Gunung Agung Mangkin ring Puisi-puisi Kakawian Kramané

Gunung Agung warsa 1963. Sumber Potrekan: BBC

Sampun aminggu Gunung Agung katincapang statusnyané saking siaga (Lével III) dados awas (Lével IV). Yén rerehang kasujatiané, status awas puniki wantah status paling tegeha, lan kaprédiksi Gunung Agung pacang meletus. Sangkaning indiké punika panyatustalian kramané sané wénten ring Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, II, miwah I pada ngungsi ring genah sané aman. Indiké puniki taler ngawinang kramané akéh sané resah miwah takut, ngenehang indik kawéntenan Gunung Agung punika, napimalih linuhé mangkin sayan nincap inténsitasnyané, lan wénten taler orti kawah Gunung Agungé sampun retak.
Sangkaning indike punika, akéh satua utawi orti sané prasida kapanggih ngenénin indik Gunung Agung punika, napiké ngenénin indik kawéntenan ring pengungsian, kantos sapunpai ‘muan’ Gunung Agungé sané mangkin saking kramané. Sinalih tunggilné wantah léwat puisi-puisi sané kaunggahang ring facebook dané nyatuayang kawéntenané punika. Niki wantah conto puisi-puisi punka sané nyaritayang indik kawéntenan Gunung Agung miwah pengungsiané mangkin.

Durusang...
Olih: I Nyoman Agus Sudipta

Kulkul bulus masuara tulus
Nangiang manah sané kantun layu ludus
Ngejer ngetor karasa jagi lampus
Gejor magenjongan Gunung Agung makedus
Ring pengungsian wénten tutur sepi
Masuara ring manah sané setata ngulati
Ngrastiti mangda jagat mewali sutrepti
Toyan panon mangetél bendu melusin pipi
Ngantos malih pidan kadi puniki?
Kramané ngungsi ngimpasin pati
Ngruruh genah masayuban mangelut pertiwi
Durusang tedun Hyang Bhatara Gunung Agung, yéning niki sampun pamargi...


Ngaturang Bhakti ring Genah Ngungsi
Olih: I Nyoman Agus Sudipta

Karangasem ané jani
Suba cara kota mati
Kramané pada magedi
Kemu ngalih tongos ngungsi
Sedih atiné dini
Nolihin guminé sepi
Kén-kén lakar penadiné buin mani
Nyidayang lakar buin ningalin matan ai?
Uduh Hyang Parama Kawi
Napi sujati iwang titiang puniki
Ring genah ngungsi titiang ngaturang bhakti
Dumogi gelis mewali jagat puniki sutrepti


Nangis Manyerit
Olih: I.W Wikana-Seraya

Jagaté sandikala sayan ngidem sipit
jadmané lunga sangkaning kajepit
wenginé suung tan pasuaran gumitit
sami budal ninggalin jagaté ngripit
Uyang manahé naenang rasa sakit
kenyemné ical tan malih ngajengit
paliaté remrem joh ngancan cupit
katanem dalem joh betén malepit
I pianak lan rerama nangis manyerit
uyang manahnyané tan sida kakemit
rasa bagiané ical sarasa kajepit sepit
éling ring urip durung purun mapamit
Uduh Ida Maraga Sang Hyang Pingit
napiké puniki pamargi saking langit?
nunas ica mangda éling tegul karakit
mogi dagingné tan keni duhkita legit.


……………… (tan pa murda)
Olih: I Gedé Suwartama

Ngencar madunungan
Ninggal tanahé amung
Batisé abot
Kenehé awot
Mapan ternak lan asil gumi
Ten nyidang ngetut wuri
Sedih
Takut
Bingbang
Jengah
Ah.. kalu
Tusing padidi
Kénkén jani
Kénkén buin pidan
Panak cucu tepuk jani
Ngidem ngedat dieng
Apaké?
Nasibé jani magantung tan pacantélNo comments