Gejor

Olih: I Wayan Juniartha

Sumber Potrekan

Apa bédané gejor kén linuh?
"Gejor lebih hot kén linuh," kikik-kikik I Madé Dakin Talenan masaut.
Krama sekaa tuaké ané lénan saru-saru sing ningehang, ngantosang nyén ya ané lakar kena pancingné I Madé.
"Apa maksud ci lebih hot Dé? Apa pesu api gejoré," I Wayan Polo Bulbul nyaklok pancingné I Madé.
"Gejoré lebih hot sawiréh gerakanné menék-tuun, lebih séksi dadiné kén linuhé ané gerakané tuah oyag-oyag," I Madé nyautin.
Jani mara briag-briag kedék krama sekaa tuaké. Konyangan kramané umurné ba di atas 17, dadiné konyangan ba taén ngerasayang "linuh", uli linuh CO (Céwék Oper-operan) kanti linuh Kutil (Kurenan Timpal).
I Wayan tondén taén kena CO lan Kutil. To makrana sing bareng kedek. Sambilanga kituk-kituk sing ngerti, I Wayan lanjut nektek kalbasa.
Sedeng nglawar kuwir krama sekaa tuaké. Asal ba ada kejadian penting, jeg nglawar ba sekaané. Odalan di Pura Dalem, gipuh kramané nglawar céléng. Menang ceceké nglawan buaya, gipuh nglawar kuwir. Yén mani puan ulung menteri keuangané lan wakil présidénné, nak kebo yus mrana lakar anggona lawar koné.
"Asané, linuh lan gejor nak sing cukup anggo ngulungang wakil présidén. Yén kelem Jakarta né mara asané bah wakil présidénné," I Madé ngomporin.
Yén sedeng matektekan biasané topik ortané tuah dua; ngerimikang timpal lan nyatuang ané jaruh aduh-aduh. Yén ngerimik sambil kisi-kisi. Yén nyatuang jaruh sambil kakak-kakak. Tumbén jani ané dadi topik tuah linuh.
"Bali koné daérah rawan linuh. Ketug bayun icangé baana. Yén linuh sinah nyag asét icange," Ketut Pakir Miskin nyelag.
Nyangetang briag-briag krama sekaa tuaké. Asét ne I Ketut tuah rompok réyot tur kandang sampi ané ba sing ada sampiné. Pidan ngelah sampi dua ba adepa anggo invéstasi di koperasi ané ngemang bunga 150 persen. Sampiné payu moksa, pipisné sing balik, koperasiné gerebeg polisi.
"Tong ngudiang ketug yén ada linuh. Jlema lacur sing perlu nyeh kén apa-apa. Masi mula sing ngelah apa. Yén mati kena linuh luwung masi, énggalan nyidayang numitis, nyén nawang di palekadan buin acepok raga dadi artis top ané sing perlu ngubuh sampi," I Madé nyakcak.
Ané pasti nyeh kén linuh asli jlema sugih lan para pejabat. Jerih yén umah matingkat 4, mobil méwah tur kurenan jegégné ilang amah gejor tepén beton.
"Ba kerja keras korupsi bertahun-tahun lenyap karena bencana sehari. To makrana nak sugih-sugih setata nyeh kén bencana alam."
Suud to giliran I Wayan ané menghibur I Ketut.
"Sing perlu nyeh kén bencana, sing perlu ketug kén gejor. Amonto sasai sajan raga ngaturang aci-aci, amonto dija-dija ngadang karya agung, asli gumi Baliné lakar sing kena bencana sawiréh lakar terus jagané kén betara-betariné," kéto abetné I Wayan.
Di gunung ngadang karya, di danu mulang pakelem, di pasih masih patuh. Jeg ba sregep perlindungan niskala Baliné.
Konyangan krama sekaa tuaké anggut-anggut. Yén ba ngortaang unduk yadnya lan aci, mula sing dadi kituk-kituk, harus anggut-anggut apang ngenah dadi manusia ané satya bakti kén sané maraga embang.
"Yén seken kéto, tong nguda kanti ping dua Bali kena bom, banjir ba kija-kija, pasihé telah amah abrasi, alasé telah kena abas, guminé sayan panes, ujané sing tuun-tuun," I Ketut mamelog matakon.
Prajani saru-saru sing ningehang kramané. Sing bani kituk-kituk, nanging sing masi bani anggut-anggut.
Sing bani ngorahang perlindungan niskalané kaon ngadepin jlema corah lan bencana alam.
Sing masi bani ngakuin aci lan yadnyané sing ada hubungané jak bencana alam. Yadiapin ping satak keti ngadang wana kértih, yén alasé tetep kaabas, jeg asli lakar tetep tepén tanah longsor tur anyudang banjir.
Sing bani ngakuin, perlindungan niskala sing ada gunané yén jlemané sing nyak nyemak gaé sekala.
To makrana kramané lakar terus mayadnya nanging lakar tetep masi kena bencana.


No comments