Puisi-puisi Basa Pedawa Kakawian Andra; Ingenin Ibané

Sumber Gagambaran

Singlad

Aku pérdo
Aku nangdo
Aku dot kinto
Singlad ngenot ko
Kadikan té saja
Bates da kunya sambata
Awaé nak likad pada
Kadong uba liu nawang
Nak sukeh ban ngilangang
Cara yéh labuh acuntang
Ara bakat mekejang
Uba sai awaé nuturang
Yén tinggar mula anginan
Anak lebahan liu embadan
Was té
Alusin tabuh munyiné
Singa melah penampiné
Buka senggaké
Jawa jali digagané
Udang yuyu ditukadé
Misi kembang rampé
Tegen suun di lancaté
Mekita ngidu
Taluh keladiné tunu
Apang tara ijuan layu
Sambilang ngeredek dibucu
Diapin rugud ngansan tepu
Tunané ilang tanpa semuPait Pakeh

Satak'in jaji
Amah gerubug
Cedar wang suargan
Tidik té ba
Aku ara nemah
Aku ara punyah
To munyi tawah
Agenku sai dumah
Alus kasaré lén
Cara ko cara aku
Da mekadén kadén
Bahasa pedawa to agenku
Ara ulian beneh pelih
Sikut nyama to alih
Agen aluh papak idih
Awak patuh angkian nyilih
Mani puan pada tepuk
Apang ara keteguk
Cara dui mengkeb nusuk
Ara limpas kinang unduk
Ani melah duduk
Aku anak belog
Saihangku cara togog
Nyedodog
Kula ara nau melog melog
Yén ko lega
Was mebraya
Iiunan nyama 
to sugih MawigunaSunya Memeng

Ngaliin bintang
Negarang ayang metimpal
Peteng didian
Arada ayang mesambang
Ipidan aku maan nekedang
Pitung sasih ba mejalan
Liu bakat tuturang
Ngetket ati
Ulian ara juari
Ngantyang dauh ngentungang munyi
Sunya memeng
Ara nawang pepeeng
Kayang kerekuak arada memeeng
Saget ba peteng
Payu nyangklek ngrengkeng
Kuda iseng muali teka
Dot bin melali kunya
Kanti sanja
Engsapin iba gumin
é dawa
cara gelah ayang daduaIngenin Ibané

Yén baat da abana
Yén joh da jujuha
Yéh likad da entasina
Yén sakit da depina
Yén demen da kutanga
Sangkana runguang
Tutur anak
é pang tawang
Sarinin sambilang
Ada munyi manis ngadoang
Saget maan pisuna
Da meneh guguna
Apang ara sesika
Memiyut ngayang beraya
Abiané linggah
Liu tepuk ani tawah
Ada bunga miik kempah
Latengé masi cingah
Pada samah
Saru nyaru kadong ampah
Was ingenin ibané
Saling tundik yén liwat tindaké
Kejiwatin yén lipia bibihé
Yatna to gisang
Alep sekené pesuangKapah

ai ba
Ny
én laja
Gudug kuda ba
Ara kena ban saja
Da kadéna
Aku degag
Da kadéna
Aku jail
Da kadéna
Aku sigug
Da kadéna
aku binjul
Awaé kapah tepuk
Awaé kapah ngenah
Awaé kapah mulih
Awaé kapah mebraya
Kuda jegeg jani
Pidan kicak gati
Metingis meli kuaci
Adi jani cara dedari
Mesib ngayang icerakiTah Amonto

Da singa liu nagih
Da singa meperih
Aku ara sugih
cara dayuh
é manggo sundih
Belog tiwas kune tegah
P
ét peradé awaé mesumah
Tegak abu ara ngelah
Kalingan té ani melah melah
Aku mepetau uli jani
Da nyesel mani kuri
Y
én demen saja kunya
Kenehe ngayang ko dadi kerama
Tah monto aku nguraang
Gugu malu tegarang
Pang nau aku ngajumang
Di atikun
é anak ko dang
Ani ngidaang nglahang bulan


No comments