Durus Mamargi, Ratu!

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan: Humas Karangasem

Di pengungsian. Sepi buka jampi. Tusing ada anak ngeraos, sakéwala paningalané suba nuturang makejang, unduk sebet tan sipi.
Tit tulatit tit tit tulalit...
Mamunyi hp nokia lawas, patuh lawasné buka ané ngelahang. Kisik kisik Wayah Degdeg nyeluk Hpné di celana kolorné ané mabelat kamben sarung. Sambila masé nyemak kaca mata wiréh paningalané suba buler. Celek... Kéto seken pesan tujuhné nyelek tombol hpné ané hurufné suba sing karuan. 
"Om Swastiastu. Sapunapi? Wénten gatra anyar niki? Mimiih... Sampun memargi Ida Ratu? Mimih dewa ratu..... Mimih dewa ratu... Sapunapiang tiang mangkin.... Ratu betara" I Wayah ngatébtab éwa. Makejang anaké nolih. Bayuné runtag. Sagét I Wayah masila pened, laut nyumbah marep kaja. 
"Inggih Ratu wantah sampun pikayunan durusang memargi. Titiang sampun lascarya!" I Wayah ngaraos, yéh paningalané ngetél, ngeling sigsigan. Sagét makejang ané nolih éwa. Makejang pajerit, paling sing karuan. Lantas makejang milu negak di duriné I Wayah, masila lan matimpuh pened. Nyumbah marep kaja saha ngamikmik. 
"Inggih Ratu durusang mamargi. Sakéwanten sampunang banget banget. Aksi panjak dué ngaturang sembah subakti" kéto ada anak ngamé ngamé asikut pireng. 
Ada molas menit majalan. Leleh suba limané nyembah. Makejang saling kipekin. 
"Dadi sing ada linuh?"
"Saja. Dadi sing ada munyi makeplug?" 
Kéto gerenggengan anaké makejang, sada tolah tolih marep kaja. Wayah Degdeg suud nyembah, makipekan kadori. Makesiab ia nolih anaké bareng nyumbah di duriné. 
"Nak ngujang ené?" Kéto patakoné I Wayah bingung. 
"To... koné suba meletus ? Koné laharé suba mamargi?" ada anak nyautin patuh pada bingung. I Wayah sayan bingung. 
"Nyén ngorahang kéto?" buin I Wayah sesed matakon. 
"To busan Wayah nyumbah nyumbah marep kaja sada ngeling nyambatang "inggih Ratu wantah sampun pikayun durusang memargi" apa artiné ento? Sing gunungé suba maletus?" ada anak nyautin, angkihané ngangsur. 
I Wayah bengong, kituk kituk buka kolok sing nyidang mamunyi. 
"Aduh... Ento.. Ento... Ratu Ida Bagus Aji suryan tiangé miyang. Nak seda Ida!" kéto sautné I Wayah pegat pegat buka munyin kasét pitané samben. 
Mbééé.... 
Sing ada anak ngeraos buin. Makejang bubar. Ané ngopi balikina kopiné émbon. Ané ngaroko balikina potokané numper. Sepi buka ituni. Makejang bengong paliatné puyung. I Wayah kisap kisap, mabalik pules nyingkrung ngelut entud matatakan karpété buuk.


No comments