Swalapatra Majeng ring Gunung Agung

Olih: Manik Sudra

Sumber Potrekan: BBC

Ratu sesuhunan titiang sané malingga ring Gunung Agung, malarapan antuk swalapatra puniki titiang pinaka panjak I Ratu sané jugul miwah kalintang tambet pacang nguningayang daging pikayunan titiangé. Niki boya ja daging pikayunan titiangé néwék sujatiné, sakéwanten niki wantah daging pikayunan panjak I Ratu sané wénten ring sajebag jagaté utaminé sané wénten ring Karangasem sané mangkin kantun uyang sangkaning I Ratu minab kroda majeng titiang sareng sami.
I Ratu minab sampun uning sapunapi kawéntenan panjak I Ratuné mangkin. Akéh sané bingung, resah, takut, yéning I Ratu kroda. Indiké punika ngawinang akéh panjak I Ratuné sané kantos ninggal genah nyané mapumahan nyujur genah pangungsian. Tatujonné nénten ja tios sumangdané ipun mersidayang slamet. Dawég lével siaga, sané kamedalang antuk sang sané wikan indik gunung api, kramané sané nampek saking linggan I Ratuné akéh sané ngungsi. Kantos mangkin, kantos lével awas puniki, nyansan ngakéhang sané sareng ngungsi, napimalih rikala kamedalang peta indik Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kantos panjak I Ratuné sané nénten keni KRB akéh taler sané ngungsi. Napi mawinan? Sangkaning ipun jejeh Ratu. Sangkaning ipun takut.
Lianan ring punika, akéh taler panjak I Ratuné sané kantos ngadol beburon sané kaupapira luiré banténg antuk pangarga sané nénten sapantesnyané. Indiké punika sampun janten sangkaning ipun nénten ja prasida makta baburon punika ka genah pengungsian. Yéning nénten kaadol, sira sané pacang ngupapira rikala katinggalin ngungsi?
Linuh, linuh, lan linuh, taler nénten rérénan ngejerang jagaté sangkaning I Ratu minab sampun kroda ring titiang sareng sami pinaka panjak I Ratuné. Lan mangkin, rikala panjak I Ratuné sampun akéh sané ngungsi, Gunung Agung nénten wénten perubahan. Kantun kakénten. Kantun lével awas punika, samaliha sang sané oneng ring indiké punika nganikayang sampun kritis.
Ratu, puja mantra, kidung, babantenan, sampun katur ring I Ratu. Panjak I Ratuné mangkin sampun éling ring angga yéning ipun sisip, iwang lan lipia kantos ngawinang Ratu brangti. Ipun matur sisip ring I Ratu sinambi nunas sumangdané sami rahayu, mapinunas sumangdané nénten wénten punapa-punapi lan sami selamet.
Sangkaning baktin titiangé miwah i panjak sami, titiang mapinunas, suryanin titiang sareng sami. Icén karahayuan lan pamargi majeng ring panjak I Ratu puniki. Sampunang kantos panjak I Ratu kalunta-lunta sangkaning indiké puniki. Icénin pamargi sané pinih becik. Yéning I Ratu pacang mamargi, durusang mamargi. Sakéwanten alon-alon Ratu. Yéning I Ratu pacang degdeg malih, durus Ratu, i panjak sujatiné nyantosang galahé puniki. Sampunang I Ratu kadi mangkin, ngawinang i panjak sami uyang, nénten uning indik benjang pungkur.
Ratu, sampun akéh panjak I Ratu mangkin sané magenah ring pengungsian. Ipun pastika sampun sebet pisan. Lan kantos akéh sané keni sungkan. Suryanin ipun Ratu. Icén pamargi Ratu, sumangdané galang panadosné.
Ratu Sesuhunan titiang sané malingga ring Gunung Agung. I panjak sami mapinunas sumangdané jagaté puniki mawali rahayu, mawali degdeg, mawali sakadi jatimula, lan prasida ngalaksanayang swadarman ipun sawai-wai.
Dumogi, I Ratu prasida mapaica karahayuan, lan karahajengan majeng ring i panjak sami. Sané pinih utama, dumogi wénten galang bénjang pungkur, sumangdané sampunang kantos panjak i ratu inguh lan nénten uning napi sakadi kawéntenané mangkin.
Dumogi I Ratu ngwacén swalapatra puniki lan i panjak sami prasida polih karahayuan.

NB: Artikel puniki taler prasida kawacé iriki 


No comments