanné pada negak di sakapaté, I Ketut Sandi matawangan tamiuné ané ajaka, uli Désa Sanih, madan I Wayan Galung. Tetujon I Wayan teka, ngidih leganné I Putu Mara, maang ngontrak tanahné malinggah petang are, lakar anggon nyujukang kafé. I Wayan morahan ngontrak telung tiban. Ajin kontraké limolas yuta rupiah. I Putu tonden bani mamayu, satondén maan morahan tekén pianakné. Nyanan petengné, di subanné pada suud madaar I Putu Mara, morahan tekén pianakne lakar ngontrakang tanahne petang are aji molas yuta rupiah, anggona nyujukang kafé. I Gedé tusing sida makelatang. Abesik kenehné nyidaang ngisinin legan bapanné.
Buin pitung dinanné wangunan kaféné suba majujuk. Maraab genteng, matémbok bedeg kulit tiing. Nuju Saniscara Kajeng Maulu, wangunan kaféné suba kapelaspas. Luh-luh pangayah kaféné ada lalima. Makejang uli dauh pasih. Tuuhné rata-rata duang dasa tiban. Ada abesik paling melaha gobanne. Kulitné putih gading, adegne jangjang, pipinné sujénan. Adanné Faidah. Di suban kaféné majalan abulan tengah nuju bajeg suryané, Faidah nyelebang bangkiang ka telabahe padidian. Kebenangan tugasé ento Putu Mara sedek ngalap bunga. Ningalin I Putu Mara, Faidah mamunyi. "Selamat siang Pak. Permisi saya pinjam tempat untuk merendam''. Putu Mara ané uli tunian nelektekang I Faidah, buka kamemegané masaut, ''Ooo..., silahkan!'' Angob Putu ningalin kulit lan pawakanné I Faidah. Petengné ento I Putu uyang di balénné, malawat-lawat mua lan kenyemné I Faidah. Suud ento I Putu Mara, katimpalin ban I Ketut Mandi, bani mesen bir gedé abotol, sakéwala ané ngabaang ka kubuné ané bantas maselat kanggoang apang I Faidah. Di kabenengan Ketut Mandi tusing ada, ditu I Putu maan galah ngajum-ajum kajegéganné I Faidah, sambilanga ngisi tur ngurut-urut limanné I Faidah. I Faidah sada manying tur kenyem-kenyem. Dimayahne goroh pesan I Putu. Bisa telung atus rupiah maang pipis I Faidah.
Nyaluk sandikala, langité masaput gulem dedet. Cara biasané I Putu mesen bir. Kéto I Faidah macelep kakubuné, ya hujanné ngecor cara ketogang padaduanan di tengah kubuné. Botoh tua, lengis asmarané maluab, ditu lantas ajaka dadua ngisinin kasmaran, saling gelut, saling sep-sep. Sakéwala kanggoanga maplalian batas di jabaan dogen. Suud ento pada ngalih galah padaduanan maplalianan jantos kajeroan.
I Putu Mara engsap tekén déwék, kaliput ban kasmaran. Si balu, tuuhé suba nem dasa pitu tiban. Aget ngelah pipis sida ia meli gigi palsu ane melah, sangkan tusing ngenah cekok tur piung pipiné. Kudiang nekepin andus, leket kena lantingkahné I Putu Mara ngajak gadis kafé ané madan I Faidah abyug suba ortané di wéd désané.
Ada ané ngorahang I Putu kena santét. Sakéwala I Putu kenyem-kenyem dogén tur bajeg kenehné lakar nyuwang I Faidah. Dina Redité, kajeng urukung wuku wayang, I Putu Mara nyuwang I Faidah di subanne pianakne tusing sida megatin demen bapané. Yadiastun ia nawang banjarané pada ngedékin, sakéwala I Putu Mara itep ngalih ubad pabayu. Di subane telu bulan ia kawin, nyumunin ia pepes atohanya ka dokter. Awakné makeléos berag, muané kembang lemlem cara kataké engseb, dekahné keras pesan. Di subane genep lima bulan ia kawin, gelemné sanget. Semengan ajaka ka rumah sakit tur patut opname. Ngenjek sandikaon I Putu Mara suba maorta pegat angkihané. Pagerong eling pianak-pianak lan cucunné, kéto masi I Faidah ngatehang I Putu Mara ka sunia loka.I Gdé Dharna
embas ring Sukasada, 27 Oktober 1931. Dané wantah pensiunan PNS ring kantor Perdagangan Buléléng. Ngawit warsa 1953 dané nyurat sajak miwah drama pentas, drama radio miwah télevisi sané mabasa Indonésia wiadin mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler makarya cerpén, tembang mabasa Indonésia wiadin basa Bali, lagu jangér, génjék, dolanan, geguritan, miwah paduan suara. Makudang-kudang juara lan penghargaan taler sampun kapolihang minakadi Hadiah Sastra Rancagé saking Yayasan Rancagé Indonésia, lan penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali. Dané nyujur genah suwung ring rahina Redité, 13 Séptémber 2015. Lan samian kakawian wiadin préstasindané pacang setata kakenang ring jagaté.

1 comment:

  1. Silakan Kunjungi Artikel S128

    Ayam Jago
    Sabung Ayam Bali

    Dan dapat Hubungi Kontak Whatsapp Kami +62-8122-222-995

    ReplyDelete